Wikifin-Leerstoel Financiële Geletterdheid

Wikifin.be en de KU Leuven lanceerden op 6 juni 2016 de Wikifin-Leerstoel Financiële Geletterdheid. De leerstoel is toegekend aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen die hierbij zal samenwerken met Faculteit Psychologische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Université Libre de Bruxelles. Deze leerstoel heeft als belangrijkste doel om de financiële geletterdheid in België onder de loep te nemen. Op basis daarvan kunnen het beleid en het werkveld hun activiteiten beter afstemmen op de noden in ons land. Prof. dr. Kristof De Witte is de titularis van de leerstoel, prof. dr. Geert Van Campenhout en prof. dr. Sabine Pohl zijn copromotor.

Prof. dr. Geert Van Campenhout: “Er is nood aan meer wetenschappelijke kennis over financiële geletterdheid. In het verleden werd er bij dat soort onderzoek vooral gepeild naar de financiële kennis van iemand. Als iemand bijv. kon zeggen hoeveel hij zou sparen als hij 2% interest kreeg en een kapitaal van 1.000 euro had, werd ervan uitgegaan dat dit ook zou leiden tot wenselijk financieel gedrag. Nu bekijken we ook de vaardigheden van een persoon en zijn gedrag en attitudes. Een grote financiële kennis is namelijk geen garantie om goed met geld om te gaan. Er zijn ook voldoende motivatie, zelfvertrouwen en een zeker zelfbewustzijn nodig om de meest aangewezen acties te ondernemen met je kapitaal. Je kunt bijvoorbeeld wel beseffen dat het verstandig zou zijn om je lening te laten herbekijken, maar mogelijk zet je die stap niet omdat je er niet over durft te gaan praten in de bank.”

Kwetsbare groepen identificeren

“De leerstoel heeft drie verschillende doelen. In de eerste plaats willen we de kwetsbare groepen wat betreft financiële geletterdheid identificeren. Daarin zien we nu al bepaalde internationale tendensen, zo spelen socio-economische achtergrond, geslacht, ervaringen met geldzaken, maar ook algemene wiskundige- en taalvaardigheden en gezinssituatie een rol. Daarnaast merken we dat er toch ook op het nationale niveau factoren zijn die bepalen of iemand al dan niet financieel geletterd is. In België speelt de migratie-achtergrond bijvoorbeeld ook een rol.”

Impulsief koopgedrag

“Een tweede luik van ons onderzoek voeren we samen met de ULB. Daarin gaan we na of er een verband is tussen financiële geletterdheid en impulsief, of zelfs compulsief koopgedrag. De uitkomst van dat onderzoek zal ook interessant zijn voor schuldbemiddelaars. Als er een verband blijkt, dan kan dat koopgedrag bijgestuurd worden door het vergroten van die financiële geletterdheid.”

Financiële bekwaamheid bij ouderen

“Het derde doel van de leerstoel is om de financiële bekwaamheid bij ouderen te onderzoeken. Momenteel wordt er aangenomen dat de financiële geletterdheid van jongeren laag is, maar stijgt tijdens de volwassen leeftijd. Na de pensioenleeftijd zou die geletterdheid weer afnemen. Dat heeft onder meer te maken met cognitieve vaardigheden die afnemen en de te complexe financiële informatie die voor ouderen minder toegankelijk is. Ook dat fenomeen gaan we dus van nader onderzoeken.”

De nieuwe inzichten zullen ook andere stakeholders helpen om hun werkzaamheden te verfijnen en uit te bouwen. Door de handen in elkaar te slaan zijn Wikifin.be, de KU Leuven en de Université Libre de Bruxelles overtuigd hier een belangrijke bijdrage aan te kunnen leveren.

Inhuldiging Wikifin-Leerstoel Financiële Geletterdheid