Wat is een ‘risico’?

In het verzekeringsjargon is een ‘risico’ een onzekere gebeurtenis die zich buiten de wil van de verzekerde om kan voordoen. Het kan gaan om een gebeurtenis waarvan je de financiële gevolgen vreest (bv. een verkeersongeval). Die gebeurtenis kan echter ook positief zijn (bv. het bereiken van de pensioenleeftijd). 
De verzekeraar kan bepalen binnen welke grenzen hij bereid is een risico te verzekeren. Hij kan ook beslissen wanneer hij niet wil tussenkomen: dat zijn dan de uitsluitingen.

Er bestaan wettelijke uitsluitingen waarvan in een contract niet kan worden afgeweken. Denk bv. aan schade die opzettelijk wordt veroorzaakt door de verzekeringsnemer of door de in het contract verzekerde personen. Dergelijke schade wordt nooit gedekt. Sommige andere wettelijke uitsluitingen kan de verzekeraar toch dekken, bv. schade veroorzaakt door rijpaarden bij een familiale verzekering. Of schade die de verzekerde veroorzaakte toen hij dronken was.

Denk eraan jouw contact te laten aanpassen als jouw situatie verandert of als het risico evolueert. Als die veranderingen niet aan de verzekeraar worden gesignaleerd, voorziet de wet sancties zoals: het contract wordt aangepast, het contract wordt vanaf een bepaalde datum ontbonden, de prestaties worden verminderd (de verzekeraar betaalt bij een schadegeval een lager bedrag uit dan oorspronkelijk was voorzien), enz.

Uiteraard is die regel niet van toepassing op de ziekteverzekering en de levensverzekering. In die gevallen is de evolutie in de gezondheidstoestand van de verzekerde precies het risico dat die wil laten verzekeren. 

De Wikifin-tip

  • Als je een verzekeringscontract afsluit, beschrijf het risico dan zo nauwkeurig en volledig mogelijk. Een valse aangifte kan leiden tot de ontbinding van jouw verzekering.