Kosten en risico's van fondsen!

Fondsen, we spreken hier over beveks, hebben voordelen voor kleine beleggers. Maar heb ook oog voor de kosten en de risico's.

Kosten en taksen

Hieronder worden de voornaamste kosten vermeld:

 • instapkosten zijn een eenmalige kost bij het kopen van aandelen van een fonds. Ze worden meestal uitgedrukt in een percentage van het kapitaal dat u belegt. De meeste fondsen rekenen 2% à 3% aan. Koopt u voor 15 000 euro aandelen van een fonds en bedraagt de instapkost 3%, dan houdt uw bankier of financieel tussenpersoon 450 euro af van uw geïnvesteerd bedrag;
 • beheerskosten zijn een jaarlijks terugkomende kost. Gemiddeld liggen die tussen 1% à 2%. Voor fondsen waarbij de beheerder heel actief met het fonds bezig is, kan dat hoger liggen. Deze kosten moet u niet betalen op het ogenblik van de aankoop van het fonds. Beheerskosten worden jaarlijks afgehouden van het rendement van het fonds;
 • hebt u aandelen van een fonds met een eindvervaldag? En wil u vóór die eindvervaldag uw geld of een deel ervan terug? Dan zal u ook uitstapkosten moeten betalen. Ook fondsen zonder vervaldag rekenen soms uitstapkosten aan. De uitstapkosten worden uitgedrukt in een percentage van het bedrag dat u vervroegd opvraagt;
 • bij sommige fondsen moet u ook een beurstaks betalen bij de verkoop van aandelen van het fonds. Vraag aan uw bankier of financieel tussenpersoon in welke situaties u een beurstaks moet betalen;
 • prestatievergoedingen zijn niet-recurrente jaarlijkse kosten. Deze zijn betaalbaar aan de beheerder van het fonds als het fonds een bepaalde prestatiedrempel overschrijdt. Deze kosten worden in mindering gebracht op de prestaties van het fonds;
 • transactiekosten.  

En risico’s

Ieder fonds krijgt een risicoscore van 1 tot 7 die het marktrisico aangeeft. Dat is het risico dat de waarde van de beleggingsproducten (aandelen, obligaties, ...) waarin het fonds heeft geïnvesteerd schommelt. Die schommelingen kunnen voorkomen omwille van muntevoluties en scherpe stijgingen of dalingen van de intrestvoeten en/of beurskoersen in het algemeen. Fondsen met een hoog marktrisico, krijgen een score van 6 of 7. Fondsen met een laag marktrisico, krijgen een lagere score 1 of 2. Deze score wordt regelmatig aangepast. De score wordt berekend op basis van schommelingen (volatiliteit) die gebeurden de laatste vijf jaar. 

Sommige fondsen beleggen in aandelen of obligaties in vreemde munten. De waarde van de belegging wordt dan beïnvloed door de wisselkoersschommelingen tussen de verschillende munten. Die schommelingen kunnen een negatieve of positieve invloed hebben op het rendement van het fonds. Dat noemt men een wisselkoersrisico.

Doelgerichte fondsen hebben ook een zogenaamd concentratierisico. Fondsen met bv. als thema 'de farmasector' of 'Latijns-Amerikaanse landen' hebben hun kapitaal geconcentreerd belegd in één sector en/of in één regio. Onvoorziene politieke gebeurtenissen of beslissingen kunnen dan veel impact hebben op het rendement van het fonds. 

Er zijn nog andere risico's verbonden aan fondsen.  Raadpleeg hiervoor het prospectus en de KIID van het fonds.

De Wikifintips

 • Vraag steeds voldoende uitleg over het volledig kostenplaatje aan uw bankier of financieel tussenpersoon. Doe dat zeker als u vóór de eindvervaldag geld wil terugkrijgen.
 • Als u voor een korte termijn in een fonds wenst te beleggen, zijn vooral de eenmalig te betalen instap- en uitstapkosten belangrijk. Indien u voor lange termijn belegt, worden de jaarlijks te betalen beheerskosten belangrijker.
 • Durf kosten te vergelijken tussen verschillende verkopers en fondsbeheerders.
 • Kijk bij de keuze van een fonds goed naar de producten waarin het belegt. Die bepalen mee uw risico.
 • Hou bij de keuze van een fonds rekening met de risicoscores.