Duurzame financiële producten: een geschikte belegging voor jou?

Wil je dat je beleggingen aan milieu-, sociale en/of ethische eisen voldoen? Beleg je bijvoorbeeld liever niet in de wapenindustrie of in ondernemingen die het milieu schaden of kinderen tewerkstellen?

Steeds meer van de in België gecommercialiseerde financiële producten, spelen in op de thematiek van de “duurzaamheid”. Toch is er nog geen reglementering waarin “duurzaamheid” wordt gedefinieerd. Er zijn ook bijna evenveel methodes om activa te selecteren als er duurzame producten zijn. Wat kan je dan doen om door de bomen het bos te blijven zien?

De verschillende soorten duurzame producten

Als het over duurzame financiële producten gaat, worden soms afkortingen zoals “SRI” (“socially responsible investing” of “maatschappelijk verantwoord beleggen”) of “ESG” (“environmental, social and governance” of “milieu, maatschappij en bestuur”) gebruikt. Dergelijke producten houden, bij de selectie van de te financieren ondernemingen en activiteiten, niet enkel rekening met de gebruikelijke financiële criteria, maar ook met
 milieu-, maatschappelijke en/of ethische aspecten van de betrokken beleggingen.

Er bestaan verschillende soorten duurzame producten:

  • duurzame beleggingsfondsen: hun werking is te vergelijken met die van klassieke beleggingsfondsen, maar zij houden ook rekening met de eerder vermelde niet-financiële criteria;
  • duurzame spaarrekeningen: bij deze klassieke zichtrekeningen worden de ingezamelde gelden in duurzame ondernemingen of activiteiten belegd. Dit is de veiligste van de beleggingen, omdat zij de bescherming van het depositogarantiefonds geniet. In België zijn er echter weinig banken die zo’n beleggingen aanbieden;
  • de mogelijkheid om deelnemingen te kopen in organisaties die inzetten op duurzame ontwikkeling: sommige van die organisaties beleggen de ingezamelde gelden in verenigingen of ondernemingen die maatschappelijke of milieudoelstellingen nastreven. Het behaalde rendement wordt doorgaans onder de beleggers en de ondersteunende organisatie verdeeld. Sommige instellingen van openbaar nut zijn bijvoorbeeld door de belastingadministratie erkend; daardoor kan je belegging je onder bepaalde voorwaarden een fiscaal voordeel opleveren;
  • ‘green bonds’: deze groene obligaties lijken op klassieke obligaties, maar de emittent (een regering, een bank, een onderneming) verbindt zich ertoe om de ingezamelde gelden te beleggen in projecten die bijvoorbeeld de ecologische omschakeling stimuleren. De emittenten publiceren jaarlijks een verslag waarin ze de gekozen projecten toelichten. Zoals de naam aangeeft, staat bij groene obligaties de zorg om het milieu voorop. Wil je je niet alleen op milieuprojecten concentreren, maar ook op sociale projecten en projecten rond behoorlijk bestuur, dan kan je misschien beter opteren voor andere soorten duurzame obligaties.

Hoe weet je of een product waarin je wil beleggen, duurzaam is? Bestaat er een label?

Niet alle duurzame producten hebben een duurzaamheidslabel. Bovendien worden sommige labels door overheidsinstanties afgeleverd, terwijl andere labels commerciële of verenigingsinitiatieven zijn. Tot slot worden daarbij ook erg uiteenlopende criteria gehanteerd.

Informeer je dus goed over het label van het product vóór je beslist om te beleggen. Raadpleeg zeker ook de website van de instelling die het label aflevert.

De bankier/verzekeraar kan ook verschillende procedures uitwerken om de conformiteit van het financiële product met de oorspronkelijk gedefinieerde criteria en doelstellingen te controleren. Ook de frequentie waarmee de naleving van de ESG-criteria door de gefinancierde vennootschappen wordt gecontroleerd, is belangrijk: als die vennootschappen vaak worden gecontroleerd, kunnen hun beleggingen beter worden gemonitord.

Aarzel dus niet om je bankier/verzekeraar meer uitleg te vragen over de aard en de frequentie van de geplande controles.

Welke criteria worden ter zake gehanteerd?

De gehanteerde criteria voor het verkrijgen van een label verschillen niet alleen van de ene bank/verzekeringsonderneming tot de andere, maar ook in functie van de gekozen ESG-benadering.

Zo sluiten bepaalde producten bijvoorbeeld alle ondernemingen uit die actief zijn in de wapen- of tabaksindustrie. Andere producten staan daarentegen toe dat de gefinancierde ondernemingen een klein deel van hun inkomsten uit de wapen- of tabaksindustrie halen.

Voor je in duurzame producten belegt, is het dus belangrijk dat je je goed informeert over de manier waarop de activa worden geselecteerd, en over de verschillende criteria die daarbij worden toegepast. Kijk bij duurzame beleggingsfondsen naar de activaportefeuille (die bijvoorbeeld in het jaarverslag wordt toegelicht). Zo kan je nagaan of er wordt belegd in ondernemingen die binnen je beleggingsfilosofie passen.

Is een duurzaam financieel product minder rendabel dan een ander financieel product?

Zoals aan alle andere financiële producten zijn ook aan duurzame financiële producten risico’s verbonden. Staar je dus niet blind op het duurzame karakter van het product, maar bekijk ook de financiële risico’s die soms groot kunnen zijn. Duurzame financiële producten zijn niet noodzakelijk rendabeler of minder rendabel dan traditionele beleggingen.

 

DE WIKIFIN-TIPS

  • Kijk niet alleen naar de naam van het product! De vermeldingen “duurzaam”, “ESG”, “SRI”, “ethisch”, … in de naam van het product betekenen daarom nog niet noodzakelijk dat het product aansluit bij je eigen verwachtingen op milieu-, maatschappelijk en bestuursvlak. Je goed informeren is van het grootste belang!
  • Je bankier/verzekeraar moet je vragen naar je voorkeuren inzake duurzaamheid, zodat hij daarmee rekening kan houden wanneer hij je financiële producten voorstelt. Elke bankier/verzekeraar hanteert mogelijk echter zijn eigen definitie van duurzaamheid en past daarbij eigen criteria toe. Aarzel dus niet om hem bijkomende informatie te vragen over zijn methodologie, zodat je kan nagaan of die bij je aandachtspunten aansluit.
  • Beleg uitsluitend in financiële producten waarover je voldoende uitleg hebt ontvangen. Vraag je bankier/tussenpersoon of er een website is waar je de ondernemingen of projecten kan vinden waarin de gelden worden belegd.
  • Begrijp je de werking van het product en de gehanteerde ESG-criteria niet, beleg dan niet in het betrokken product!