In rond 1 van het project ‘Financial Literacy @ School’ bieden we innovatief lesmateriaal aan voor het tweede jaar van de eerste graad. De inschrijvingen hiervoor zijn ondertussen afgesloten.

Wou je toch graag deelnemen aan dit project? Stuur dan zeker een mail naar info@Wikifin.be zodat we je kunnen informeren wanneer de inschrijvingen van start gaan voor de volgende ronde; voor volgend schooljaar ontwikkelen we nieuw materiaal.

FAQ

 1. Een goede financiële vorming is noodzakelijk om volwaardig te participeren in de samenleving als onafhankelijke en verantwoordelijke burger. Financieel geletterde personen zijn bijvoorbeeld beter in staat hun dagelijks budget te beheren, hun vermogen en schulden te beheren, etc. Het is belangrijk om jongeren hier in het secundair onderwijs mee vertrouwd te maken. Financiële educatie wordt daarom één van de sleutelcompetenties in de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs. Start daarom nu al met financiële educatie op school. Dit project biedt je de gelegenheid om met ondersteuning financiële vorming te introduceren op je school. Zo krijg je o.a. een specifiek lespakket aangeboden samen met richtlijnen en de nodige informatie.

 2. Jouw school en jouw leerlingen ontvangen innovatief lesmateriaal dat op wetenschappelijke basis ontwikkeld en beoordeeld zal worden. Dit materiaal sluit aan bij de sleutelcompetenties van de nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs. Door deel te nemen aan het project, behoor je in Vlaanderen bij de pioniers van financiële educatie in het secundair onderwijs. Het is een troef voor je school die door de lessen financiële educatie tegemoet komt aan de vraag van vele leerlingen en hun ouders.

 3. Het onderzoek wil zo weinig mogelijk ballast voor de deelnemers met zich meebrengen. Leraren en leerlingen vragen we om een korte vragenlijst voor en na het lespakket in te vullen. De vragenlijst voor de leraren duurt 15 minuten. De vragenlijst voor de leerlingen peilt naar de financiële geletterdheid van leerlingen en duurt maximaal 20 minuten. 

 4. Het is belangrijk om leerlingen al vanaf jonge leeftijd vertrouwd te maken met geldzaken om jongeren ervan bewust te maken over hoe met geld om te gaan. Volgens de nieuwe eindtermen zal elke leerling wellicht op het einde van de eerste graad een basisniveau van financiële geletterdheid moeten behalen en zal elke leerling financiële educatie krijgen. Momenteel is er echter weinig duidelijkheid over hoe deze doelstelling concreet te realiseren zijn en er is nog weinig specifiek lesmateriaal ontwikkeld. Met dit project ondersteunen we scholen om deze richtlijnen nu al in de praktijk om te zetten. In latere jaren van het project zal er ook lesmateriaal ontwikkeld worden voor de andere graden in het secundair onderwijs. 

 5. Voor schooljaar 2017-2018 ontwikkelen we innovatief lesmateriaal rond het thema ‘betaalmiddelen’. Een lespakket duurt vier lesuren. De volgende schooljaren wordt ook lesmateriaal voor bijkomende thema’s zoals sparen, beleggen en lenen uitgewerkt. Het is de bedoeling om op termijn een lessenreeks te ontwikkelen die een brede financiële geletterdheid van de leerlingen realiseert zoals aanbevolen door de OESO.

 6. Het lesmateriaal en lesvoorbereidingen voor het thema ‘betaalmiddelen’ is beschikbaar vanaf 1 februari 2018. De lessen nemen vier lesuren in beslag. Scholen kunnen zelf de timing kiezen van het lespakket. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kiezen of zij een lespakket van twee uur in één blok van twee opeenvolgende lesuren geven, of gespreid in twee lessen. Scholen die voor twee aparte lessen kiezen, dienen de lessen wel in dezelfde lesweek in te plannen.

  De lessenreeks wordt steeds voorafgegaan en afgesloten met een test om te meten of de financiële kennis effectief verbeterd is. De hele module inclusief testen dient voor de aanvang van de paasexamens te worden doorlopen. 

 7. Vul het formulier in op Wikifin.be. Je geeft daar het aantal klassen dat zal deelnemen en de tijdsperiode waarin je het materiaal kan aanbieden aan de leerlingen op.

 8. Een aantal scholen worden willekeurig toegewezen aan de controlegroep. In deze scholen nemen leerlingen en leerkrachten in de periode tussen de krokusvakantie en de paasvakantie enkel deel aan de testen rond financiële geletterdheid. De scholen in de controlegroep krijgen na de paasvakantie toegang tot het lesmateriaal. Deze scholen kunnen dan de lessen in het derde trimester inplannen. 

 9. Het project richt zich op alle leraren uit het secundair onderwijs die financiële vorming willen geven in het tweede jaar van de eerste graad. Het project richt zich niet enkel op leraren die economie of wiskunde doceren. Noch een vooropleiding economie of wiskunde is vereist. Het lesmateriaal bevat voldoende informatie om leraren te informeren over de inhoud van de lesmodules, en zal op termijn ook een professionaliseringsmodule voor leraren bevatten. 

 10. Alle klassen uit het tweede jaar van de eerste graad kunnen deelnemen aan het project. De lesmethodes verschillen tussen scholen maar niet tussen klassen binnen dezelfde school. Leraren kunnen het lesmateriaal dus op dezelfde wijze in verschillende klassen gebruiken. 

 11. Het lesmateriaal gaat dieper en breder in op de thema’s zoals ze aan bod komen in het vak SEI. De doestellingen die met dit lesmateriaal gerealiseerd worden, betreffen kennis, vaardigheden en attitudes die worden aanbevolen door de OESO. Het volledige rapport staat op volgende site: http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/Core-Competencies-Framework-Youth.pdf

  In vakken zoals Initiatie in de bedrijfseconomie en Initiatie in administratie, retail en logistiek (die voorbereiden op een richting Handel en die voorbereiden op studierichtingen Kantoor en verkoop), komen meerdere doelstellingen terug in het lesmateriaal. Het wordt dus mogelijk om, ondersteund vanuit een externe uitwerking, een andere innovatieve aanpak uit te proberen binnen je lessen. Belangrijk is dat je hiermee ook al eens een eerste keer proeft van vernieuwingen in het curriculum, waardoor jij er al meer klaar voor zal zijn.