Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

Aangepast op

Privacybeleid van Wikifin

Op deze pagina

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna ook “de FSMA” of “wij”) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, en waakt erover dat zij de Europese privacywetgeving (General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens naleeft.

Dit privacybeleid geeft een overzicht van de persoonsgegevens die door de FSMA worden verwerkt, de doeleinden en de grondslag van die verwerking, de bewaartermijnen van de gegevens, het delen van die gegevens met derden, uw rechten met betrekking tot die gegevens en de door de FSMA genomen maatregelen om die gegevens te beschermen.

1 Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op de opdrachten en diensten van de FSMA, in het kader van haar programma rond financiële educatie, gekend onder de namen “Wikifin” en “Wikifin School” en haar centrum voor financiële educatie, gekend onder de naam “Wikifin Lab”. Het heeft in dat verband ook betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens online, in het bijzonder via de website www.wikifin.be/nl (hierna “de website”), die wordt beheerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Dit privacybeleid moet samen met ons cookiebeleid worden gelezen. Daar vindt u meer informatie over het gebruik van cookies.

2 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens?

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0544.279.965, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat zij bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

De FSMA heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (Data Protection Officer of DPO) die uw aanspreekpunt is voor al uw vragen of verzoeken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de DPO in het antwoord op de vraag “Hoe kan u ons contacteren?” van dit privacybeleid.

3 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De FSMA verzamelt uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

1. Door uzelf verstrekte gegevens  

De FSMA verwerkt in eerste instantie de gegevens die u haar heeft verstrekt:

 • Door het contactformulier in te vullen: het gaat hierbij om gegevens zoals uw titel, voornaam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer en extra gegevens in uw vraag.
 • Door in te schrijven op de algemene nieuwsbrief: het gaat hierbij om gegevens zoals uw e-mailadres, voornaam en familienaam.
 • Door deel te nemen aan een Wikifin-project, -wedstrijd of -evenement: het gaat hierbij om gegevens zoals uw identiteitsgegevens en uw functie.
 • Door als leerkracht in te schrijven op het platform of de nieuwsbrief voor leerkrachten, of door deel te nemen aan evenementen: het gaat hierbij om gegevens zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, functie, titel, school, onderwijstype en de vakken die u geeft. 
 • Door in te schrijven voor een bezoek aan het Wikifin Lab: het gaat hierbij om de gegevens die u via het inschrijvingsformulier verstrekt, zoals uw voornaam, familienaam, functie, school, graad en richting van de groep die u begeleidt en uw contactgegevens.
 • In het kader van het maken en gebruiken van afbeeldingen tijdens activiteiten georganiseerd door Wikifin: het gaat hierbij om de foto’s en video-opnames en de gegevens die worden ingezameld via het formulier om de toestemming voor het gebruik van de afbeeldingen te verkrijgen.

2. Van een derde verkregen gegevens

Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens krijgen via scholen of leerkrachten die met hun klas deelnemen aan een Wikifin-project, -wedstrijd of -evenement. Het gaat om gegevens over de leerkrachten, de leerlingen van de deelnemende klas of hun ouders (bv. in het kader van de toestemming van de ouders voor het gebruik van klasfoto's).

3. Automatisch verkregen gegevens

 • Via cookies: cookies verzamelen automatisch bepaalde gegevens (zoals IP-adressen, taalvoorkeur of surfgedrag) tijdens het navigeren op de website. Meer informatie vindt u in het Cookiebeleid.
 • Via pixels of gelijkaardige technologieën in onze mailings: deze maken het mogelijk te bepalen of berichten zijn geopend en links zijn aangeklikt, en dit uitsluitend om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van het mailingplatform Mailchimp, dat wij voor de verzending van onze mailings gebruiken https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • In het kader van opleidingen via Microsoft Teams: wanneer u deelneemt aan opleidingen van Wikifin via Microsoft Teams worden bepaalde metadata automatisch verzameld (zoals de namen van de deelnemers, IP-adressen en de gebruikte browser). Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Microsoft.
 • Via de Facebook fanpagina: de FSMA ontvangt geanonimiseerde bezoekersstatistieken met betrekking tot de Wikifin fanpagina op Facebook. De FSMA en Facebook zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door Facebook voor het doeleinde van het opstellen van deze bezoekersstatistieken. Meer informatie hierover vindt u hier terug.

4 Voor welke doeleinden en op welke grondslag gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen, bewaren, gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens:

 • Op basis van onze wettelijke verplichtingen en voor de uitoefening van onze opdrachten van algemeen belang, met name de opdracht om bij te dragen tot de financiële vorming van de afnemers van financiële producten of diensten (artikel 45, § 1, 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten).
 • Op basis van uw toestemming:
  • Om te antwoorden op elke vraag die u zou kunnen stellen, bijvoorbeeld via het contactformulier.
  • In het kader van een project, een wedstrijd (zoals de “Wikifin School Challenge”) of een evenement.
  • Om u te registreren op platformen (bv. in het kader van de registratie op het leerkrachtenplatform).
  • Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en de laatste ontwikkelingen op het vlak van financiële educatie.
  • Om met u te communiceren in het kader van een bezoek aan het Wikifin Lab en om dit bezoek praktisch te organiseren.
  • Om met behulp van cookies statistische informatie in te zamelen over het gebruik van de website of de integratie met sociale netwerksites of bepaalde media op onze website mogelijk te maken.
  • Voor het maken en gebruiken van (gerichte) afbeeldingen (foto’s en/of video’s) in het kader van activiteiten georganiseerd door Wikifin.
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang: om onze website en onze diensten te evalueren, te beveiligen (ook tegen fraude), te verbeteren en te optimaliseren (onder meer aan de hand van noodzakelijke en functionele cookies).

De FSMA verwerkt de persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld, of voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn, conform de regels inzake de verdere verwerking van persoonsgegevens waarvan sprake in de Europese en Belgische regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De verzamelde persoonsgegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt.

Hoewel de website zich over het algemeen niet richt tot kinderen jonger dan 13 jaar, leeft de FSMA de wetgeving na wanneer die de toestemming van een ouder of een wettelijke voogd vereist alvorens informatie over kinderen te verzamelen, te gebruiken of te verspreiden. Deze toestemmingen kunnen, in voorkomend geval, aan de FSMA worden gegeven via een tussenpersoon zoals een school of leerkracht. Als de FSMA ontdekt dat zij per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld over een kind jonger dan 13 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of een wettelijke voogd, en als zij die toestemming had moeten verkrijgen, dan verwijdert zij de persoonsgegevens van dat kind zo snel mogelijk uit haar registers. De FSMA beveelt de ouders sterk aan om actief toe te zien op de onlineactiviteiten van hun kinderen.

5 Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De FSMA verwerkt de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij ze heeft verzameld, en binnen de grenzen bepaald door de wet, indien die een langere termijn toestaat.

Meer bepaald bewaren wij de persoonsgegevens die wij verkrijgen: 

 • Om te antwoorden op elke vraag die u zou kunnen stellen (bv. via het contactformulier): gedurende twee jaar na onze laatste reactie.
 • Wanneer u zich registreert op platformen (bv. het leerkrachtenplatform): zolang u een account heeft voor het platform.
 • Wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief: tot u zich hiervoor uitschrijft.
 • Wanneer u deelneemt aan een project, een wedstrijd (bv. de “Wikifin School Challenge”) of een evenement: als deelnemer, zolang het project, de wedstrijd of het evenement bezig is of niet is afgesloten, onder voorbehoud van andere of meer specifieke informatie over dit project, deze wedstrijd of dit evenement; als partner van een project of een evenement, zolang u uw toestemming niet heeft ingetrokken om op de hoogte te worden gehouden van toekomstige projecten.
 • Wanneer u deelneemt aan een opleiding van Wikifin via Microsoft Teams: de metadata die automatisch worden verzameld door Microsoft Teams, worden gedurende 30 dagen bewaard.
 • Wanneer u zich inschrijft voor een bezoek aan het Wikifin Lab: gedurende drie jaar na uw bezoek.
 • In verband met de afbeeldingen (foto’s en/of video’s) die worden gemaakt tijdens activiteiten georganiseerd door Wikifin: gedurende vijf jaar.

Niettegenstaande het voorgaande is de FSMA onderworpen aan de archiefwet van 24 juni 1955 en worden bepaalde gegevens derhalve gedurende een langere periode bewaard, zoals voorzien door deze wet, voor archiveringsdoeleinden en mits gepaste waarborgen.

6 Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners op wie de FSMA een beroep doet (bv. het platform waarop de FSMA een beroep doet voor het beheer van mailings, communicatiebureaus, busmaatschappijen (indien u vervoer naar het Wikifin Lab heeft gereserveerd), ICT-dienstverleners, advocaten of andere externe consultants, indien dat nodig zou blijken te zijn om een advies te geven of om de belangen van de FSMA in rechte te verdedigen). De toegang van die dienstverleners tot uw gegevens wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor hun opdrachten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verspreiden: (i) indien wij daartoe worden verplicht door de wet of in het kader van een gerechtelijke procedure, (ii) aan andere overheidsdiensten in overeenstemming met hun bevoegdheden, of (iii) in het kader van een onderzoek naar een vermoede of bestaande frauduleuze of illegale activiteit.

7 Verwerkt de FSMA uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte? 

De FSMA verwerkt uw persoonsgegevens niet zelf buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Het is mogelijk dat de dienstverleners waarop de FSMA een beroep doet, uw persoonsgegevens buiten de EER (bv. in de Verenigde Staten) verwerken. In dat geval vergewist de FSMA zich ervan dat de dienstverlener een overeenkomst met haar afsluit en dat het beschermingsniveau is gewaarborgd, bijvoorbeeld via een beslissing van de Europese Commissie dat een derde land een adequaat beschermingsniveau verzekert (artikel 45 AVG), door standaardclausules af te sluiten voor de bescherming van de gegevens, vastgesteld door de Europese Commissie, tussen de partijen die gegevens verwerken buiten de EER (artikel 46 AVG), of via een ander instrument dat gepaste waarborgen bevat.

8 Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

De FSMA neemt technische en veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om vernietiging, verlies, aantasting of wijziging, ongeoorloofde toegang of verspreiding, per ongeluk of op onrechtmatige wijze, te voorkomen.

Krachtens artikel 74 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten zijn de FSMA, de leden van haar organen en haar personeelsleden gebonden aan het beroepsgeheim en mogen zij de vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis hebben gekregen, niet verspreiden aan welke persoon of autoriteit ook (onder voorbehoud evenwel van de wettelijk voorziene uitzonderingen).

Verder vraagt de FSMA haar dienstverleners die persoonsgegevens voor haar verwerken, ook om steeds de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen.

9 Wat met links naar andere websites en sociale netwerken?

Onze website bevat links naar websites van derden (bv. sociale netwerken zoals Facebook YouTube, Vimeo). Indien u via een link op onze website doorklikt naar een externe website, is het privacybeleid van die website toepasselijk. Bijgevolg bevelen wij aan om het privacybeleid van deze derden aandachtig te lezen om te weten op welke manier zij uw privacy respecteren.

10 Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van die rechten hebben een zeer specifiek toepassingsgebied of zijn onderworpen aan speciale voorwaarden of uitzonderingen.

U kan op elk moment uw recht op toegang tot de persoonsgegevens die u betreffen, uitoefenen om ze aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen hun verwerking om legitieme redenen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming.

Bovendien kan u soms vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt en, in bepaalde gevallen, kan u ons vragen om u uw gegevens door te sturen of ze (indien technisch mogelijk en binnen de grenzen van het beroepsgeheim van de FSMA) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, dient u een verzoek per e-mail te versturen naar dataprotection@fsma.be of per brief naar de Data Protection Officer van de FSMA. U vindt de contactgegevens van de DPO in het antwoord op de vraag 'Hoe kan u ons contacteren?’ van dit privacybeleid. Het kan zijn dat wij u om een bewijs van uw identiteit vragen (bv. een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, paspoort of elk ander identiteitsbewijs) om er zeker van te zijn dat wij uw persoonsgegevens respecteren en ze niet doorsturen naar een derde.

Indien u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen, zullen wij u binnen één maand na ontvangst van uw verzoek informeren over het gevolg dat daaraan is gegeven. Indien nodig, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. In dat geval zullen wij u hiervan binnen één maand na de ontvangst van uw verzoek op de hoogte brengen. Wij behouden ons het recht voor om geen gevolg te geven aan verzoeken die manifest ongegrond of buitensporig zijn. Uw verzoek wordt bewaard zolang een verhaal mogelijk is.

U kunt ook op elk ogenblik, als u meent dat uw rechten niet gerespecteerd werden, een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mailadres: contact@apd-gba.be (zie ook https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

11 Hoe blijft u op de hoogte van de wijzigingen in dit privacybeleid?

Het is mogelijk dat dit privacybeleid wordt gewijzigd. U kan de recentste versie van ons privacybeleid steeds raadplegen op onze website.

Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 18 maart 2021.

12 Hoe kan u ons contacteren?

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, of wenst u uw rechten uit te oefenen, dan kan u ons als volgt contacteren:

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Ter attentie van de Data Protection Officer

Congresstraat 12-14

1000 Brussel (België)