Online giften zijn vanaf nu ook fiscaal aftrekbaar

Tot nog toe kwamen giften via een online betaalplatform, zoals PayPal, Mollie of Stripe niet in aanmerking voor een belastingvermindering. Om recht te hebben op een belastingvermindering, moest de gift immers rechtstreeks aan een erkende instelling worden gestort. De wet is nu veranderd. Voortaan kan je onder bepaalde voorwaarden ook voor een online gift een belastingvermindering krijgen.

Onder welke voorwaarden geldt de fiscale aftrekbaarheid?

  • Bedrag: je gift moet minimum 40 euro bedragen. Je geniet dan een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag (i.e. 18 euro als je 40 euro hebt gestort). Je hoeft dat bedrag trouwens niet in één keer te storten. Dat mag ook gespreid over het jaar gebeuren (bv. bij domiciliëring of doorlopende opdracht).

    Het bedrag van de giften waarvoor je een belastingvermindering vraagt, mag noch meer dan 10% van je totale netto-inkomsten, noch meer dan 384.300 euro bedragen.

    De belastingadministratie moet in de boekhouding van de erkende instelling het brutobedrag van je gift, de door het betaalplatform aangerekende transactiekosten en het nettobedrag van je gift kunnen terugvinden.
     
  • Begunstigde: enkel giften aan erkende instellingen kunnen recht geven op een belastingvermindering. Erkende instellingen zijn ofwel uitdrukkelijk in de wet vermeld, ofwel door de minister van Financiën erkend (https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften).

Ook een gift aan een buitenlandse instelling uit een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte kan onder bepaalde voorwaarden recht geven op een belastingvermindering. Voor giften aan verenigingen of instellingen die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, kan je geen belastingvermindering krijgen.

  • Soort gift: enkel giften in geld geven recht op een belastingvermindering. Giften in natura komen niet voor een belastingvermindering in aanmerking, hoewel toch bepaalde uitzonderingen worden gemaakt (bv. voor beroemde kunstwerken).

Hoe vul je je belastingaangifte in?

Als het totaalbedrag van je giften aan een erkende instelling 40 euro bedraagt, zal zij je aan het begin van het jaar een fiscaal attest sturen. Je hoeft dat attest niet bij je aangifte te voegen, maar je moet het wel ter beschikking houden van de administratie. Heb je een gift gedaan aan een instelling uit een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, dan zullen je bijkomende documenten worden gevraagd.

Normaal gezien is het bedrag van je gift al vermeld in je aangifte op Tax-on-web of je voorstel van vereenvoudigde aangifte, maar niet altijd. Controleer dus steeds of het bedrag op je aangifte is vermeld.

Voor meer informatie over de voorwaarden waaronder je voor een belastingvermindering in aanmerking komt:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften.

Wist je dit?

In 2017 (aanslagjaar 2018) werden 2,063 miljoen fiscale attesten uitgereikt voor in totaal 281,403 miljoen euro aan giften die in aanmerking kwamen voor een belastingvermindering.