Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

Aangepast op

Huishoudelijk reglement van het Wikifin Lab

Op deze pagina

DE BEZOEKER WORDT VERONDERSTELD DE INSTRUCTIES IN DIT HUISHOUDELIJK REGLEMENT TE KENNEN EN NA TE LEVEN.

Voorafgaande opmerkingen

 • Met ‘Wikifin Lab’ wordt het gehele gebouw bedoeld, niet alleen de ruimten waar het educatieve parcours plaatsvindt maar ook de picknickruimte, de sanitaire ruimten, en het auditorium e.a.
 • De in dit document gebruikte term “leerkracht” (of “begeleider”) verwijst naar de groepsverantwoordelijke in de ruime zin (opvoeder, ...).

Adres en openingsuren

 • Het Wikifin Lab bevindt zich in de Congresstraat 18, 1000 Brussel.
 • Het Wikifin Lab kan enkel na inschrijving worden bezocht. Bezoeken zijn mogelijk van maandag tot vrijdag en dit telkens van 8.30 uur tot 17.00 uur, met uitzondering van woensdag namiddag.
 • De FSMA behoudt zich het recht om groepen te ontvangen buiten de normale openingsuren.

Bezoek en inschrijving

 • Een bezoek aan het Wikifin Lab is in de eerste plaats bedoeld voor schoolgroepen.
 • Een bezoek aan het Wikifin Lab is gratis voor schoolgroepen.
 • Bij een bezoek aan het Wikifin Lab buiten de schoolcontext worden de omkaderingsmodaliteiten en de eventuele kostprijs bepaald door de FSMA.

Onthaalprocedure

VOOR SCHOOLGROEPEN:

 • Vooraf inschrijven is verplicht. Inschrijven kan via de website van het Wikifin Lab.
 • De dag van het bezoek meldt de leerkracht (en/of begeleider) die instaat voor het toezicht op de leerlingen zich bij de animator aan de inkom van het Wikifin Lab en vermeldt hoeveel leerlingen er aanwezig zijn.

VOOR GROEPEN BUITEN DE SCHOOLCONTEXT:

 • De bezoekers registreren zich aan de onthaalbalie van de FSMA. De onthaalmedewerker noteert de datum van aankomst, achternaam, voornaam, vervoermiddel, kenteken indien van toepassing, bedrijf, naam van de persoon met wie de bezoeker een afspraak heeft, vertrektijd. Deze informatie wordt enkel tijdens de duur van het bezoek bewaard.
 • Iedere bezoeker ontvangt een rode badge.
 • Daarna gaat de bezoekersgroep, onder begeleiding van een verantwoordelijke van de FSMA/Wikifin naar het Wikifin Lab.

Annulering

 • Indien een groep niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken uur, of een bezoek laattijdig annuleert[1], behoudt de FSMA zich het recht voor om een financiële compensatie te eisen voor de gemaakte kosten.
 • De FSMA vraagt elke groep om zich aan te melden in het Wikifin Lab op het afgesproken uur. De bezoeken zijn immers strak getimed en als je te laat bent, heeft dat niet alleen een impact op je eigen bezoek maar ook op het eventuele bezoek van een andere groep dat op hetzelfde uur gepland staat. Ben je er niet op het voorziene uur, dan start de animator het bezoek met de andere, reeds aanwezige groep. Voor de groep die te laat is, verloopt het educatieve parcours op dezelfde wijze als het klassieke parcours, maar deze groep zal minder activiteiten kunnen doen, al naargelang de resterende tijd.
 • In bepaalde omstandigheden kan de FSMA genoodzaakt zijn om een gepland bezoek te annuleren. In dat geval zal de FSMA je contacteren om zo snel mogelijk een nieuw bezoek vast te leggen. In het geval dat er reeds kosten werden gemaakt in het kader van je bezoek aan het Wikifin Lab, kan je om contact opnemen met de FSMA. Er wordt dan geval per geval bekeken of de FSMA geheel dan wel gedeeltelijk tussenkomt in de gemaakte kosten.

Toegang voor personen met beperkte mobiliteit

 • Het Wikifin Lab is volledig toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit (PBM), met uitzondering van de picknickruimte en het souterrain.
 • Gelieve de FSMA vooraf te verwittigen indien er personen met beperkte mobiliteit aanwezig zullen zijn opdat wij de nodige voorzorgen kunnen nemen.
 • Assistentiehonden die personen met een beperking begeleiden zijn toegestaan. Voor een vlotte organisatie van de bezoeken vraagt de FSMA je bij de inschrijving meteen te laten weten dat assistentiehonden aanwezig zullen zijn.
 • Het Wikifin Lab is uitgerust met een lift voor personen met beperkte mobiliteit.
 • Voor personen met beperkte mobiliteit is een apart toilet voorzien in het gebouw van de FSMA.

Picknickruimte

 • In het Wikifin Lab-gebouw bevindt zich een picknickruimte die gratis ter beschikking wordt gesteld. Als een groep de picknickruimte wenst te gebruiken, moet de leerkracht die op het moment van de inschrijving reserveren. De picknickruimte biedt plaats aan 52 leerlingen. De FSMA vraagt de gebruikers van de picknickruimte om het afval te sorteren in de daartoe voorziene vuilnisbakken en om de ruimte netjes achter te laten.

Toiletten

 • De toiletten zijn gratis te gebruiken voor bezoekers.

Verantwoordelijkheid

 • De FSMA-animatoren zijn niet verantwoordelijk voor het toezicht op de groepen die het Wikifin Lab bezoeken. Artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek is niet op hen van toepassing.
 • De FSMA wijst alle verantwoordelijkheid af bij ongevallen en bij verlies van, diefstal van of materiële schade aan de persoonlijke bezittingen van de bezoekers.

Gevonden voorwerpen

 • Als de bezoekers voorwerpen vinden, kunnen ze die overhandigen aan de animator.
 • De FSMA zal het nodige doen om de eigenaar van een gevonden voorwerp op te sporen en hem zijn bezittingen terug te bezorgen, met uitzondering van bederfelijke voedingsmiddelen. Die worden vernietigd aan het einde van de dag waarop ze worden gevonden. Gevonden voorwerpen worden gedurende één maand bewaard. Daarna zal de FSMA beslissen wat er met de voorwerpen gebeurt.

Verbodsbepalingen

Het is verboden om het Wikifin Lab te betreden met:

 • fietsen, steps, skateboards, rolschaatsen en andere vervoermiddelen;
 • dieren, met uitzondering van assistentiehonden;
 • elk voorwerp dat kan worden gebruikt als wapen waarmee de openbare orde zou kunnen worden verstoord of dat een bedreiging zou kunnen vormen voor personen, meubilair en gebouw;
 • wandelstokken en krukken zonder beschermende doppen.

Het is verboden te eten in het Wikifin Lab, tenzij in de vooraf gereserveerde picknickruimte.

Het Wikifin Lab, inclusief de buitenruimte, is een niet-rokerszone. Roken in het Wikifin Lab is dus strikt verboden (ook elektronische sigaretten zijn verboden). Dit verbod geldt voor zowel leerlingen (of bezoekers buiten de schoolcontext) als begeleiders.

De toegang tot het Wikifin Lab zal worden geweigerd als blijkt dat de bezoeker:

 • duidelijk onder invloed is van alcohol, verdovende middelen of verwante stoffen;
 • de openbare orde zichtbaar verstoort of duidelijk van plan is dat te doen;
 • de richtlijnen, instructies en het huishoudelijk reglement weigert na te leven.

Alle bezoekers worden geacht zich correct te gedragen ten opzichte van zowel FSMA-personeelsleden als andere Wikifin-Labbezoekers. Zo is het o.a. verboden zich gewelddadig, agressief of luidruchtig te gedragen, lopende bezoeken te verstoren en geluidsapparatuur te gebruiken in het Wikifin Lab.

De FSMA behoudt zich het recht om een bezoek stop te zetten en om iedere bezoeker die zich ongepast gedraagt, te vragen om het gebouw zonder enige vergoeding of schadeloosstelling te verlaten. Ook behoudt de FSMA zich het recht om, zo nodig, de politiediensten te verwittigen.

Tot slot is het verboden om:

 • het gebouw te beschadigen, bv. door inscripties of graffiti aan te brengen;
 • op de trappen en in de tentoonstellingsruimten te gaan zitten;
 • de beschikbare IT-tools voor andere doeleinden te gebruiken.

Opnames en enquêtes

 • Voor professionele opnames moet vooraf toestemming worden gevraagd via press@fsma.be.
 • Indien de FSMA voornemens is om foto’s en/of videobeelden te maken van de leerlingen tijdens het educatieve parcours in het Wikifin Lab, zal zij op voorhand aan de school een formulier bezorgen waarin zij de toestemming vraagt van de leerlingen en/of hun ouders of voogd voor het maken en gebruiken van die opnames. Die opnames kunnen worden gebruikt voor de communicatie van de FSMA (en/of Wikifin).
 • Tijdens zijn bezoek aan het Wikifin Lab kan de bezoeker worden verzocht deel te nemen aan een enquête of studie. Het staat de bezoeker vrij om al dan niet mee te werken. De resultaten van een enquête of studie worden steeds anoniem verwerkt.

Veiligheid van personen en gebouwen

 • Om veiligheidsredenen kan de animator de leerkracht (en/of begeleider) verzoeken om aan de bezoekers te vragen hun jas en/of zak te tonen. De animator kan hetzelfde vragen aan de leerkracht (en/of begeleider). De FSMA behoudt zich het recht voor om, zo nodig, de politiediensten te verwittigen.
 • Indien nodig behoudt de FSMA zich het recht voor om, als zij dat nuttig acht, bepaalde maatregelen te nemen, zoals de sluiting van de toegang en de controle van de uitgang. Die maatregel houdt in dat de bezoekers in het gebouw moeten blijven tot de bevoegde diensten ter plaatse zijn.
 • Bij een toevloed aan bezoekers, bij verstoringen van de openbare orde of in elke situatie waarbij de veiligheid van personen, meubilair of tentoongestelde objecten in het gedrang komt, kan worden beslist om het gebouw volledig of gedeeltelijk te sluiten of om de openingsuren te wijzigen. De bezoeker dient in dat geval de bevelen van het FSMA-personeel steeds na te leven.

Begeleiding van de schoolgroep

 • Per groep van maximaal 26 leerlingen is de aanwezigheid van minstens één leerkracht en/of één begeleider vereist die instaat voor het toezicht op een groep.
 • De leerkracht en/of de begeleider blijft steeds bij de leerlingen of de groep die hij begeleidt (samen met de animator) en ziet erop toe dat zijn leerlingen tijdens hun bezoek aan het Wikifin Lab respect tonen voor andere aanwezigen en voor het ter beschikking gestelde materiaal. De leerkracht en/of de begeleider is verantwoordelijk voor het goede gedrag van zijn leerlingen in het Wikifin Lab.

EHBO

 • Het Wikifin Lab beschikt over een EHBO koffer, én over een defibrillator, maar niet over een eerstehulppost.
 • Bij een incident kan je terecht bij een van onze animatoren die de eerste hulp zal toedienen en/of de hulpdiensten zal contacteren.

Klachten en vragen om inlichting

 • Klachten en vragen om inlichting kunnen schriftelijk worden verstuurd:
  • hetzij per brief naar volgend adres:

FSMA – Ter attentie van de dienst ‘Financiële educatie’

Congresstraat 12-14

1000 Brussel

 • hetzij per e-mail naar info@wikifin.be.
 • Klachten zullen nooit aanleiding geven tot een financiële vergoeding of schadeloosstelling door de FSMA.

Sancties

 • De weigering om de bepalingen van dit reglement na te leven kan tot de onmiddellijke uitzetting uit het Wikifin Lab leiden.
 • De FSMA behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor de kosten die voortvloeien uit een daad van vandalisme.
 • De FSMA behoudt zich het recht voor om een gerechtelijke procedure te starten voor daden van vandalisme, beschadiging, diefstal of geweldpleging tegen haar personeelsleden, alsook in alle andere situaties waarin haar morele of patrimoniale belangen of de goede uitoefening van haar opdrachten in het gedrang zouden worden gebracht.

Rechten en verplichtingen

 • Dit reglement wordt beheerst door het Belgisch recht.
 • Elk geschil over dit reglement, alsook over de interpretatie of de uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

[1] Een bezoek annuleren dient ten laatste te gebeuren 2 werkdagen voor de voorziene begeleiding, en dit via info@wikifin.be