Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

Aangepast op

Privacybeleid van Wikifin voor de organisatie van online webinars – t.a.v. de deelnemers

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna ook “de FSMA” of “wij”) gevestigd te, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, hecht als verwerkingsverantwoordelijke veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, en waakt erover dat zij de Europese privacywetgeving (General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens naleeft.

Dit privacybeleid geeft een overzicht van de persoonsgegevens die door de FSMA worden verwerkt in het kader van de organisatie van online webinars in verband met haar programma rond financiële educatie, gekend onder de naam “Wikifin” t.a.v. de betrokken deelnemers, de doeleinden en de grondslag van die verwerking, de bewaartermijnen van de gegevens, het delen van die gegevens met derden, uw rechten met betrekking tot die gegevens en de door de FSMA genomen maatregelen om die gegevens te beschermen.

Dit privacybeleid moet worden samengelezen met ons cookiebeleid. Voor meer informatie verwijzen wij naar het cookiebeleid.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ, VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE GRONDSLAG?

U kunt op vrijwillige basis inschrijven voor de online webinars georganiseerd door de FSMA via een online registratieformulier. Dit online registratieformulier wordt ter beschikking gesteld op de Wikifin website. Indien u op de Wikifin nieuwsbrief bent ingeschreven (op basis van uw toestemming), hebt u in principe een link naar dit online registratieformulier mogen ontvangen via een uitnodigingsemail.

Bij de registratie voor een online webinar voor scholen worden de volgende gegevens opgevraagd: naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer van de leerkracht; naam, adres en website van de school; studierichting, studiejaar en aantal leerlingen van de klas; en de datum van het online webinar (hierna genoemd: "registratiegegevens"). Deze gegevens worden door FSMA louter verwerkt voor de uitvoering van de online registratie (overeenkomst) ter organisatie van haar online webinars. Zonder de verwerking van deze gegevens is het niet mogelijk om deel te nemen aan de FSMA online webinars.

Deze online webinars worden georganiseerd via een Microsoft Teams Live Event. Indien u een geregistreerd Teams gebruiker bent en tevens bent aangelogd in Teams, zijn uw naam en emailadres zichtbaar voor de organisator, sprekers en moderatoren van het online webinar. Andere deelnemers hebben echter geen zicht op wie deelneemt aan een webinar. Indien u geen Teams gebruiker bent of niet bent aangelogd in Teams, zult u als “Guest” anoniem deelnemen aan het online webinar.

Tijdens het online webinar kunt u via de Q&A ook vragen stellen aan onze moderatoren. Het gebruik van de Q&A kan op anonieme wijze (“anonymous”) of via een gekozen “bijnaam/nickname”. Binnen dit kader zullen uw vragen niet zichtbaar zijn voor de andere deelnemers. Een moderator kan evenwel beslissen een bepaalde vraag mondeling toe te lichten of online te publiceren tijdens het online webinar. Hierbij zullen echter geen namen worden vermeld. Tevens wordt het cameragebruik door deelnemers en het maken van geluidopnames van deelnemers tijdens het online webinar niet toegestaan.

De vragen die in de Q&A worden gesteld, zullen worden gebruikt voor de verbetering van het opleidingsprogramma.

Voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door Microsoft Teams verwijzen wij u naar de privacy policies zoals gepubliceerd op de website van Microsoft.

HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De FSMA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden waarvoor zij deze heeft verzameld, en binnen de grenzen bepaald door de wet, indien die een langere termijn toestaat.

Meer in het bijzonder gelden, de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens die de FSMA in het kader van haar online webinars verwerkt:

  • uw registratiegegevens zullen ten laatste na één maand na de deelname aan het online webinar worden gewist;
  • uw vragen gesteld via de Q&A zullen ten laatste na één maand volledig worden geanonimiseerd voor zover als nodig indien u voor de Q&A een “bijnaam/nickname” hebt gebruikt.

Niettegenstaande het voorgaande is de FSMA onderworpen aan de archiefwet van 24 juni 1955 en worden bepaalde gegevens derhalve gedurende een langere periode bewaard, zoals voorzien door deze wet, voor archiveringsdoeleinden en mits gepaste waarborgen.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De FSMA verwerkt in het kader van haar online webinars de voornoemde persoonsgegevens alleen voor de specifieke, hierboven vermelde doeleinden waarvoor ze worden verzameld, of voor verdere doeleinden die daarmee verenigbaar zijn, conform de regels inzake de verdere verwerking van persoonsgegevens waarvan sprake in de Europese en Belgische regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De verzamelde persoonsgegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt.

Binnen dit kader deelt de FSMA uw gegevens enkel met de betrokken dienstverleners met wie zij werkt voor de organisatie van de online webinars. Deze dienstverleners handelen enkel onder de instructie van de FSMA en de toegang van deze dienstverleners tot uw gegevens wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor hun opdrachten.

UW PRIVACYRECHTEN

U kan op elk moment uw recht op toegang tot de persoonsgegevens die u betreffen, uitoefenen om ze aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen hun verwerking om legitieme redenen, in overeenstemming met (en behoudens de toepasselijke uitzonderingen voorzien in) de toepasselijke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming. Voor een volledig overzicht van deze uitzonderingen, verwijzen wij u naar het algemeen Privacybeleid van Wikifin.

Bovendien kan u soms (waar gepast) vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt en, in bepaalde gevallen, kan u ons tevens vragen om u uw gegevens door te sturen of ze (indien technisch mogelijk en binnen de grenzen van het beroepsgeheim van de FSMA) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u tenslotte te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, dient u een verzoek, met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, paspoort of elk ander identiteitsbewijs, per e-mail te versturen naar dataprotection@fsma.be of per brief naar de Data Protection Officer van de FSMA (zie hieronder). Wij vragen u om een bewijs van uw identiteit om er zeker van te zijn dat wij uw privacy respecteren en uw persoonsgegevens niet doorsturen naar een derde.

OVERIGE

M.b.t. (i) de verdere verwerking van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), (ii) het eventueel delen van uw persoonsgegevens met andere derden, (iii) de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens en (iv) links naar andere websites verwijzen wij u naar het algemeen Privacybeleid van Wikifin.

HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN DE WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID?

Het is mogelijk dat dit privacybeleid wordt gewijzigd. U kan de recentste versie van ons privacybeleid steeds raadplegen op onze website. Verder stellen wij alles in het werk om u, via andere communicatiekanalen, op de hoogte te houden van de belangrijkste wijzigingen.

Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 21/03/2022.

HOE KAN U ONS CONTACTEREN?

De FSMA heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (“Data Protection Officer” of “DPO”) die uw aanspreekpunt is voor al uw vragen of verzoeken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u concreet vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, of wenst u uw rechten uit te oefenen, dan kan u ons als volgt contacteren:

  • via het contactformulier; of
  • per brief naar:

    Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

    Ter attentie van de Data Protection Officer Congresstraat 12-14

    1000 Brussel (België).