Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

Wedstrijdreglement Tekenwedstrijd Wikifin Doe-krantje 2023

Artikel 1 Inleiding

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Tekenwedstrijd van het Wikifin Doe-krantje 2023, hierna genoemd ‘de wedstrijd’, die wordt georganiseerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, hierna genoemd: ‘de FSMA’.
 2. Deze wedstrijd richt zich tot leerlingen. Wanneer je als leerling deelneemt aan deze wedstrijd, dan word je verondersteld de inhoud van dit reglement te kennen en er onvoorwaardelijk mee in te stemmen. 

Artikel 2 Deelnemingsvoorwaarden

 1. Je moet in België wonen en leerling van het 5e of 6e leerjaar zijn van een lagere school die in België is gevestigd om aan deze wedstrijd te kunnen deelnemen.
 2. Elke leerling kan slechts eenmaal deelnemen.

Artikel 3 Identificatie

 1. Je identiteit wordt bepaald op basis van de gegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) die je meedeelt.
 2. De FSMA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien je identificatie als deelnemer of het bezorgen van de prijs onmogelijk is omdat je geen, foutieve of onvolledige gegevens meedeelt.
 3. Indien je valse gegevens gebruikt, word je uitgesloten van deze wedstrijd.
 4. Wanneer je aan deze wedstrijd deelneemt, aanvaard je uitdrukkelijk dat je naam, je school en je tekening, je klas en je school kunnen worden gepubliceerd in geval van winst, zonder dat dit recht geeft op enige andere vergoeding dan de prijs.

Artikel 4 Verloop van de wedstrijd en toekenning van de prijs

 1. Deze wedstrijd loopt van 6 maart 2023 om 9.00 uur 31 maart 2023.
 2. Je kan deelnemen aan de wedstrijd door tijdens de periode van 6 maart 2023 t.e.m. 31 maart 2023 een e-mail te sturen met je tekening, naam, e-mailadres en telefoonnummer naar info@wikifin.be met als onderwerp “Tekenwedstrijd Wikifin” of een brief met je tekening, naam, e-mailadres en telefoonnummer naar Tekenwedstrijd Wikifin, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.
 3. Indien je een tekening per brief opstuurt, moet deze ten laatste op 31 maart 2023 afgestempeld zijn door de post. Indien je een tekening per e-mail opstuurt, moet je e-mail toekomen vóór 31 maart 2023 23u59.
 4. De wedstrijd bestaat uit het maken van een tekening van jouw persoonlijke versie van een spaarvarken. Een rangschikking zal door een jury bestaande uit medewerkers van Wikifin gemaakt worden op basis van volgende criteria: esthetiek, originaliteit, creativiteit en coherentie met het thema (spaarvarken) van de tekenwedstrijd.
 5. De prijzen worden als volgt toegekend:
  • De rangschikking van de tekeningen wordt bepaald aan de hand van de bovenstaande criteria.
  • De leerlingen die de 10 hoogst gerangschikte tekeningen ingezonden hebben winnen een zak en ‘Wikifin’ drinkbus.
 6. De prijs moet worden aanvaard zoals hij wordt toegekend.
 7. De prijs kan niet worden omgeruild.
 8. De winnaars worden per e-mail verwittigd.
 9. De bekendmaking van de uitslag en het opsturen van de prijzen heeft plaats in april 2023.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. De FSMA is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, als gevolg van de organisatie van deze wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan deze wedstrijd en het winnen of het gebruik van de prijs. 
 2. De FSMA is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het versturen van prijzen. Ook indien de prijs om een andere reden buiten de wil van de FSMA niet, beschadigd of laattijdig toekomt bij de winnaar, is de FSMA daarvoor niet aansprakelijk.
 3. De FSMA kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd wordt gewijzigd, opgeschort of geannuleerd, wegens overmacht of redenen buiten haar wil. In geen geval is de FSMA een schadevergoeding verschuldigd aan de deelnemers of winnaars van de wedstrijd.

Artikel 6 Privacy

 1. Het privacybeleid van Wikifin is toepasselijk op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. Voor meer informatie, gelieve het privacybeleid te raadplegen.

Artikel 7 Toezicht op de wedstrijd en beslissingen

 1. De FSMA ziet toe op het correcte verloop van deze wedstrijd.
 2. Er zullen geen klachten in verband met deze wedstrijd worden aanvaard, behoudens in geval van een opzettelijke fout en op voorwaarde dat deze klachten ten laatste binnen de 30 dagen na het einde van de wedstrijd op 31 maart 2023 om 23u59schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd: FSMA, Wikifin, Congresstraat 12-14, te 1000 Brussel.
 3. Bij een geschil zal de FSMA een onherroepelijke beslissing nemen.
 4. Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgisch recht.

 Alle rechten voorbehouden, de FSMA, maart 2023.