Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

De kinderen ten laste

Op deze pagina

De kinderen ten laste: fiscaal voordeel

Verandert een kind ten laste iets aan je belastingen?

Ja, een kind ten laste kan een fiscale impact hebben. Heb je een kind ten laste, dan heb je recht op:

 • Een grotere belastingvermindering op je inkomsten.
 • Een vermindering van de onroerende voorheffing, of je nu eigenaar bent of huurt.

Belastingvermindering

Iedere persoon heeft recht op een deel van zijn inkomen waarop hij geen belastingen moet betalen. Dat wordt de belastingvrije som genoemd. Met een kind ten laste is het deel van je inkomen waarop je geen belastingen moet betalen, groter. Je wordt dus op een kleiner bedrag belast en betaalt daardoor minder belastingen.

Dien je twee afzonderlijke aangiften in? Dan kan je jaarlijks kiezen wie van beide partners hun gezamenlijk(e) kind(eren) ten laste neemt. De partner die de kinderen ten laste neemt, geniet enerzijds het belastingvoordeel voor kinderen ten laste in functie van het aantal kinderen. Anderzijds geniet hij ook een verhoging van de belastingvrije som als “alleenstaande met kinderen ten laste”, ongeacht het aantal kinderen.

Dien je een gemeenschappelijke aangifte in? Dan krijgt meestal de echtgenoot met het hoogste inkomen die het recht op de verhoging van de belastingvrije sommen voor kinderen ten laste.

Het deel van je inkomen waarop je geen belastingen betaalt, varieert onder meer in functie van het aantal kinderen ten laste, als je een kind met een handicap hebt, en als je een alleenstaande ouder bent (eenoudergezin).

Aan een aantal voorwaarden moet hoe dan ook zijn voldaan:

 • Het kind moet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als zijn ouders.
 • Het kind moet op 1 januari van het aanslagjaar (i.e. het jaar van de belastingaangifte) deel uitmaken van je gezin. Stel: In juni 2025 vul je je belastingaangifte in voor je inkomsten 2024. Om voor een belastingvermindering in aanmerking te kunnen komen, moet het kind op 1 januari 2025 deel uitmaken van je gezin.
 • Het kind mag geen inkomen hebben dat hoger ligt dan een bepaald bedrag. Opgelet: eventuele kinderalimentatie voor dat kind wordt tot op zekere hoogte in dat bedrag verrekend.
 • Het kind mag geen vergoeding ontvangen die een beroepslast voor je vormt. Dat is onder meer het geval als je zelfstandige bent, je kind betaald vakantiewerk voor je doet, en je zijn loon als beroepslast inschrijft. In dat geval voldoet je kind niet meer aan de voorwaarden om fiscaal ten laste te worden genomen.

Vermindering van de onroerende voorheffing

Als je één of meer kinderen ten laste hebt, kan je een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen. Dat geldt zowel voor huurders als eigenaars. Huur je een huis, dan zal het de eigenaar van het huis zijn die minder onroerende voorheffing moet betalen. Dat voordeel moet hij aan jou doorgeven door het in je huur te verrekenen.

Wie neemt de kinderen ten laste bij een scheiding of bij co-ouderschap?

In principe wordt het voordeel van een hogere belastingvrije som voor kinderen ten laste enkel toegekend aan de ouder bij wie het kind is gedomicilieerd.

Als het kind bij de moeder woont, valt het fiscaal ten laste van haar. En dus is zij het die een belastingvoordeel kan genieten.

Toch kunnen de belastingvoordelen gelijk onder beide ouders worden verdeeld. We spreken dan van "fiscaal co-ouderschap" bij gedeeld hoederecht (het kind verblijft dan de helft van de tijd bij de ene ouder en de helft van de tijd bij de andere) zonder dat kinderalimentatie wordt betaald. Er wordt uitgegaan van het beginsel dat elke ouder in de helft van de financiële behoeften van het kind voorziet.

Beide ouders vermelden in hun belastingaangifte dat het kind “ten laste is maar in co-ouderschap”. Het fiscaal voordeel wordt gelijk tussen hen verdeeld: ze krijgen ieder de helft van de belastingvrije som.

Let op: er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:

 • De huisvesting van het kind: het kind moet halftijds bij de vader en halftijds bij de moeder wonen.
 • Geen van de ouders mag voor dat kind kinderalimentatie aftrekken van zijn belastbaar inkomen.

Weetje

Deze regels voor kinderen ten laste gelden voor alle ouders, ongeacht de situatie waarin ze verkeerden toen ze nog samen waren: getrouwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend.

Voor het jaar van de feitelijke scheiding wordt een gezamenlijke belastingaangifte ingevuld: De kinderen zijn ten laste van het gezin zonder te vermelden wie van beide partners de kinderen ten laste neemt. 

Een mama geeft haar dochtertje een hand om de trap omhoog te gaan

Als je kind een studentenjob heeft, is het dan nog altijd fiscaal ten laste?

Over het algemeen zijn kinderen fiscaal ten laste van hun ouders. Ouders met een kind ten laste hebben recht op een hogere belastingvrije som dan als ze geen kinderen zouden hebben. Voor het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) bedraagt de belastingvrije som (het deel van het belastbaar inkomen waarop geen belastingen moeten worden betaald) 10 570 euro. Dat bedrag wordt vermeerderd met 1920 euro voor wie één kind ten laste heeft, met 4950 euro voor wie twee kinderen ten laste heeft, met 11 090 euro voor wie drie kinderen ten laste heeft, …

Met andere woorden: Of je fiscaal ten laste bent van je ouders of niet, heeft een aanzienlijke impact op de belastingen die zij moeten betalen.

Voorwaarden

Om fiscaal ten laste te blijven van je ouders, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen:

 • Je moet deel uitmaken van hun gezin op 1 januari van het jaar dat volgt op het inkomstenjaar. In het kader van de aangifte 2025 (inkomsten 2024) moet je op 1 januari 2025 dus nog bij je ouders gedomicilieerd zijn. Als je op kot gaat, hoef je je domicilie niet te veranderen: officieel blijf je dus bij je ouders ingeschreven;
 • Je mag geen vergoedingen ontvangen die voor je ouders beroepslasten vormen. Met andere woorden, als je hen in het familiebedrijf (bijvoorbeeld: een winkel) helpt, mogen zij je daarvoor niet betalen;
 • Je netto-inkomsten mogen niet hoger liggen dan 7290 euro (inkomsten 2024) . De grens van netto bestaansmiddelen van een kind ten laste wordt tijdelijk uniform bepaald.

OpgeletVoor jobstudenten wordt een deel van hun inkomsten niet in aanmerking genomen bij de berekening van de netto-inkomsten die ze mogen hebben om ten laste te blijven van hun ouders.

Een deel van het alimentatiegeld en, voor meerderjarige of ontvoogde jongeren, de onroerende inkomsten en de inkomsten uit financiële beleggingen maken daarentegen deel uit van de netto-inkomsten.