Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 22 juni langs in Leuven en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

Aangepast op

Financiële vorming doet haar intrede in de Nederlandstalige scholen

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) lanceert, via haar programma rond financiële vorming Wikifin, een oproep tot kandidaatstelling voor scholen uit het Nederlandstalig secundair onderwijs. De FSMA deed ook al een projectoproep voor Franstalige middelbare scholen. De bedoeling van deze pilootprojecten is om leerkrachten te ondersteunen om financiële vorming een plaats te geven in hun lessen door hen pedagogisch materiaal aan te reiken.

Logo Wikifin

Van leerkrachten wordt verwacht dat ze dit materiaal uittesten en evalueren, zodat de FSMA/Wikifin het kan aanvullen en verbeteren. Om leerkrachten te helpen om te werken rond financiële vorming in de klas, breidt Wikifin.be ook haar website uit met een onderdeel voor leerkrachten, Wikifin School.

Meerdere factoren dragen ertoe bij dat financiële vorming vandaag een noodzaak geworden is. Die factoren zijn onder meer de grote druk om te consumeren, zelfs op de allerjongsten in onze maatschappij, de almaar complexer wordende financiële producten die onder andere via internet steeds makkelijker beschikbaar zijn dan voorheen, de maatschappelijke veranderingen die ons systeem van pensioenen en gezondheidszorg onder druk zetten en het gegeven dat financiële beslissingen steeds meer terecht komen op de schouders van het individu.

Internationale studies tonen bovendien aan dat het aanleren van competenties over het omgaan met geld best zo jong mogelijk verworven worden. De school is dus een bevoorrechte omgeving voor financiële vorming. In een leercontext zijn jongeren namelijk in staat om zich zowel eenvoudige als complexere financiële noties en vaardigheden eigen te maken over sparen, bewust consumeren, enz. Dit is een proces dat meerdere jaren tijd vraagt en op school kan dat geleidelijk aan opgebouwd worden. Bovendien, door financiële vorming aan te bieden op school, krijgen jongeren uit financieel kwetsbare gezinnen de kans om kennis te maken met meer aangepaste strategieën over het omgaan met geld om hun leven als jongvolwassene te starten met nuttige financiële basiskennis.

Om financiële vorming een plaats te geven in het Nederlandstalig secundair onderwijs werkt de FSMA/Wikifin aan de ontwikkeling van pedagogisch materiaal, in eerste instantie materiaal voor de leerkracht Project Algemene Vakken of de leerkracht Maatschappelijke Vorming van het beroepssecundair onderwijs. Het zijn immers doorgaans deze jongeren, die een beroep aanleren, die het vroegst financieel onafhankelijk worden van hun ouders. Het is daarom van groot belang dat zij beschikken over de basiscompetenties om hun eigen leven financieel te organiseren.

Op dit ogenblik is er in geen van de vier onderwijsvormen in het Nederlandstalig secundair onderwijs een verplicht vak financiële vorming opgenomen. Voor leerlingen in het beroepssecundair onderwijs gelden de eindtermen Project Algemene Vakken. Ze beschrijven de competenties die leerlingen moeten bezitten om zowel in hun persoonlijk leven, in hun professioneel leven als in het kader van hun deelname aan het maatschappelijk leven adequaat en zelfredzaam te kunnen handelen. De doelen en onderwerpen van financiële vorming sluiten hier goed bij aan en Project Algemene Vakken is dan ook een geschikte toegangspoort om financiële vorming aan bod te laten komen.

De FSMA/Wikifin zoekt scholen en leerkrachten Project Algemene Vakken of Maatschappelijke Vorming die pedagogisch materiaal over thema's als verantwoord consumeren, betaalmiddelen, enz. willen testen en evalueren. Daartoe lanceert ze een pilootproject waarvoor zij een oproep tot kandidaatstelling richt aan de Nederlandstalige secundaire scholen die voltijds of deeltijds beroepssecundair onderwijs inrichten. Geïnteresseerde scholen kunnen zich kandidaat stellen, bij voorkeur voor 30 juni 2014 en uiterlijk op 12 september 2014.

Op termijn zal er ook materiaal ontwikkeld worden voor leerlingen en leerkrachten van het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs. Voor hen zal de FSMA/Wikifin vooral materiaal ontwikkelen dat gebruikt kan worden in het kader van de vakoverschrijdende eindtermen. In die eindtermen vinden we immers thema's terug die ook in financiële vorming centraal staan, zoals budgetbeheer en bewust consumeren.

Voor het Franstalig onderwijs werd er twee weken geleden al een projectoproep gelanceerd. De aanpak is echter verschillend: de FSMA/Wikifin reikt aan Franstalige leerkrachten pedagogisch materiaal aan om financiële vorming te integreren in bestaande vakken als wiskunde, moderne talen of aardrijkskunde. Geïnteresseerde scholen kunnen zich nog tot 30 juni kandidaat stellen.

Via het programma Wikifin bouwt de FSMA dus actief haar initiatieven rond financiële vorming verder uit. Sinds de lancering op 31 januari 2013 is de populariteit van Wikifin.be gestaag blijven groeien. Inmiddels werd de kaap van één miljoen raadplegingen overschreden. Meest geraadpleegd zijn de spaarsimulator (386 000 simulaties), de pensioenquiz (100 000 deelnemers) en de IMMOsimulator (57 000 simulaties sinds de lancering in februari op Batibouw).

De portaalsite Wikifin.be wordt continu verder uitgebouwd. Naast thema's zoals sparen en beleggen, lenen of zich verzekeren, biedt de website essentiële informatie voor vragen over geld die rijzen op sleutelmomenten in het leven, zoals "studeren", "wonen", "met kinderen" en "pensioen". Simulators, quizzen en checklisten vormen een praktische aanvulling op die informatie. Daarbij komt nu nog een onderdeel dat specifiek gericht is op leerkrachten en dat gaandeweg zal worden uitgebouwd.

Ontdek de nieuwe portaalsite voor financiële educatie gericht aan leerkrachten: