De verzekering ‘gewaarborgd inkomen’

Het principe

Door een ziekte of ongeval kan je niet meer werken.

Wanneer een ziekte of ongeval gedurende een langere periode invaliditeit veroorzaakt, zal de vergoeding die je van het ziekenfonds krijgt wellicht niet volstaan om jouw levensstandaard te handhaven. 

De verzekering ‘gewaarborgd inkomen’, ook ‘arbeidsongeschiktheidsverzekering’ genoemd, geeft je in zulke gevallen recht op een rente: om jouw inkomensverlies te compenseren stort de verzekeraar dan op geregelde tijdstippen (bv. maandelijks) een bedrag, en dat gedurende een contractueel bepaalde periode (bv. tot aan de pensioengerechtigde leeftijd). Eerder uitzonderlijk kan de verzekeraar in het contract geen rente voorzien, maar de storting van een kapitaal: een eenmalig bedrag dat in één keer wordt uitbetaald.

Wie kan een verzekering ’gewaarborgd inkomen’ afsluiten? 

De verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ richt zich tot iedereen (zelfstandigen, werknemers, ambtenaren, …). Wie werkt, kan in het kader van een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ worden gedekt, tot aan de leeftijd die in het verzekeringscontract wordt bepaald. 

Wat wordt gedekt?

Voor werknemers zijn er drie verzekeringen die kunnen tussenkomen bij ongeschiktheid:

  • je wordt het slachtoffer van een arbeidsongeval: de verplichte arbeidsongevallenverzekering, afgesloten door uw werkgever, komt tussen;
  • je loopt een beroepsziekte op: de verplichte verzekering ‘beroepsziekten’ treedt op via het Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Die verzekering maakt deel uit van de sociale zekerheid;
  • je lijdt aan een ziekte (geen beroepsziekte) of had een ongeval in het kader van jouw privéleven: dan zal de verplichte verzekering van de sociale zekerheid via het ziekenfonds of de hulpkas tussenkomen. De werknemer kan ook een verzekering “gewaarborgd inkomen” afsluiten om een bijkomende vergoeding voor ongeschiktheid te krijgen bovenop wat de sociale zekerheid betaalt. Bij sommige werkgevers zit een dergelijke verzekering in het loonpakket. Die verzekering dekt echter nooit arbeidsongevallen of beroepsziekten.

Voor zelfstandigen is er geen regime van verplichte arbeidsongevallenverzekeringen zoals die voor werknemers bestaat. Er is voor hen ook geen specifieke verplichte verzekering voor beroepsziekten. Ziektes en ongevallen in het kader van hun werk of privéleven worden gedekt door de sociale zekerheid, maar het niveau van de vergoedingen is beperkt. Om beschermd te zijn tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid kunnen de zelfstandigen een verzekering 'gewaarborgd inkomen' afsluiten.

Ambtenaren genieten dan weer een specifiek statuut. Daarin is ook een regeling voor arbeidsongevallen en beroepsziekten ingeschreven.

Hoe worden de rente of het kapitaal berekend?

De berekening van de rente of het kapitaal wordt bepaald in het contract. Daarbij kan rekening gehouden worden met jouw salaris en jouw uitgaven (met andere woorden: jouw vaste kosten, afgezien van wat je in jouw vrije tijd besteedt), en ook met de vergoeding die eventueel door het ziekenfonds wordt uitbetaald.

Of je nu werknemer bent of zelfstandige, het bedrag dat je zal krijgen zal vanzelfsprekend ook afhangen van de hoogte van de verzekeringspremie die je wil betalen.

Wanneer kan je van een schadevergoeding genieten?

Verzekeraars betalen de rente of het kapitaal wanneer de verzekerde arbeidsongeschikt is ten gevolge van een ziekte of ongeval. Die arbeidsongeschiktheid moet door een arts worden vastgesteld.

Het contract voorziet meestal een wachttijd, die voorbij moet zijn vóór de rente of het kapitaal wordt uitbetaald. Meestal gaat het om een termijn van zowat 30 dagen vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid, door een arts vastgesteld. In sommige gevallen, zoals voor 60-plussers, kan die wachttijd langer zijn. Die termijn staat in jouw contract vermeld. 

Wil je individueel zo’n verzekering afsluiten? Vraag dan aan de verschillende verzekeraars welke wachttijd in hun contracten is opgenomen!

Uitzonderingen

Ongeacht of je loontrekkende of zelfstandige bent, zullen er in jouw verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ een aantal uitzonderingen voorzien zijn. Zo ben je niet gedekt als je jouw verzekering afsloot op het ogenblik dat je al arbeidsongeschikt was door een ongeval of ziekte je verhindert te werken. Vreemd genoeg worden ook psychiatrische aandoeningen en mentale problemen door de meeste polissen uitgesloten. Ook bv. alcoholisme wordt meestal niet als een ziekte beschouwd in het kader van een verzekering 'gewaarborgd inkomen'. 

De aangeboden dekkingen kunnen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Vraag aan jouw verzekeraar wanneer hij tussenkomt en welke uitsluitingen in de overeenkomst bepaald zijn. In bepaalde gevallen kan je, in functie van jouw risico’s, een uitbreiding van de waarborgen vragen. Je kan ook vragen om de wachttijd te verlengen, zodat de premie daalt.

De Wikifin-tips

  • Ben je werknemer? Informeer dan bij jouw werkgever of jouw loonpakket een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ omvat. Is dat het geval, vraag dan in welke gevallen je daarop kan terugvallen.  
  • Ben je zelfstandige? Als je om gezondheidsredenen niet meer kan werken, loop je risico op inkomensverlies. De verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ kan je recht geven op een aanvullend inkomen zolang jouw ziekte of arbeidsongeschiktheid aansleept. Vergelijk bij verschillende verzekeraars de aangeboden dekkingen. Hou rekening met de wachttijden en met de uitsluitingen.