Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Verlies de inflatie niet uit het oog

Op deze pagina

Wil je geld opzij zetten om binnen enkele jaren een grote aankoop (gedeeltelijk) te financieren (bv. De aankoop van een huis)? Of om je wettelijk pensioen aan te vullen? Hou er dan rekening mee dat die grote aankoop binnen enkele jaren waarschijnlijk duurder zal zijn dan vandaag. En als je met pensioen gaat, zal ook het dagelijks leven duurder zijn. De oorzaak: inflatie.

Wat is inflatie? 

Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten. Het gevolg ervan is dat je voor hetzelfde geld minder kan kopen. Je koopkracht daalt dus. Een brood dat 15 jaar geleden nog 1 euro kostte, kost er nu 2. Dus kan je met hetzelfde geld, 1 euro, nog maar een half brood kopen.

Het tegengestelde van inflatie heet deflatie. Dat is een algemene daling van de prijzen.

Hoe wordt in België de inflatie gemeten?

Iedere maand worden de prijzen genoteerd van een korf van goederen en diensten die door gezinnen worden aangekocht. Het indexcijfer van de consumptieprijzen geeft de evolutie van de prijs van de hele korf weer.

Misschien nog belangrijker dan de index van de consumptieprijzen is de gezondheidsindex: Bij de berekening daarvan worden een aantal producten, zoals alcoholische dranken, tabakswaren en motorbrandstoffen niet in aanmerking genomen.

Meer info over de consumptieprijsindex

Wat gebeurt er bij een stijging of een daling van de index?

In België zijn lonen, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, huurprijzen, onderhoudsgeld en heel wat andere inkomens gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Het ogenblik waarop de inkomens worden aangepast aan een indexstijging (of -daling) hangt af van je statuut (werknemer, ambtenaar, gepensioneerde ).

Meer uitleg over de aanpassingen aan de index en het tijdstip van de aanpassing van de volgende inkomens:

In de privésector wordt de loonindexering bepaald in cao's die per sector worden vastgelegd. Dit verklaart waarom een loonindexering in de privésector niet overal tegelijk plaatsvindt. Meer informatie over de indexatie van je loon kan je terugvinden in de cao van de sector waarin je bent tewerkgesteld.

Vormen inflatie of deflatie een probleem?

De essentie is: Als de prijzen stijgen, hebben mensen met een inkomen dat gekoppeld is aan de index (ook wel “geïndexeerd” geheten) daar minder last van. De meeste inkomens in België zijn geïndexeerd. Intresten op spaarrekeningen, kasbons en obligaties zijn dat niet.

In tegenstelling tot milde inflatie, kan deflatie wel een probleem vormen. Alhoewel niemand er iets tegen zal hebben om in de toekomst minder te betalen voor een brood, is een aanhoudende daling van het prijspeil iets waar economen voor vrezen. Als iedereen zijn aankopen uitstelt tot die minder gaan kosten, stopt de groei van de economie

Wat gebeurt er met je spaargeld als de inflatie stijgt?

Inflatie is een probleem voor spaarders: als je spaargeld minder opbrengt dan de inflatie, dan kan je er later minder voor kopen dan nu. Ook al blijft het bedrag op je rekeningafschrift identiek, het wordt na verloop van tijd gewoonweg minder waard. Bij een aanhoudende en sterke inflatie loont het dus de moeite om af te wegen hoeveel geld je op een spaarrekening laat staan. Het is niet gemakkelijk om beleggingen te vinden die beschermen tegen inflatie. Als je wil weten wat inflatie met je spaargeld kan doen, kan je onze Inflatietool gebruiken. Om je een idee te geven van een realistisch inflatieniveau dat je kan gebruiken in die tool: vanaf midden de jaren 80 van de vorige eeuw schommelt de inflatie rond de 2% per jaar.

Wat gebeurt er met je kredieten als de inflatie stijgt?

Voor wie schulden heeft, is inflatie gunstig: het bedrag dat een kredietnemer moet terugbetalen wordt steeds minder waard. Betaal je bijvoorbeeld maandelijks jouw hypothecaire lening af? Bij iedere loonsverhoging als gevolg van de indexering, vormt de aflossing van je lening een kleiner deel van je nettoloon. Let wel: Vaak stijgen de rentetarieven van hypothecaire en andere leningen als de inflatie stijgt. Ga zeker na wat de renteformule van je hypothecaire lening is. Stijgt de inflatie en heb je een vaste rente, dan zit je gebeiteld. Bij een variabele of semi-variabele renteformule, loont het zeker de moeite om na te gaan of je de renteformule kan veranderen.

Wikifin-tips

  • Hou rekening met het feit dat inflatie de waarde van je spaargeld vermindert.
  • Als het geld op je spaarrekening minder opbrengt dan de inflatie, zal je in de toekomst minder kunnen kopen dan nu met hetzelfde bedrag. Om dat te vermijden, kan je je toevlucht nemen tot beleggingen die meer rendement opleveren en zo beschermen tegen de inflatie. Alvorens te beslissen, bepaal je best  op voorhand wanneer je je geïnvesteerd geld weer nodig hebt. Als je jouw geld heel flexibel wenst op te vragen, dan ben je best af met een spaarrekening. In ruil voor die flexibiliteit moet je dan wel vrede nemen met een lager rendement.
  • Maar als je duidelijk weet hoe lang je jouw geld denkt te kunnen missen, zijn er andere beleggingsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld fondsen of obligaties.
  • Heb je belegd in fondsen of obligaties, en heb je toch je geld vroeger nodig dan voorzien? Dan zal je vermoedelijk kosten moeten betalen en misschien ook een verlies op je belegging moeten aanvaarden. De gevolgen kunnen verschillen van product tot product. Dus weet waar je in belegt!