Privacybeleid van Wikifin

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna ook “de FSMA” of “wij”) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, en waakt erover dat zij de Europese privacywetgeving (General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens naleeft.

Dit privacybeleid geeft een overzicht van de persoonsgegevens die door de FSMA worden verwerkt, de doeleinden en de grondslag van die verwerking, de bewaartermijnen van de gegevens, het delen van die gegevens met derden, uw rechten met betrekking tot die gegevens en de door de FSMA genomen maatregelen om die gegevens te beschermen.

1 Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op de opdrachten en diensten van de FSMA, in het bijzonder haar programma rond de financiële educatie van de afnemers van financiële producten en diensten, dat algemeen bekendstaat onder de naam “Wikifin”. Het heeft in dat verband ook betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens online, in het bijzonder via de website www.wikifin.be/nl (hierna “de website”), die wordt beheerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Dit privacybeleid moet samen met ons cookiebeleid worden gelezen. Meer informatie vindt u in het Cookiebeleid.

2 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens?

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat zij bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

De FSMA heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (Data Protection Officer of DPO) die uw aanspreekpunt is voor al uw vragen of verzoeken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de DPO in het antwoord op de vraag “Hoe kan u ons contacteren?” van dit privacybeleid.

3 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De FSMA verzamelt uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

1. Door uzelf verstrekte gegevens  

De FSMA verwerkt in eerste instantie de gegevens die u haar heeft verstrekt:

 • door het contactformulier in te vullen (https://www.wikifin.be/nl/contacteer-wikifin): het gaat hierbij om gegevens zoals uw titel, voornaam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer en extra gegevens in uw vraag;
 • door in te schrijven op de algemene nieuwsbrief (https://www.wikifin.be): het gaat hierbij om gegevens zoals uw e-mailadres, voornaam en familienaam; 
 • door deel te nemen aan een Wikifin-project, -wedstrijd of -evenement: het gaat hierbij om gegevens zoals uw identiteitsgegevens en uw functie;
 • door als leerkracht in te schrijven op het platform of de nieuwsbrief, of door deel te nemen aan evenementen (https://www.wikifin.be/nl/user/register?ref=edu): het gaat hierbij om gegevens zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, functie, titel, school, onderwijstype en de vakken die u geeft. 

2. Van een derde verkregen gegevens

Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens krijgen via scholen of leerkrachten die met hun klas deelnemen aan een Wikifin-project, -wedstrijd of -evenement. Het gaat om gegevens over de leerkrachten, de leerlingen van de deelnemende klas of hun ouders (bv. gegevens die zijn vermeld op het formulier om de toestemming van de ouders voor het gebruik van de klasfoto's te verkrijgen).

3. Automatisch verkregen gegevens

 • via cookie providers: statistische gegevens die belangrijk zijn om de website te optimaliseren, worden geregistreerd via cookies. Cookies verzamelen gegevens over de toegang tot de website, de persoonlijke instellingen en het surfgedrag. Deze informatie wordt automatisch verzameld tijdens het navigeren op de website. Meer informatie vindt u in het Cookiebeleid
 • via pixels of gelijkaardige technologieën in onze mailings: deze maken het mogelijk te bepalen of berichten zijn geopend en links zijn aangeklikt, en dit uitsluitend om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van het mailingplatform Mailchimp, dat wij voor de verzending van onze mailings gebruiken https://mailchimp.com/legal/privacy/.

4 Voor welke doeleinden en op welke grondslag gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen, bewaren, gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens:

 • op basis van onze wettelijke verplichtingen en voor de uitoefening van onze opdrachten van algemeen belang, met name de opdracht om bij te dragen tot de financiële vorming van de afnemers van financiële producten of diensten (artikel 45, § 1, 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten);
 • op basis van uw toestemming:
  • om te antwoorden op elke vraag die u zou kunnen stellen, bijvoorbeeld via het contactformulier;
  • in het kader van een project, een wedstrijd (zoals de “Wikifin School Challenge”) of een evenement;
  • om u te registreren op platformen (bv. in het kader van de registratie op het leerkrachtenplatform);
  • om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en de laatste ontwikkelingen op het vlak van financiële educatie;
 • op basis van ons gerechtvaardigd belang: om onze website en onze diensten te evalueren, te beveiligen (ook tegen fraude), te verbeteren en te optimaliseren.

Hoewel de website zich over het algemeen niet richt tot kinderen jonger dan 13 jaar, leeft de FSMA de wetgeving na wanneer die de toestemming van een ouder of een wettelijke voogd vereist alvorens informatie over kinderen te verzamelen, te gebruiken of te verspreiden. Deze toestemmingen kunnen, in voorkomend geval, aan de FSMA worden gegeven via een tussenpersoon zoals een school of leerkracht.

Als de FSMA ontdekt dat zij per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld over een kind jonger dan 13 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of een wettelijke voogd, en als zij die toestemming had moeten verkrijgen, dan verwijdert zij de persoonsgegevens van dat kind zo snel mogelijk uit haar registers.

De FSMA beveelt de ouders sterk aan om actief toe te zien op de onlineactiviteiten van hun kinderen.

5 Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De FSMA verwerkt de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij ze heeft verzameld, en binnen de grenzen bepaald door de wet, indien die een langere termijn toestaat.

Meer bepaald bewaren wij de persoonsgegevens die wij verkrijgen: 

 • om te antwoorden op elke vraag die u zou kunnen stellen (bv. via het contactformulier): gedurende twee jaar na onze laatste reactie;
 • wanneer u zich registreert op platformen (bv. het leerkrachtenplatform): zolang u een account heeft voor het platform;
 • wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief: tot u zich hiervoor uitschrijft;
 • wanneer u deelneemt aan een project, een wedstrijd (bv. de “Wikifin School Challenge”) of een evenement: als deelnemer, zolang het project, de wedstrijd of het evenement bezig is of niet is afgesloten, onder voorbehoud van andere of meer specifieke informatie over dit project, deze wedstrijd of dit evenement; als partner van een project of een evenement, zolang u uw toestemming niet heeft ingetrokken om op de hoogte te worden gehouden van toekomstige projecten.

Niettegenstaande het voorgaande is de FSMA onderworpen aan de archiefwet van 24 juni 1955 en worden bepaalde gegevens derhalve gedurende een langere periode bewaard, zoals voorzien door deze wet, voor archiveringsdoeleinden en mits gepaste waarborgen.

6 Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De FSMA verwerkt de persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld, of voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn, conform de regels inzake de verdere verwerking van persoonsgegevens waarvan sprake in de Europese en Belgische regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De verzamelde persoonsgegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt.

Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners met wie de FSMA werkt (bv. het platform waarop de FSMA een beroep doet voor het beheer van mailings, communicatiebureaus, de websitebeheerder, IT-dienstverleners, advocaten of andere externe consultants, indien dat nodig zou blijken te zijn om een advies te geven of om de belangen van de FSMA in rechte te verdedigen). De toegang van die dienstverleners tot uw gegevens wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor hun opdrachten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verspreiden: (i) indien wij daartoe worden verplicht door de wet of in het kader van een gerechtelijke procedure, (ii) aan de overheidsdiensten of andere regeringsfunctionarissen in overeenstemming met hun bevoegdheden, of (iii) in het kader van een onderzoek naar een vermoede of bestaande frauduleuze of illegale activiteit.

7 Verwerkt de FSMA uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte? 

De FSMA verwerkt uw persoonsgegevens niet zelf buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Het is mogelijk dat de dienstverleners die voor de FSMA werken, uw persoonsgegevens buiten de EER (bv. in de Verenigde Staten) verwerken. In dat geval vergewist de FSMA zich ervan dat de dienstverlener een overeenkomst met haar afsluit en dat het beschermingsniveau is gewaarborgd, bijvoorbeeld via een beslissing van de Europese Commissie dat een derde land een adequaat beschermingsniveau verzekert (artikel 45 AVG), door standaardclausules af te sluiten voor de bescherming van de gegevens, goedgekeurd door de Europese Commissie, tussen de partijen die gegevens verwerken buiten de EER (artikel 46 AVG), of via een ander instrument dat gepaste waarborgen bevat.

Indien u hierover vragen heeft of meer informatie wenst, kan u zich tot de FSMA wenden met een gedateerd en ondertekend verzoek, gericht aan de Data Protection Officer. U vindt de contactgegevens van de DPO in het antwoord op de vraag “Hoe kan u ons contacteren?” van dit privacybeleid.

8 Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

De FSMA neemt technische en veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om vernietiging, verlies, aantasting of wijziging, ongeoorloofde toegang of verspreiding, per ongeluk of op onrechtmatige wijze, te voorkomen.

Krachtens artikel 74 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten zijn de FSMA, de leden van haar organen en haar personeelsleden gebonden aan het beroepsgeheim en mogen zij de vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis hebben gekregen, niet verspreiden aan welke persoon of autoriteit ook (onder voorbehoud evenwel van de wettelijk voorziene uitzonderingen).

Verder vraagt de FSMA haar dienstverleners die persoonsgegevens voor haar verwerken, ook om steeds de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen.

9 Wat met links naar andere websites en sociale netwerken?

Onze website bevat links naar websites van derden (bv. sociale netwerken zoals Facebook en YouTube) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleidvallen. Bijgevolg bevelen wij aan om hun privacybeleid aandachtig te lezen om te weten op welke manier zij uw privacy respecteren.

10 Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van die rechten hebben een zeer specifiek toepassingsgebied of zijn onderworpen aan speciale voorwaarden of uitzonderingen.

U kan op elk moment uw recht op toegang tot de persoonsgegevens die u betreffen, uitoefenen om ze aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen hun verwerking om legitieme redenen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming.

Bovendien kan u soms vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt en, in bepaalde gevallen, kan u ons vragen om u uw gegevens door te sturen of ze (indien technisch mogelijk en binnen de grenzen van het beroepsgeheim van de FSMA) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, dient u een verzoek, met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, paspoort of elk ander identiteitsbewijs, per e-mail te versturen naar dataprotection@fsma.be of per brief naar de Data Protection Officer van de FSMA. U vindt de contactgegevens van de DPO in het antwoord op de vraag 'Hoe kan u ons contacteren?’ van dit privacybeleid. Wij vragen u om een bewijs van uw identiteit om er zeker van te zijn dat wij uw persoonsgegevens respecteren en ze niet doorsturen naar een derde.

Indien u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen, zullen wij u binnen één maand na ontvangst van uw verzoek informeren over het gevolg dat daaraan is gegeven. Indien nodig, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. In dat geval zullen wij u hiervan binnen één maand na de ontvangst van uw verzoek op de hoogte brengen. Wij behouden ons het recht voor om geen gevolg te geven aan verzoeken die manifest ongegrond of buitensporig zijn. Uw verzoek wordt bewaard zolang een verhaal mogelijk is.

U kunt ook op elk ogenblik, als u meent dat uw rechten niet gerespecteerd werden, een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mailadres: contact@apd-gba.be (zie ook https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

11 Hoe blijft u op de hoogte van de wijzigingen in dit privacybeleid?

Het is mogelijk dat dit privacybeleid wordt gewijzigd. U kan de recentste versie van ons privacybeleid steeds raadplegen op onze website. Verder stellen wij alles in het werk om u, via andere communicatiekanalen, op de hoogte te houden van de belangrijkste wijzigingen.

Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 17 september 2020.

12 Hoe kan u ons contacteren?

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, of wenst u uw rechten uit te oefenen, dan kan u ons als volgt contacteren:

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Ter attentie van de Data Protection Officer

Congresstraat 12-14

1000 Brussel (België)