De verzekering ‘gewaarborgd inkomen’

Het principe

Door een ziekte of ongeval kan u niet meer werken.

Wanneer een ziekte of ongeval gedurende een langere periode invaliditeit veroorzaakt, zal de vergoeding die u van het ziekenfonds krijgt wellicht niet volstaan om uw levensstandaard te handhaven. 

De verzekering ‘gewaarborgd inkomen’, ook ‘arbeidsongeschiktheidsverzekering’ genoemd, geeft u in zulke gevallen recht op een rente: om uw inkomensverlies te compenseren stort de verzekeraar dan op geregelde tijdstippen (bv. maandelijks) een bedrag, en dat gedurende een contractueel bepaalde periode (bv. tot aan de pensioengerechtigde leeftijd). Eerder uitzonderlijk kan de verzekeraar in het contract geen rente voorzien, maar de storting van een kapitaal: een eenmalig bedrag dat in één keer wordt uitbetaald.

Wie kan een verzekering ’gewaarborgd inkomen’ afsluiten? 

De verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ richt zich tot iedereen (zelfstandigen, werknemers, ambtenaren,…). Wie werkt, kan in het kader van een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ worden gedekt, tot aan de leeftijd die in het verzekeringscontract wordt bepaald. 

Wat wordt gedekt?

Voor werknemers zijn er drie verzekeringen die kunnen tussenkomen bij ongeschiktheid:

  • u wordt het slachtoffer van een arbeidsongeval: de verplichte arbeidsongevallenverzekering, afgesloten door uw werkgever, komt tussen;
  • u loopt een beroepsziekte op: de verplichte verzekering ‘beroepsziekten’ treedt op via het Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Die verzekering maakt deel uit van de sociale zekerheid;
  • u lijdt aan een ziekte (geen beroepsziekte) of had een ongeval in het kader van uw privéleven: dan zal de verplichte verzekering van de sociale zekerheid via het ziekenfonds of de hulpkas tussenkomen. De werknemer kan ook een verzekering “gewaarborgd inkomen” afsluiten om een bijkomende vergoeding voor ongeschiktheid te krijgen bovenop wat de sociale zekerheid betaalt. Bij sommige werkgevers zit een dergelijke verzekering in het loonpakket. Die verzekering dekt echter nooit arbeidsongevallen of beroepsziekten.

Voor zelfstandigen is er geen regime van verplichte arbeidsongevallenverzekeringen zoals die voor werknemers bestaat. Er is voor hen ook geen specifieke verplichte verzekering voor beroepsziekten. Ziektes en ongevallen in het kader van hun werk of privéleven worden gedekt door de sociale zekerheid, maar het niveau van de vergoedingen is beperkt. Om beschermd te zijn tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid kunnen de zelfstandigen een verzekering “gewaarborgd inkomen" afsluiten. Ambtenaren genieten dan weer een specifiek statuut. Daarin is ook een regeling voor arbeidsongevallen en beroepsziekten ingeschreven.

Hoe worden de rente of het kapitaal berekend?

De berekening van de rente of het kapitaal wordt bepaald in het contract. Daarbij kan rekening gehouden worden met uw salaris en uw uitgaven (met andere woorden: uw vaste kosten, afgezien van wat u in uw vrije tijd besteedt), en ook met de vergoeding die eventueel door het ziekenfonds wordt uitbetaald.

Of u nu werknemer bent of zelfstandige, het bedrag dat u zal krijgen zal vanzelfsprekend ook afhangen van de hoogte van de verzekeringspremie die u wil betalen.

Wanneer kan u van een schadevergoeding genieten?

Verzekeraars betalen de rente of het kapitaal wanneer de verzekerde invalide is ten gevolge van een ziekte of ongeval. Die invaliditeit moet door een arts worden vastgesteld.

Het contract voorziet meestal een wachttijd, die voorbij moet zijn vóór de rente of het kapitaal wordt uitbetaald. Meestal gaat het om een termijn van zowat 30 dagen vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid, door een arts vastgesteld. In sommige gevallen, zoals voor 60-plussers, kan die wachttijd langer zijn. Die termijn staat in uw contract vermeld. 

Wil u individueel zo’n verzekering afsluiten? Vraag dan aan de verschillende verzekeraars welke wachttijd in hun contracten is opgenomen!

Uitzonderingen

Ongeacht of u loontrekkende of zelfstandige bent, in uw verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ zijn er een aantal uitzonderingen voorzien. Zo bent u niet gedekt als u uw verzekering afsloot op het ogenblik dat een ongeval of ziekte u verhindert te werken. Vreemd genoeg worden ook psychiatrische aandoeningen en mentale problemen door de meeste polissen uitgesloten. Ook bv. alcoholisme wordt meestal niet als een ziekte beschouwd in het kader van een verzekering 'gewaarborgd inkomen'. 

De aangeboden dekkingen kunnen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Vraag aan uw verzekeraar wanneer hij tussenkomt. In bepaalde gevallen kan u, in functie van uw risico’s, een uitbreiding van de waarborgen vragen. U kan ook vragen om de wachttijd te verlengen, zodat de premie daalt.

De Wikifintips

  • Bent u werknemer? Informeer dan bij uw werkgever of uw loonpakket een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ omvat. Is dat het geval, vraag dan in welke gevallen u daarop kan terugvallen.  
  • Bent u zelfstandige? Als u om gezondheidsredenen niet meer kan werken, loopt u risico op inkomensverlies. De verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ kan u recht geven op een aanvullend inkomen zolang uw ziekte of arbeidsongeschiktheid aansleept.