Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

Wedstrijdreglement Wikifin School Challenge

Wedstrijdreglement Wikifin School Challenge

Artikel 1 Organisatie

 1. Dit reglement en de bijhorende voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Wikifin School Challenge, hierna genoemd ‘de wedstrijd’, georganiseerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, hierna genoemd: ‘de FSMA’.

Artikel 2 Voorwaarden deelname

 1. Deze wedstrijd richt zich tot klassen uit de derde graad van het secundair onderwijs van scholen die erkend zijn in België.
 2. De deelname aan de wedstrijd is gratis. De deelname aan de wedstrijd kan geen aanleiding geven tot een verzoek tot schadevergoeding van de FSMA.
 3. Iedere klas wordt vertegenwoordigd door een leerkracht. Deze leerkracht is verantwoordelijk voor het communiceren van dit wedstrijdreglement aan de betrokken klas en eventueel andere personen die zullen verschijnen in de deelnemende video.
 4. Een klas kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Een leerkracht kan meerdere deelnemende klassen vertegenwoordigen.
 5. Personeelsleden en leden van een orgaan van de FSMA mogen geen deelnemende klassen vertegenwoordigen.

Artikel 3 Verloop van de wedstrijd

 1. Deze wedstrijd loopt van 23 november 2023 om 9u00 tot 25 februari 2024 om 23u59.
 2. De deelname gebeurt per klas en niet per leerling.
 3. Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moeten klassen vooraf zijn ingeschreven. De inschrijving voor de wedstrijd moet gebeurd zijn voor 25 februari 23u59 via het online inschrijfformulier. De leerkrachten die klassen inschrijven, ontvangen een bevestiging van hun inschrijving per e-mail.
 4. De deelnemende klas bezorgt ten laatste op 25 februari 2024 om 23u59 Wikifin een video in mp4-formaat via info@wikifin.be of een transferdienst (bv. WeTransfer).
 5. De video duurt minimum 10 en maximum 30 seconden en is verticaal gefilmd.
 6. In de video stellen de leerlingen luid en duidelijk een vraag over geldzaken.
 7. In de video mogen enkel personen verschijnen ouder dan 16 jaar.

Artikel 4 Het bepalen van de winnaars en de prijzen en toekenningsmodaliteiten van de prijzen

 1. De deelnemende klassen zullen worden gerangschikt door een jury van het Wikifin-team volgens volgende criteria: originaliteit, creativiteit en relevantie van de vraag.
 2. De prijzen zullen per taalrol worden toegekend.
 3. De klas op de eerste plaats ontvangt een VIP-bezoek in het Wikifin Lab. De klassen op de tweede en derde plaats ontvangen een Wikifin-pretpakket (bestaande uit Wikifin-goodies). De top drie video’s zal tevens gepubliceerd worden op de Wikifin-website en sociale mediakanalen van de FSMA.
 4. De prijs moet worden aanvaard zoals hij wordt toegekend.
 5. De prijs kan niet worden omgeruild.
 6. De winnaars worden per e-mail verwittigd.
 7. De bekendmaking van de uitslag van de drie winnaars, de publicatie van de top drie video’s op de  Wikifin-website en sociale mediakanalen van de FSMA en het opsturen van de prijzen heeft plaats in maart 2024. Deze bekendmaking en publicatie van de video zal de naam van de deelnemende klas en de naam van de school vermelden. De leerkracht is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming voor deze bekendmaking en publicatie. Hiertoe zal aan de betrokken leerkracht een toestemmingsformulier worden bezorgd (in overeenstemming met artikel 6 “Privacy” van dit wedstrijdreglement).

Artikel 5 Naleving en verantwoordelijkheid

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de leerkracht dat hij dit regelement heeft gelezen en zonder beperkingen aanvaardt voor de klas(sen) die hij vertegenwoordigt voor de wedstrijd.
 2. De leerkracht verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de klas die hij vertegenwoordigt het wedstrijdreglement naleeft. Als de FSMA gedrag vaststelt dat afwijkt van het wedstrijdreglement, behoudt de FSMA zich het recht voor om de betrokken klas of leerkracht te diskwalificeren. De FSMA behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren in geval van niet-naleving van het reglement of in geval van vaststelling van oneerlijk gedrag (bv. in geval van (poging tot) manipulatie van de wedstrijd).
 3. De leerkracht is als enige verantwoordelijk voor de correctheid van de contact- en identificatiegegevens van de deelnemende klas(sen) die via het online inschrijfformulier zijn vermeld.
 4. FSMA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien uw identificatie als deelnemer of de toekenning van een prijs onmogelijk is wegens onjuiste of onvolledige gegevens of het niet verstrekken van gegevens.
 5. De FSMA kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, van welke aard ook, als gevolg van de organisatie van deze wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan deze wedstrijd en het winnen of het gebruik van de prijs. 
 6. De FSMA is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het versturen van prijzen. Ook indien de prijs om een andere reden buiten de wil van de FSMA niet, beschadigd of laattijdig toekomt bij de winnaar, is de FSMA daarvoor niet aansprakelijk.
 7. De FSMA kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd wordt gewijzigd, opgeschort of geannuleerd, wegens overmacht of redenen buiten haar wil. In geen geval is de FSMA een schadevergoeding verschuldigd aan de deelnemers of winnaars van de wedstrijd.
 8. De FSMA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een mislukte verbinding, verliezen, vertragingen of andere technische mankementen veroorzaakt door de internetverbinding of voor eventuele storingen aan de Wikifin-site op het moment van deelname aan de wedstrijd.

Artikel 6 Privacy

 1. Voor de deelname aan de Wikifin School Challenge verwerkt de FSMA de persoonsgegevens van de vertegenwoordigende leerkracht en van de personen (ouder dan 16 jaar) die in één van de top 3 video’s verschijnen (hierna “Beeldmateriaal” of “Beelden” genoemd).
 2. Voor het gebruik van deze Beelden (met inbegrip van foto’s) zal er aan de vertegenwoordigende leerkracht een toestemmingsformulier worden bezorgd dat bestemd is voor deze personen.
 3. Dit toestemmingsformulier laat de FSMA toe om het Beeldmateriaal te gebruiken en publiceren gedurende een periode van maximum 2 jaar op de website van Wikifin / de FSMA, in de nieuwsbrieven van Wikifin / de FSMA en op sociale media-accounts van Wikifin / de FSMA. Hiertoe wordt er voor video’s gebruik gemaakt van YouTube teneinde het Beeldmateriaal te kunnen integreren in de bovenstaande communicatiekanalen.
 4. Voor meer informatie over hoe Wikifin persoonsgegevens verwerkt en de bijhorende privacyrechten, gelieve het privacybeleid te raadplegen. Deze privacyrechten worden eveneens verder toegelicht in het toestemmingsformulier.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten op de deelnemende video

 1. De vertegenwoordigende leerkracht geeft de toestemming om het Beeldmateriaal, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is, en zonder enige territoriale beperking, te gebruiken zoals beschreven onder artikel 6 punt 3 voor niet commerciële doeleinden.
 2. De vertegenwoordigende leerkracht verklaart hierbij over der nodige intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten (in overeenstemming met het toestemmingsformulier) te beschikken om dit gebruik van het Beeldmateriaal toe te laten en vrijwaart de FSMA tegen alle mogelijke aanspraken in verband met het Beeldmateriaal.

Artikel 8 Geschillen

 1. Deze wedstrijd en het wedstrijdreglement worden beheerst door het Belgisch recht.
 2.  De FSMA ziet toe op het correcte verloop van deze wedstrijd en behoudt zich het recht voor om een definitieve uitspraak te doen over alle moeilijkheden die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd of in verband met de interpretatie van dit reglement.
 3. Behoudens in geval van een opzettelijke fout van de FSMA, zullen er geen klachten in verband met deze wedstrijd worden aanvaard. Klachten worden ten laatste binnen de 30 dagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk verstuurd naar het volgende adres: FSMA, Wikifin, Congresstraat 12-14, te 1000 Brussel.
 4. Geen enkele klacht kan worden geformuleerd ten aanzien van de verkregen prijs.