Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

Je financiën in 2021: wat verandert er?

Op deze pagina

Aan elk begin van een nieuw jaar zijn er nieuwigheden. We overlopen de voornaamste veranderingen vanaf 1 januari 2021 en gaan na welke impact ze hebben op je financiën.

Rekenmaching met geld

Werk

 • Loonindexering: er komt een loonindexering van 0,95 % voor de werknemers in paritair comité 200 (PC 200), het grootste paritair comité van ons land. In andere sectoren (zoals de voedingssector, de handel, de verzekeringen) geldt als regeling voor de indexering dat de lonen jaarlijks, aan het begin van het jaar, worden aangepast aan de inflatie. Ga dus na welke regeling van toepassing is in jouw paritair comité.
 • Verhoging van de werkloosheidsuitkering: de werkloosheidsuitkering wordt opgetrokken met 1,125 %. Dit komt bovenop de automatische indexering en de welvaartsenveloppe. Wat betekent dit concreet op 1 januari 2021:
  • De minimumuitkering voor een samenwonende met gezinslast stijgt met 15,1 euro tot 1357,20 euro bruto per maand.
  • De minimumuitkering voor een alleenwonende stijgt met de 12,37 euro tot 1111,76 euro bruto per maand.

   Op deze site vind je meer informatie over de nieuwe bedragen.
    

 • Onbelast bijklussen en inkomsten uit de deeleconomie: voortaan geldt er geen speciale belastingregeling meer voor wie bijklust bij particulieren of als verenigingswerker. Inkomsten uit de deeleconomie worden opnieuw belast. Het belastingtarief bedraagt 20 % na aftrek van 50 % forfaitaire kosten. Het blijft dus een voordelige belastingregeling.
 • Bedrijfswagens worden zwaarder belast: een bedrijfswagen is een ‘voordeel van alle aard’ waarop je wordt belast. Door de jaarlijkse aanpassing van de CO2-norm voor de berekening van het belastbaar voordeel, zal je in de toekomst mogelijk meer belastingen moeten betalen op je bedrijfswagen.
 • Het einde van de ‘cash for car’: werknemers die een bedrijfswagen kregen, hadden tot nu toe de mogelijkheid om, met behoud van een gunstige sociale en fiscale regeling, hun auto in te ruilen voor een som geld: de mobiliteitsvergoeding, beter bekend als de ‘cash for car’. In 2020 werd de wet afgeschaft die deze mobiliteitsvergoeding toekent. Sinds 1 januari 2021 bestaat de ‘cash for car’ dus niet meer.
 • Overuren: het overurenquotum waarvoor een fiscaal gunstregime geldt, wordt verminderd van 180 uren naar 130 uren.
 • Meer geboorteverlof voor vaders en mee-ouders: het geboorteverlof voor vaders (vaderschapsverlof) en mee-ouders wordt uitgebreid van 10 naar 15 dagen (of 30 halve dagen). Die dagen moeten worden opgenomen binnen de vier maanden na de geboorte. Deze regeling geldt ook voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten. Hier lees je meer over vaderschapsverlof en geboorteverlof voor werknemers en zelfstandigen.
 • Recht op een overbruggingsuitkering: er geldt een nieuwe regeling die gebaseerd is op twee pijlers. In het kader van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen heeft de regering in maart 2020 aanvullende steunmaatregelen genomen voor zelfstandigen die vanwege COVID-19 moeten stoppen met hun activiteiten. In de praktijk is dit een maandelijkse financiële steun met behoud van bepaalde sociale rechten (gezondheidszorgvergoeding, arbeidsongeschiktheids- en ziekte-uitkeringen en kraamgeld) waarvan de zelfstandige die zijn activiteit geheel of gedeeltelijk heeft moeten onderbreken vanwege de sluitingsmaatregelen van de overheid kan genieten onder bepaalde voorwaarden. Dit systeem en de voorwaarden om ervan te kunnen genieten zijn zojuist herzien. Het is nu gebaseerd op twee pijlers. De eerste pijler, die ingaat op 1 februari 2021, geeft steun aan zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten door de coronamaatregelen van de overheid. De sluiting moet volledig zijn, dus de eerste pijler is niet verenigbaar met bijvoorbeeld een afhaalactiviteit. Als het niet volledig is, dan geldt het overbruggingsrecht van de tweede pijler. De tweede pijler, die is ingegaan op 1 januari 2021, geeft steun aan zelfstandigen die kampen met een zwaar omzetverlies, in alle sectoren, waaronder de vrije beroepen. Daalde je omzet in de maand vóór de maand waarvoor je steun vraagt met minstens 40 % vergeleken met diezelfde maand in 2019, dan kom je in aanmerking voor een overbruggingsuitkering. In tegenstelling tot het vorige overbruggingsrecht moet men een verlies van 40 % van de omzet en niet meer 10 % kunnen voorleggen. Bovendien werkt het mechanisme per maand en niet per kwartaal. Het is gericht op alle zelfstandigen, ongeacht de sector.

Pensioenen

 • Verhoging van het minimumpensioen: het minimumpensioen van werknemers en zelfstandigen wordt met 2,65 % verhoogd. Concreet geeft dit ten minste de volgende brutobedragen voor een volledige loopbaan:
  • 1291,69 euro wordt verhoogd tot 1325,92 euro voor een alleenwonende (of maandelijks + 34,23 euro).
  • 1614,10 euro wordt verhoogd tot 1656,88 euro voor een gezinshoofd (of maandelijks + 42,78 euro).

   Ook het minimumpensioen van de ambtenaren stijgt. Hier vind je alle nieuwe bedragen.
    

 • Afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor pensioenen van zelfstandigen. Eenvoudig uitgelegd werd tot nu toe voor de berekening van het zelfstandigenpensioen als coëfficiënt 69 % van het inkomen gehanteerd. Die coëfficiënt wordt nu afgeschaft voor elk loopbaanjaar na 31 december 2020 voor de rustpensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2022.
 • Verhoging van het loonplafond voor de werknemers: dit loonplafond is het maximumloon waarvan wordt uitgegaan voor de berekening van je pensioen. Het wordt verhoogd met 2,38 % voor de pensioenen die ingaan vanaf 2022.
 • Verhoging van de IGO en het GI: de basisbedragen van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en van het gewaarborgd inkomen (GI) worden verhoogd met 2,58 %.
 • Verhoging van het grensbedrag van de pensioenen berekend op basis van het gewaarborgd minimumloon: voor de berekening van de werknemerspensioenen wordt uitgegaan het gewaarborgd minimumloon. Dit mag er niet toe leiden dat de werknemerspensioenen bepaalde plafonds overschrijden. Die plafonds worden opgetrokken met 2,38 %.
 • Verhoging van de drempelbedragen van de ZIV-bijdrage: als het pensioen van een gepensioneerde een bepaalde drempel overschrijdt, moet hij maandelijks een ziekte- en invaliditeitsverzekeringsbijdrage (ZIV-bijdrage) betalen die 3,55 % bedraagt van het brutobedrag van zijn pensioen. Dit is een sociale-zekerheidsbijdrage voor de financiering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het drempelbedrag van deze bijdrage wordt nu verhoogd van 1561 euro tot 1597 euro voor het pensioen van een alleenwonende en van 1850 tot 1893 euro voor het pensioen van een gezinshoofd.

  Lees hier meer over alle wijzigingen die verband houden met de pensioenen.

Je rekeningen en beleggingen

 • Wijziging van banktarieven: verschillende banken hebben een aantal van hun tarieven verhoogd. Informeer je en lees aandachtig alle berichten die je van je bank krijgt.
 • Spaarrekeningen en dividenden: het bedrag aan intresten op je spaarrekening en aan dividenden waarop je geen roerende voorheffing hoeft te betalen, is bevroren.

  Klik hier voor meer informatie over de belasting op een spaarrekening.

  Klik hier voor meer informatie over de belasting op dividenden.
   

 • Individueel pensioensparen: de maximumbedragen voor pensioensparen die je een belastingvermindering opleveren, zijn bevroren en blijven dus 990 euro of 1270 euro. Meer informatie over pensioensparen lees je hier.
 • Aanpassing van de ‘Coup de Pouce’-lening in het Waalse Gewest: met een ‘Coup de Pouce’-lening kunnen particulieren geld lenen aan ondernemingen en zelfstandigen om hun activiteit te financieren. Het plafond voor deze lening is opgetrokken tot 250 000 euro per lener en 125 000 euro per geldschieter (waar dit vroeger 100 000 euro en 50 000 euro was).

  Klik hier voor meer informatie over de nieuwe modaliteiten van de ‘Coup de Pouce’-lening.

Mobiliteit

 • Nieuwe autofiscaliteit in Vlaanderen: het belastingsysteem houdt rekening met de nieuwe CO2-emissienormen bij de berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting. De nieuwe regels gelden niet voor occasiewagens of leasingwagens.

  Hier vind je meer informatie over de nieuwe autofiscaliteit in Vlaanderen.
   

 • Technische controle in Walloniënieuwe vereenvoudigde tarieven.

Gezondheid

 • Tandartsbezoek: in tegenstelling tot de vorige jaren zal het remgeld niet hoger zijn als je in 2020 niet naar de tandarts bent gegaan. Dat betekent dat als je in 2019 of in 2020 naar de tandarts bent geweest, je in 2021 recht hebt op een normale terugbetaling. Lees hier meer informatie over de aanpassing van de regels voor terugbetaling van tandzorg.

Vastgoed

 • BTW van 6 % voor afbraak en heropbouwonder bepaalde voorwaarden geldt een verlaagd btw-tarief van 6 % voor afbraak van gebouwen en heropbouw van woningen.
 • Het sociaal tarief voor energie stijgt met 10 % voor elektriciteit en met 15 % voor aardgas. Hier vind je meer informatie over de nieuwe tarieven.
 • ‘Q-Zen’-norm in Wallonië: de energienorm ‘quasi zéro énergie’ treedt in werking. Deze norm houdt in dat elke nieuwbouw op Waals grondgebied zo goed als energieneutraal moet zijn. Kom hier meer te weten over de ‘Q-Zen’-norm.
 • Zonnepanelen: Vlaanderen heeft een nieuw prosumententarief (prosumenten zijn elektriciteitsverbruikers die ook zelf elektriciteit produceren) voor nieuwe installaties van zonnepanelen. Daarnaast wordt er ook een eenmalige premie toegekend voor de installatie van de zonnepanelen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dan weer besloten om vanaf 1 januari 2021 het aantal groenestroomcertificaten te verminderen dat wordt toegekend voor nieuwe installaties van zonnepanelen.
 • Premies voor renovatie: in Vlaanderen kan je, onder bepaalde voorwaarden, een hogere of bijkomende premie krijgen voor je renovatie. Lees er alles over.
  Indicatieve huurprijzentabel in Wallonië: de huurprijzen in deze tabel houden nu ook rekening met de energiekosten van de woning. Let wel, de huurprijzen die in deze tabel per woningcategorie en per geografische sector worden vermeld, zijn indicatief.

Disclaimer: Deze lijst met nieuwe regels voor je financiën is niet exhaustief. Er volgen ongetwijfeld nog veranderingen in de komende weken en maanden.