Privacybeleid van Wikifin

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna ook de “FSMA” of “wij” genoemd) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en waakt er over dat zij de Europese privacywetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) en de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens, naleeft.

Dit Privacybeleid geeft u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt door de FSMA, de doeleinden en de grondslag van deze verwerkingen, de bewaartermijnen, het delen van deze gegevens met derden, uw rechten als betrokkene en de maatregelen die de FSMA heeft getroffen om die persoonsgegevens te beschermen.

1 Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit Privacybeleid is van toepassing op de opdrachten en diensten van de FSMA, met name in het kader van de bijdrage aan de financiële vorming van de afnemers van financiële producten of diensten, algemeen gekend onder de naam “Wikifin”, en met inbegrip van de verwerkingen van persoonsgegevens via de website www.wikifin.be/nl (hierna de “website”), beheerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Dit Privacybeleid moet samen met ons Cookiebeleid worden gelezen. Meer informatie vindt u in het Cookiebeleid.

2 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens?

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat de FSMA bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

De FSMA heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (“Data Protection Officer” of “DPO”) die uw aanspreekpunt is voor al uw vragen of verzoeken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de DPO in punt 12 van dit Privacybeleid.

3 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De FSMA verzamelt uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

1. Gegevens die u zelf hebt verstrekt 

De FSMA verwerkt in eerste instantie de gegevens die u hebt verstrekt:

 • door het contactformulier in te vullen (https://www.wikifin.be/nl/contacteer-wikifin): het gaat om gegevens zoals uw titel, voornaam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer en extra gegevens in uw vraag.
 • door u in te schrijven op de algemene nieuwsbrief (https://www.wikifin.be): het gaat om gegevens zoals uw e-mailadres, uw voornaam en familienaam. 
 • door deel te nemen aan een project, wedstrijd of evenement van Wikifin: het gaat om gegevens zoals identificatiegegevens en gegevens over uw huidige job.
 • door u in te schrijven als leerkracht op het platform, op de nieuwsbrief of door deel te nemen aan evenementen (https://www.wikifin.be/nl/user/register?ref=edu): het gaat om gegevens zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, functie, titel, school, onderwijstype en de vakken die u geeft. 

2. Gegevens verkregen van een derde

Het is mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens over u krijgen via scholen of leerkrachten die deelnemen aan een project, wedstrijd of evenement van Wikifin met hun klas. Het gaat om gegevens over de leerkrachten, de leerlingen van de deelnemende klas of hun ouders (bijvoorbeeld gegevens die worden verstrekt in het formulier om de toestemming van de ouders te verkrijgen voor het gebruik van de klasfoto's).

3. Automatisch verkregen gegevens

 • Wij verkrijgen persoonsgegevens via cookie providers: Statistische gegevens die belangrijk zijn om de website te optimaliseren, worden geregistreerd via cookies. Cookies verzamelen gegevens over de toegang tot de website, de persoonlijke instellingen en het surfgedrag. Deze informatie wordt automatisch verzameld tijdens het navigeren op de website. Via een cookiebanner wordt gevraagd om het gebruik van cookies te aanvaarden. Meer informatie vindt u in het Cookiebeleid
 • We verkrijgen ook persoonsgegevens via pixels of gelijkaardige technologieën in onze mailings. Deze laten ons toe om te bepalen of berichten zijn geopend en of er op links is geklikt, en dit uitsluitend om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Voor meer informatie, gelieve het privacybeleid van het mailingplatform Mailchimp, dat wij gebruiken voor het beheer van onze mailings, te raadplegen via https://mailchimp.com/legal/privacy/.

4 Voor welke doeleinden en op welke grondslag gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De FSMA verzamelt, bewaart, gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens:

 • op basis van onze wettelijke verplichtingen en voor de uitoefening van onze opdrachten van algemeen belang, met name de opdracht om bij te dragen tot de financiële vorming van de afnemers van financiële producten of diensten (artikel 45, § 1, 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten). 
 • op basis van uw toestemming
  • om gevolg te geven aan elke vraag die u zou kunnen stellen, bijvoorbeeld, via het contactformulier.
  • in het kader van een project, wedstrijd, bv. de “Wikifin.be School Challenge” of een evenement (bv. de Week van het Geld).
  • om u te registreren op platformen (bv. in het kader van de registratie op het leerkrachtenplatform).
  • om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en de laatste ontwikkelingen op het vlak van financiële educatie.
 • op basis van ons rechtmatig belang: om onze website en onze diensten te evalueren, te beveiligen (ook tegen fraude), te verbeteren en te optimaliseren.

Hoewel de website over het algemeen niet gericht is op kinderen jonger dan 13 jaar, leeft de FSMA de wetgeving na wanneer die de toestemming van een ouder of wettelijke voogd vereist alvorens informatie over kinderen te verzamelen, te gebruiken of te verspreiden. Deze toestemmingen kunnen, in voorkomend geval, worden gegeven aan de FSMA via een tussenpersoon zoals een school of leerkracht.

Indien de FSMA ontdekt dat ze per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld over een kind jonger dan 13 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of wettelijke voogd, en als die toestemming had moeten verkregen worden, dan verwijdert zij de persoonsgegevens van dat kind zo snel mogelijk uit haar registers.

De FSMA beveelt de ouders ten zeerste aan om actief toe te zien op de online activiteiten van hun kinderen.

5 Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De FSMA verwerkt de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij ze heeft verzameld en binnen de grenzen bepaald door de wet, indien die een langere termijn toestaat.

Meer bepaald bewaart de FSMA uw persoonsgegevens die wij hebben verkregen: 

 • om gevolg te geven aan elke vraag die u zou kunnen stellen (bijvoorbeeld via het contactformulier): gedurende twee jaar, te rekenen vanaf de laatste reactie van onze kant.
 • door u te registeren op platformen (bijv. het leerkrachtenplatform): zolang u een account hebt voor het platform.
 • door u in te schrijven voor een nieuwsbrief: totdat u zich hiervoor uitschrijft.
 • door deel te nemen aan een project, wedstrijd (bv. de “Wikifin.be School Challenge”), of een evenement (bv. de Week van het Geld): als deelnemer, zolang het project, de wedstrijd of het evenement bezig is of niet is afgesloten, onder voorbehoud van andere of meer specifieke informatie die van toepassing is op het desbetreffende project, wedstrijd of evenement. Als partner van de projecten of evenementen, zolang u uw toestemming niet hebt ingetrokken om op de hoogte te worden gehouden van toekomstige projecten.

Niettegenstaande wat voorafgaat, is de FSMA onderworpen aan de Archiefwet van 24 juni 1955 en bepaalde gegevens worden derhalve gedurende een langere periode bewaard, zoals voorzien door deze wet, voor archiveringsdoeleinden mits gepaste waarborgen.

6 Met wie delen wij uw gegevens?

De FSMA verwerkt de persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze werden verzameld. De verzamelde persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners waarmee de FSMA werkt (bv. het platform waarop de FSMA een beroep doet voor het beheer van de nieuwsbrieven, communicatiebureaus, de beheerder van de website, IT-dienstverleners, advocaten of andere externe consultants, indien dat nodig zou blijken te zijn om een advies te geven of om de belangen van de FSMA in rechte te verdedigen). De toegang van die dienstverleners tot uw gegevens wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke voor hun opdrachten.

Wij kunnen ook gegevens over uw persoon verspreiden: (i) indien wij daartoe verplicht worden door de wet of door een gerechtelijke procedure, (ii) aan de overheidsdiensten of andere regeringsfunctionarissen in overeenstemming met hun bevoegdheden of (iii) in het kader van een onderzoek naar een vermoede of bestaande frauduleuze of illegale activiteit.

7 Verwerkt de FSMA uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte? 

De FSMA verwerkt niet zelf uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Het is mogelijk dat de dienstverleners die voor de FSMA werken, uw persoonsgegevens verwerken buiten de EER (bv. in de Verenigde Staten). Wanneer dat het geval is, vergewist de FSMA zich ervan dat de dienstverlener een overeenkomst afsluit met de FSMA en het beschermingsniveau gewaarborgd is, bijvoorbeeld via een beslissing van de Europese Commissie dat een derde land een adequaat beschermingsniveau verzekert (artikel 45 AVG), via een certificatie van de invoerder van de gegevens onder het EU-VS Privacy Shield (artikel 45 AVG), door standaardclausules af te sluiten voor de bescherming van de gegevens, goedgekeurd door de Europese Commissie, tussen de partijen die gegevens verwerken buiten de EER (artikel 46 AVG) of via een ander instrument dat gepaste waarborgen bevat.

Indien u hierover vragen hebt of als u meer informatie wenst, kunt u zich wenden tot de FSMA met een gedateerd en ondertekend verzoek, gericht aan de Data Protection Officer. U vindt de contactgegevens van de DPO in punt 12 van dit Privacybeleid.

8 Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

De FSMA treft technische en veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om vernietiging, verlies of aantasting, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging, per ongeluk of onrechtmatig, te voorkomen.

Krachtens artikel 74 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn de FSMA, de leden van haar organen en haar personeelsleden gebonden aan het beroepsgeheim en mogen ze de vertrouwelijke informatie waarvan ze kennis hebben gekregen, niet verspreiden aan welke persoon of autoriteit ook (onder voorbehoud evenwel van de wettelijk voorziene uitzonderingen).

Verder vraagt de FSMA haar dienstverleners die persoonsgegevens verwerken voor de FSMA, eveneens om steeds de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen.

9 Wat met links naar andere websites en sociale netwerken?

Onze website bevat links naar websites van derden (bv. sociale netwerken zoals Facebook en YouTube) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit Privacybeleid vallen, noch onder onze verantwoordelijkheid. Wij bevelen u bijgevolg aan om hun privacybeleid aandachtig te lezen om te weten te komen op welke wijze zij uw privacy respecteren.

10 Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van die rechten hebben een zeer specifiek toepassingsgebied of zijn onderworpen aan speciale voorwaarden of uitzonderingen.

U kunt op elk ogenblik uw recht op toegang tot de persoonsgegevens die u betreffen, uitoefenen om ze aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen hun verwerking om legitieme redenen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming.

Bovendien kunt u soms vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt en, in bepaalde gevallen, kunt u ons vragen om u uw gegevens door te sturen of (als dat technisch mogelijk is en binnen de grenzen van het beroepsgeheim van de FSMA) deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming gebaseerd is, hebt u altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, moet u een aanvraag versturen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, paspoort of elk ander identiteitsbewijs naar dataprotection@fsma.be, of schriftelijk naar de Data Protection Officer van de FSMA. U vindt de contactgegevens van de DPO in punt 12 van dit Privacybeleid. Wij vragen u om een bewijs van uw identiteit om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens respecteren en niet doorsturen naar een derde.

Wij behouden ons het recht voor om geen gevolg te geven aan vragen die manifest ongegrond of buitensporig zijn. De informatie die wij over u in ons bezit hebben, of een verklaring waarin wordt gespecificeerd dat wij geen informatie over u bezitten, wordt u gratis opgestuurd binnen een maand na uw verzoek. Indien nodig kan deze termijn worden verlengd met twee maanden, rekening houdend met de complexiteit en het aantal vragen. Uw vraag wordt bewaard zolang een verhaal mogelijk is.

U kunt ook op elk ogenblik, als u meent dat uw rechten niet gerespecteerd werden, een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel, e-mailadres: contact@apd-gba.be (zie ook https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

11 Hoe blijft u op de hoogte van de wijzigingen aan dit privacybeleid?

Dit Privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 03/08/2018.

Het is mogelijk dat dit Privacybeleid wordt gewijzigd. U kunt steeds de meest recente versie van ons Privacybeleid raadplegen op onze website. Verder stellen we alles in het werk om u op de hoogte te houden van de belangrijkste wijzigingen via andere communicatiekanalen.

12 Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Hebt u vragen of opmerkingen in verband met dit Privacybeleid, of wenst u uw rechten uit te oefenen of informatie over uw persoon bij te werken, dan kunt u hier contact met ons opnemen:

via e-mail op het adres dataprotection@fsma.be; of

via de post op het adres

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Ter attentie van de Data Protection Officer

Congresstraat 12-14

1000 Brussel (België).