Kosten en risico's van fondsen!

Fondsen, we spreken hier over beveks, hebben voordelen voor kleine beleggers. Maar heb ook oog voor de kosten en de risico's.

Kosten en taksen

Hieronder worden de voornaamste kosten vermeld:

 • instapkosten zijn een eenmalige kost bij het kopen van aandelen van een fonds. Ze worden meestal uitgedrukt in een percentage van het kapitaal dat je belegt. De meeste fondsen rekenen 2 % à 3 % aan. Koopt u voor 15.000 euro aandelen van een fonds en bedraagt de instapkost 3 %, dan houdt jouw bankier of financieel tussenpersoon 450 euro af van jouw geïnvesteerd bedrag;
 • lopende kosten zijn een jaarlijks terugkomende kost. Gemiddeld liggen die tussen 1 % à 2 %. Voor fondsen waarbij de beheerder heel actief met het fonds bezig is, kan dat hoger liggen. Deze kosten moet je niet betalen op het ogenblik van de aankoop van het fonds. De lopende kosten worden jaarlijks afgehouden van het rendement van het fonds. Deze kosten hebben dus een impact^op het rendement van jouw investering;
 • heb je aandelen van een fonds met een eindvervaldag? En wil je vóór die eindvervaldag jouw geld of een deel ervan terug? Dan zal je ook uitstapkosten moeten betalen. Ook fondsen zonder vervaldag rekenen soms uitstapkosten aan. De uitstapkosten worden uitgedrukt in een percentage van het bedrag dat je vervroegd opvraagt;
 • prestatievergoedingen zijn niet-recurrente jaarlijkse kosten. Deze zijn betaalbaar aan de beheerder van het fonds als het fonds een bepaalde prestatiedrempel overschrijdt. Deze kosten worden in mindering gebracht op de prestaties van het fonds;
 • bij sommige fondsen moet je ook een beurstaks betalen bij de verkoop van aandelen van het fonds. Vraag aan jouw bankier of financieel tussenpersoon in welke situaties je een beurstaks moet betalen;
 • transactiekosten.

En risico’s

Ieder fonds krijgt een risicoscore van 1 tot 7 die het marktrisico aangeeft. Dat is het risico dat de waarde van de beleggingsproducten (aandelen, obligaties, ...) waarin het fonds heeft geïnvesteerd schommelt. Die schommelingen kunnen voorkomen omwille van muntevoluties en scherpe stijgingen of dalingen van de intrestvoeten en/of beurskoersen in het algemeen. Fondsen met een hoog marktrisico, krijgen een score van 6 of 7. Fondsen met een laag marktrisico, krijgen een lagere score 1 of 2. Deze score wordt regelmatig aangepast. De score wordt berekend op basis van schommelingen (volatiliteit) die gebeurden de laatste vijf jaar. 

Sommige fondsen beleggen in aandelen of obligaties in vreemde valuta's. De waarde van de belegging wordt dan beïnvloed door de wisselkoersschommelingen tussen de verschillende munten. Die schommelingen kunnen een negatieve of positieve invloed hebben op het rendement van het fonds. Dat noemt men een wisselrisico.

Doelgerichte fondsen hebben ook een zogenaamd concentratierisico. Fondsen met bv. als thema 'de farmasector' of 'Latijns-Amerikaanse landen' hebben hun kapitaal geconcentreerd belegd in één sector en/of in één regio. Onvoorziene politieke gebeurtenissen of beslissingen kunnen dan veel impact hebben op het rendement van het fonds. 

Er zijn nog andere risico's verbonden aan fondsen.  Raadpleeg hiervoor het prospectus en de KIID van het fonds.

De Wikifin-tips

 • Vraag steeds voldoende uitleg over het volledig kostenplaatje aan jouw bankier of financieel tussenpersoon. Doe dat zeker als je vóór de eindvervaldag geld wil terugkrijgen.
 • Als je voor een korte termijn in een fonds wenst te beleggen, zijn vooral de eenmalig te betalen instap- en uitstapkosten belangrijk. Indien je voor lange termijn belegt, worden de jaarlijks te betalen beheerskosten belangrijker.
 • Durf kosten te vergelijken tussen verschillende verkopers en fondsbeheerders.
 • Kijk bij de keuze van een fonds goed naar de producten waarin het belegt. Die bepalen mee jouw risico.
 • Hou bij de keuze van een fonds rekening met de risicoscores.