Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

five-people-holding-smartphone-laptop.jpg
Aangepast op

Hoe geef je je wettelijk pensioen en je aanvullend pensioen aan in je belastingaangifte?

Op deze pagina

Moet je je wettelijk pensioen aangeven in je belastingaangifte?

Ja, je moet je wettelijk pensioen vermelden in je belastingaangifte in vak V. Meestal is je pensioen al ingevuld op de aangifte die je krijgt en hoef je dus niets meer te doen, althans niet voor je pensioen. Hoeveel belastingen je verschuldigd bent, wordt berekend op grond van je fiscale situatie, je gezinssituatie en het bedrag van je pensioen.

De pensioenen worden wel belast, maar minder zwaar dan de lonen. Gepensioneerden hebben namelijk recht op een belastingvermindering. Heb je een klein pensioen? Dan hoef je helemaal geen belastingen te betalen.

Wikifin-tip

Kijk goed na of alles in de vooraf ingevulde aangifte juist is. Waak er ook over dat je niet naast een aantal fiscale voordelen grijpt waarop je recht hebt maar waarvan de belastingadministratie geen weet heeft. Denk daarbij aan bepaalde aftrekbare uitgaven, dienstencheques, recuperatie van roerende voorheffing ...

Vul je aangifte zo nodig aan voor je ze terugstuurt.

Weet dat de cumulatie van je pensioen met andere belastbare inkomsten (bv. uit een tweede verblijf) een invloed kan hebben op de belastingen die je verschuldigd bent. Door die extra inkomsten daalt je recht op belastingvermindering. Bijgevolg stijgt de totale belasting die je verschuldigd bent.

Hoe wordt je aanvullend pensioen belast?

Als je bij pensionering je aanvullend pensioen ontvangt in de vorm van een kapitaal, wordt dat op verschillende manieren belast.

De pensioeninstelling (dat kan een verzekeringsonderneming zijn (dan spreken we van een groepsverzekering) of een pensioenfonds (ook wel een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of IBP genoemd) zal de volgende bedragen inhouden:

  • Een solidariteitsbijdrage tussen 0 % en 2 %, afhankelijk van de grootte van je kapitaal. Deze bijdrage wordt ingehouden op het totale kapitaal, m.a.w. op het kapitaal dat bestaat uit de gekapitaliseerde bijdragen, vermeerderd met de winstdeelnemingen.
  • Een RIZIV-bijdrage van 3,55 % op het totale kapitaal, m.a.w. op het kapitaal dat bestaat uit de gekapitaliseerde bijdragen, vermeerderd met de winstdeelnemingen.
  • Een bedrijfsvoorheffing voor de belastingadministratie. Die wordt uitsluitend ingehouden op het saldo zonder de winstdeelnemingen, m.a.w. op het kapitaal verminderd met de sociale bijdragen en zonder rekening te houden met de winstdeelnemingen (die zijn immers niet belast).
    • Als je het kapitaal krijgt op de wettelijke pensioenleeftijd, d.w.z. op 65 jaar, en je effectief actief bent gebleven, of als je een volledige loopbaan van 45 jaar hebt en effectief actief bent gebleven, bedraagt de voorheffing 10 % op het kapitaal dat gevormd wordt door de werkgevers- en werknemersbijdragen die na 1993 zijn gestort (16,5 % vóór 1993). Met "effectief actief blijven" bedoelt de fiscus dat je ononderbroken een activiteit hebt uitgeoefend gedurende de laatste drie jaren voor je de pensioenleeftijd hebt bereikt en dat je voldoet aan alle voorwaarden. Bepaalde perioden van inactiviteit worden hier evenwel mee gelijkgesteld.
    • Bij vervroegde pensionering of als je in aanmerking komt voor de overgangsmaatregelen - waardoor je in een beperkt aantal gevallen je kapitaal kan opnemen vóór je wettelijke pensioenleeftijd - bedraagt de voorheffing, naargelang je leeftijd, tussen 16,5 % en 20 % van het kapitaal dat bestaat uit de werkgeversbijdragen. De voorheffing bedraagt daarentegen 10 % op het kapitaal van de werknemersbijdragen die gestort zijn na 1993 (16,5 % vóór 1993).

De bedrijfsvoorheffing wordt meteen afgehouden bij de uitbetaling van je aanvullend pensioenkapitaal door de pensioeninstelling. Daarnaast moet je nog gemeentebelastingen betalen.

In de praktijk houdt de pensioeninstelling, bij het uitbetalen van het kapitaal, een hogere bedrijfsvoorheffing in die al rekening houdt met de gemeentebelasting (bv. 16,66 % in plaats van 16,5 % en 10,09 % in plaats van 10 %).

De definitieve aanslag wordt bepaald op basis van je belastingaangifte voor het jaar waarin je je aanvullend pensioenkapitaal ontving.

Een koppel oudere mensen drinkt een cocktail op het strand

Weetje

De website van FSMA heeft ook tot doel om te antwoorden op de veel gestelde vragen over aanvullende pensioenen.

Moet je je aanvullend pensioen aangeven in je belastingaangifte?

Ja, je bent verplicht om dit kapitaal aan te geven in vak V, ook al heeft de pensioeninstelling de bedrijfsvoorheffing er bij de uitbetaling al op ingehouden (voorschot op de belasting). Dit kapitaal wordt over het algemeen in één keer uitbetaald.

Het bedrijfsvoorheffingspercentage is al afgerond, rekening houdend met een deel van de gemeentebelastingen. Op het kapitaal van je aanvullend pensioen moet je immers ook gemeentebelastingen betalen. Hoeveel die bedraagt hangt af van de gemeente waar je gedomicilieerd bent op 1 januari van het aanslagjaar, m.a.w. op 1 januari volgend op de dag waarop je je kapitaal hebt ontvangen.

Via je belastingaangifte doe je aangifte van het kapitaal en van de bedrijfsvoorheffing die de pensioeninstelling heeft ingehouden. Hoeveel belastingen je nog precies moet bijbetalen (of terugkrijgen) wordt bepaald op basis van de gemeentebelasting.

Voorbeeld

Als je je kapitaal in oktober 2024 ontvangt, worden de gemeentebelastingen die van toepassing zijn, bepaald door je fiscale woonplaats op 1 januari 2025.