Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

De eerste stap voor financiële vorming in de Franstalige scholen is gezet

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) doet samen met de Koning Boudewijnstichting een oproep tot kandidaatstelling van scholen uit het secundair Franstalig onderwijs. De bedoeling hiervan is om pedagogisch materiaal voor financiële vorming uit te testen, te verbeteren en verder aan te vullen. Om hen te helpen werken rond financiële vorming in de klas, breidt Wikifin.be zijn website uit met een nieuw onderdeel voor leerkrachten.

Logo Wikifin

De eerstkomende maanden wordt dit onderdeel geleidelijk aan uitgebreid met de pedagogische tools die worden ontwikkeld in het kader van het pilootproject waarvoor een oproep tot kandidaatstelling wordt gedaan. Ook voor het Nederlandstalige onderwijs werkt de FSMA volop aan initiatieven; de aanpak en de doelgroep is echter verschillend en concretere informatie daarover volgt begin juni.

De grote druk om te consumeren, zelfs op de allerjongsten in onze maatschappij, de almaar complexer wordende financiële producten die onder andere via internet steeds makkelijker beschikbaar zijn dan voorheen, de vergrijzing van de bevolking en de daarmee gepaard gaande uitdaging om ons pensioensysteem te handhaven, maken dat financiële vorming vandaag een noodzaak geworden is.

Waarom financiële vorming op school geven?

Omdat studies aantonen dat de school de ideale plaats is om de juiste reflexen aan te leren voor het omgaan met geld en dit liefst al zo jong mogelijk. In een leercontext zijn jongeren in staat om zich zowel eenvoudige als complexere financiële noties eigen te maken. Sparen, een budget opstellen, kritisch nadenken over wat onze verbruiksgewoonten beïnvloedt, ... zijn zaken die makkelijker van jongs af aan worden aangeleerd.  Het is ook een proces dat meerdere jaren tijd vraagt: op school kan dit geleidelijk aan opgebouwd worden. Door financiële vorming aan te bieden op school, krijgen ook minder bedeelde kinderen de kans om kennis te maken met meer aangepaste financiële praktijken en op die manier hun leven als jongvolwassene te starten met nuttige financiële basiskennis.

Om financiële vorming een plaats te geven in het Franstalige secundair onderwijs werkt de FSMA thans volop aan de ontwikkeling van pedagogisch materiaal. Bedoeling is de leerkrachten van verschillende onderwijsrichtingen concrete tools aan te reiken om samen met hun leerlingen nader in te gaan op vragen over geld, consumeren, sparen en lenen.

Op dit ogenblik zijn er geen verplichte cursussen financiële vorming opgenomen in de leerplannen (tenzij met ingang van het schooljaar 2015-2016 in de laatste cyclus van het Franstalige beroepsonderwijs). Financiële vorming moet dan ook onderdeel worden van bestaande lesprogramma's voor verschillende vakken zoals bijvoorbeeld wiskunde of moderne talen. De ontwikkeling van deze pedagogische tools door de FSMA wordt opgevolgd door een stuurgroep onder auspiciën van de "Direction générale de l’enseignement obligatoire" van de Franse Gemeenschap waarin vertegenwoordigers zetelen van de inspectie en de onderwijsnetten. Als het pedagogische materiaal eenmaal is goedgekeurd door deze stuurgroep, wordt het in de klassen uitgetest. Hiervoor wordt thans een oproep tot kandidaatstelling gedaan.

Om het pedagogisch materiaal uit te testen, te verbeteren en verder aan te vullen, lanceren de FSMA en de Koning Boudewijnstichting een pilootproject waarvoor zij tot 30 juni 2014 een oproep tot kandidaatstelling richten aan de Franstalige secundaire scholen die de richtingen algemene en technische humaniora aanbieden.

Voor het Nederlandstalig onderwijs is de aanpak en de doelgroep verschillend: de FSMA zal zich in eerste instantie toespitsen op de financiële vorming van jongeren in het beroepsonderwijs, via de leerkracht Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming. Begin juni zal ook aan Vlaamse kant een oproep worden gedaan voor secundaire scholen die beroepsonderwijs aanbieden. Concretere informatie daarover volgt binnenkort.

Via de merknaam Wikifin werkt de FSMA dus actief verder aan haar programma voor financiële vorming. Sinds de lancering op 31 januari 2013 is de populariteit van Wikifin.be gestaag blijven groeien. Inmiddels werd de kaap van één miljoen raadplegingen overschreden. Meest geraadpleegd zijn de spaarsimulator (386 000 simulaties), de pensioenquiz (100 000 deelnemers) en de IMMOsimulator (57 000 simulaties sinds de lancering in februari op Batibouw).

De portaalsite Wikifin.be wordt continu verder uitgebouwd. Naast thema's zoals sparen en beleggen, lenen of verzekeringen aangaan, biedt de website essentiële informatie voor vragen over geld die rijzen op sleutelmomenten in het leven, zoals "studeren", "wonen", "leven als koppel", "met kinderen", "uit elkaar gaan" en "pensioen". Simulators, quizzen en checklisten vormen een praktische aanvulling op al die informatie. Daarbij komt nu nog een onderdeel dat specifiek gericht is op leerkrachten en dat gaandeweg zal worden uitgebouwd.

Ontdek de nieuwe portaalsite voor financiële educatie gericht aan leerkrachten: