Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Fiscaliteit voor je tweede verblijf in het buitenland

Op deze pagina

Wat moet je aangeven als je eigenaar bent van een tweede verblijf in het buitenland?

Op je belastingaangifte moet je al je Belgische en buitenlandse inkomsten aangeven, dus ook je tweede verblijf in het buitenland!

  • Gebruik je je tweede verblijf in het buitenland zelf? Je geeft de brutohuurwaarde aan (of de gemiddelde jaarlijkse brutohuurprijs die je zou kunnen vragen volgens de gebruiken en tradities van het land) na aftrek van de buitenlandse belasting.
  • Verhuur je je tweede verblijf in het buitenland (voor privédoeleinden)? Je geeft de totale brutohuur aan die je tijdens het jaar hebt ontvangen, na aftrek van de huurvoordelen en de buitenlandse belasting die je al als eigenaar op je tweede verblijf betaalt.

Opmerking: De Belgische belastingadministratie aanvaardt dat de huurwaarde wordt bepaald op basis van een forfaitaire waarde die is vastgesteld of expliciet is toegestaan door de buitenlandse autoriteit. Dit is dus een manier – maar geen verplichting – voor de belastingbetaler om zijn buitenlandse inkomsten van onroerende goederen te bepalen. Deze regel is gebaseerd op jurisprudentie, maar is niet in de wet verankerd. Het is immers het Europees Hof van Justitie dat zich over het probleem heeft gebogen en heeft geoordeeld dat het principe van de belastingheffing in België een schending van het vrij verkeer van kapitaal inhield. Toch moet je voorzichtig blijven.

Die forfaitaire waarde (de huurwaarde dus) is terug te vinden op de documenten die je van de buitenlandse autoriteiten ontvangt voor de betaling van de verschillende taksen.

Voor Frankrijk is dat bijvoorbeeld het document dat als uitgangspunt dient voor de berekening van de “taxe d’habitation” (woonbelasting) of de “impôt foncier” (belasting op onroerend goed).

Die waarde, na aftrek van de buitenlandse belasting, moet je bij je inkomsten van onroerende goederen aangeven op je belastingaangifte. Opgelet: Hou er rekening mee dat deze regeling geldt voor onroerende goederen in Europa.

Weetje

Deze belastbare grondslag kan worden verminderd met de rente op de hypothecaire lening voor je tweede verblijf in het buitenland.

Je verhuurt je tweede verblijf jaarlijks een tijdje. De rest van de tijd verblijf je er zelf.

  • Op je belastingaangifte zal je beide periodes moeten onderscheiden over een volledig jaar van 365 of 366 dagen: enerzijds, het aantal dagen dat je je tweede verblijft zelf bewoont, en, anderzijds, het aantal dagen dat je het verhuurt.
  • Voor de dagen dat je je tweede verblijf verhuurt, geef je de huurinkomsten aan. Voor de overige dagen geef je de brutohuurwaarde aan, ongeacht of je er verblijft of niet.
  • Je kan ook de jurisprudentie volgen en voor het hele jaar een forfaitaire waarde aangeven.

En wat als je je tweede verblijf verhuurt via Airbnb?

Je zal op verschillende manieren worden belast:

  • Inkomsten van onroerende goederen voor je tweede verblijf: Je geeft het kadastraal inkomen van het verhuurde verblijf aan.
  • Roerende inkomsten omdat het om een gemeubileerde woning gaat: je geeft een deel van de ontvangen huurgelden aan.
  • Diverse inkomsten (occasionele winst) omdat je diensten verleent aan je klanten (bv. je overhandigt de sleutels, je serveert ontbijt, je maakt de kamers schoon …).
Een jong koppel komt aan in hun vakantiehuis

Veranderingen vanaf 2021!

België geeft gevolg aan het arrest van het Europees Hof van Justitie.
De buitenlandse onroerende goederen zullen niet meer belast worden op basis van een werkelijke huurwaarde maar zoals in België, op basis van een kadastraal inkomen dat zal worden toegekend aan het buitenlands goed.

Elke belastingplichtige in België die een tweede woning in het buitenland bezit, zal belast worden op basis van een kadastraal inkomen bepaald door de fiscale administratie. 

Als je eigenaar bent van een woning in het buitenland , je hebt tot 31 december 2021 om de informatie te kunnen indienen bij de fiscus maar de Administratie zal zelf contact met je opnemen als je in je laatste aangifte in de personenbelasting onroerende inkomsten in het buitenland hebt opgenomen.
De administratie zal in de loop van 2021 tevens een lijst opstellen van belastingplichtigen die voor het aanslagjaar 2020 en/of 2021 inkomsten van buitenlandse onroerende goederen hebben aangegeven. Ze zal de belastingplichtigen contacteren om bij hen de informatie te verzamelen die nodig is om de kadastrale inkomens van hun goederen vast te stellen. De belastingplichtigen zullen de tijd hebben om te antwoorden tot 31 december 2021.
Heb je in 2021 een onroerend goed aangekocht in het buitenland, dan moet je dat melden binnen de 4 maanden na de aankoop via MyMinfin of via een formulier beschikbaar op de website van de FOD Financiën

De nieuwe wetgeving zal van toepassing zijn voor je aangifte in 2022.

Hoe een kadastraal inkomen bepalen voor een onroerend goed in het buitenland?

Voor een grond bepaalt de wet het kadastraal inkomen op 2 euro per hectare.

Voor een woning zal het kadastraal inkomen bepaald worden in functie van de huurwaarde op het referentietijdstip (1975). Indien nodig zal die huurwaarde vergeleken worden met woningen van dezelfde gemeente of in buurgemeenten. Als dat onmogelijk is, baseert de Administratie zich op de verkoopwaarde op het referentietijdstip, waarop een jaarlijks percentage van 5,3 % wordt toegepast.

De Administratie kan ook zich baseren op de actuele verkoopwaarde waarop een correctiefactor toegepast wordt. Zo wordt de verkoopwaarde van het referentietijdstip bepaald. Dat bedrag wordt vermenigvuldigd met 5,3%, met als resultaat het kadastraal inkomen. 

Voorbeeld

Hoe het kadastraal inkomen bepalen voor een woning met een waarde van 100 000 euro in 2020? De correctiefactor 2020 bedraagt 15,036: 

  • Verkoopwaarde in 1975 = 100 000 euro: 15,036 = 6650,70 euro
  • Kadastraal inkomen in 2020 = 6650,70 euro x 5,3 % = 352,48 euro