Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Hoe sluit je een hospitalisatieverzekering af?

Op deze pagina

Er bestaan twee types hospitalisatieverzekering: de individuele en de collectieve. Ook al bieden ze gelijkaardige dekkingen, de impact op je huishoudbudget verschilt soms fors.

De individuele hospitalisatieverzekering

Bij een individuele hospitalisatieverzekering sluit je als natuurlijke persoon zelf een contract af met de verzekeringsmaatschappij of de VMOB.  

Verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand, VMOB zijn mutualistische verenigingen die verzekeringsproducten geneeskundige verzorging aanbieden.

Als je een dergelijke polis wil afsluiten, moet je een aantal vragen over je gezondheidstoestand beantwoorden. Meestal gebeurt dat in de vorm van een medische vragenlijst. Misschien word je ook gevraagd om je door een arts, die je zelf kiest, te laten onderzoeken, met bijvoorbeeld een bloedafname. Zo kan je verzekeraar of VMOB het risico correct inschatten.

Je kan altijd weigeren bepaalde informatie door te geven, maar dan kan de verzekeringsmaatschappij op haar beurt weigeren om een contract af te sluiten. Probeer je bij het sluiten van je contract informatie over je gezondheidstoestand achter te houden, dan loop je het risico dat je verzekeraar bij een schadegeval weigert je te vergoeden. Meer informatie over het soort medische vragen dat je kan krijgen, lees je in de brochure van Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen. 

In je verzekeringscontract kan een wachttijd opgenomen zijn, bijvoorbeeld drie maanden. In dat geval ben je pas gedekt vanaf het begin van de vierde maand na de ondertekening van het contract.

Je verzekeraar of VMOB kan de premie en de franchise van de hospitalisatieverzekering jaarlijks indexeren. Dat moet dan wel volgens wettelijke regels. De indexeringsmethode moet ook op de factuur en in de algemene voorwaarden toegelicht worden. Je verzekeraar of VMOB moet jou bij de ondertekening van het contract een exemplaar van de algemene voorwaarden bezorgen.

Een eenzijdige verhoging van de premies door je verzekeraar of VMOB kan, afgezien van de indexering, niet. Willen ze dat toch doen, dan moeten ze hiervoor een expliciete aanvraag doen volgens een strikte procedure bij de Nationale Bank van België.

Weetje

Begint de premie van je hospitalisatieverzekering na verloop van tijd te zwaar te wegen? Dan hoef je het contract niet noodzakelijk op te zeggen. Je kan de waarborgen in je contract ook laten herzien door bijvoorbeeld de franchise op te trekken of te kiezen voor een dekking in een tweepersoonskamer in plaats van in eenpersoonskamer.

De collectieve hospitalisatieverzekering

De collectieve hospitalisatieverzekering wordt door een werkgever afgesloten voor zijn werknemers en eventueel hun gezinsleden.

Het contract is dus aan een beroepsactiviteit gebonden. De werkgever betaalt de verzekeringspremie en vraagt eventueel een bijdrage aan de werknemer. Je hoeft daarvoor niets speciaal te doen: je bent sowieso gedekt door de hospitalisatieverzekering die je werkgever afsloot.

Wanneer je weggaat bij je werkgever, heb je het recht om de verzekeraar van je (gewezen) werkgever te vragen om je blijvend individueel te verzekeren. Je hoeft daarvoor geen medische tests te ondergaan of een medische vragenlijst in te vullen. Je moet wel minstens twee jaar ononderbroken bij een collectieve hospitalisatieverzekering aangesloten zijn.

Je werkgever moet je van dat recht op de hoogte brengen binnen de 30 dagen na de beëindiging van je arbeidscontract. Beslis je het contract op individuele basis te verlengen, dan vertelt de verzekeraar je welke premie je moet betalen. Die premie houdt rekening met je leeftijd.

Wikifin-tips

  • Ga na onder welke voorwaarden je gedekt bent. Sommige verzekeraars of VMOB’s vergoeden je pas nadat je een nacht in het ziekenhuis hebt doorgebracht. Andere komen ook tussen voor "de dagkliniek", waarbij je ziekenhuisbezoek zich beperkt zich tot één dag.
  • Weeg een lagere premie altijd af tegen het bedrag van de franchise waarvoor je opdraait.
  • Lees je contract aandachtig.

Weetje

Ben je na een scheiding niet meer gedekt door de collectieve hospitalisatieverzekering van je ex-echtgeno(o)t(e) of partner? Ook dat contract kan je individueel laten doorlopen!

Weetje

Een verzekeraar of VMOB mag niet zomaar eenzijdig de premies voor een hospitalisatieverzekering optrekken. Hij moet daarvoor een procedure bij de Nationale Bank volgen. Een indexering mag wel.