De arbeidsongevallenverzekering

Een verplichte verzekering

Elke werkgever moet voor zijn werknemers een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Doet hij dat niet, dan wordt de werkgever automatisch aangesloten bij Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. Fedris is een openbare instelling met verschillende opdrachten op het vlak van arbeidsongevallen.

Wie wordt door die verzekering gedekt?

De arbeidsongevallenverzekering is bedoeld om werknemers te beschermen tegen de gevolgen van mogelijke ongevallen tijdens hun werk. De verzekering dekt ook tijdelijke werkkrachten, artiesten, medewerkers met een leercontract (bv. in beschutte werkplaatsen), studenten tijdens een opleidingsstage enz.

We hebben het hier enkel over het stelsel voor werknemers. Voor zelfstandigen en ambtenaren gelden aparte, heel specifieke stelsels. Meer informatie vind je hier.

In welke gevallen komt de arbeidsongevallenverzekering tussen?

De verzekering dekt twee types ongevallen:

de eigenlijke arbeidsongevallen

Alle ongevallen (en dus geen ziekte) die tijdens het werk, maar ook door het werk plaatsvinden. Het ongeval moet een externe, niet-lichamelijke oorzaak hebben. Stel: een medewerker maakt fotokopieën op het werk terwijl hij plots ineenzakt, geveld door een hartaanval. Het maken van fotokopieën kan niet zoveel stress veroorzaken dat iemand een hartaanval krijgt, zelfs niet als de machine het laat afweten. De oorzaak is wellicht een hartprobleem. Bijgevolg gaat het niet om een arbeidsongeval. De oorzaak is waarschijnlijk van lichamelijke aard.

Daarnaast moet het ongeval (lichamelijke of mentale) wonden bij de werknemer hebben veroorzaakt, die het hem onmogelijk maken te werken. 

Ongevallen op weg naar het werk

Het gaat om het ‘normale’ traject dat de werknemer tussen thuis en zijn werk aflegt. Wijkt hij onderweg licht af van dat gebruikelijke traject, dan wordt er nog altijd van uitgegaan dat hij op weg is naar het werk. Dat is bijvoorbeeld het geval als je de kinderen naar school brengt vóór je gaat werken en ze weer ophaalt vóór je naar huis rijdt. Dat is ook zo als je onderweg nog vlug een boodschap doet in een winkel dichtbij huis. Gaat het om een iets grotere afwijking van de normale weg, dan moet je kunnen aantonen dat die omweg gerechtvaardigd was. De boodschap die je onderweg nog absoluut wou doen, kon bijvoorbeeld onmogelijk op een ander moment. Ga je na het werk nog op koopjesjacht, dan is dat geen rechtvaardiging.

Net als bij andere arbeidsongevallen mag ook hier het ongeval geen lichamelijke oorzaak hebben. 

Wat vergoedt de verzekeraar Arbeidsongevallen?

1. De onkosten van de werknemer

Over het algemeen gaat het om:

  • medische kosten (door het RIZIV erkend als terugbetaalbaar aan de patiënt);
  • verplaatsingsonkosten (de werknemer ligt bv. met een been in het gips en moet met de taxi komen werken). Over het algemeen is daarvoor voorafgaand akkoord van de werkgever nodig;
  • prothesekosten.

2. De arbeidsongeschiktheid van de werknemer

Het gaat om een schadevergoeding die de verzekeraar betaalt wanneer de werknemer na een arbeidsongeval niet kan werken.

Die arbeidsongeschiktheid kan tijdelijk zijn (wat betekent dat de letsels nog zullen genezen) of permanent (de toestand van de betrokkene evolueert niet meer, ook al is hij niet volledig genezen).

De schadevergoeding bestaat uit een rente, met andere woorden: een som geld die de verzekeraar geregeld (bv. maandelijks) stort in de loop van de contractueel bepaalde periode (bv. tot aan de pensioengerechtigde leeftijd). Op die manier krijgt het slachtoffer een vervangingsinkomen.

Het is ook mogelijk dat de werknemer als gevolg van het arbeidsongeval sommige taken in het dagelijks leven (schoonmaken, trappenlopen,…) niet meer aankan en zich moet laten helpen. Een vergoeding voor externe hulp is dan mogelijk in het kader van een arbeidsongevallenverzekering.

3. Het overlijden van de werknemer

Wanneer de werknemer sterft, betaalt de verzekeraar aan de familie een bedrag om de uitvaartkosten te financieren. Daarnaast wordt aan de rechthebbenden (partners, kinderen, ouders of broers en zussen, naargelang de gezinssituatie) een rente uitbetaald.

Bij wie kan je terecht als je niet akkoord gaat met jouw verzekeraar Arbeidsongevallen?

Ben je niet tevreden over de tussenkomst van de verzekeraar Arbeidsongevallen? Ga je niet akkoord met de schadevergoeding die je na een ongeval krijgt?

Ga dan in de eerste plaats naar de personeelsdienst op jouw werk, om tot een oplossing te komen.

Kan die dienst je niet verder helpen, neem dan contact op met Fedris. Zij behandelen klachten betreffende de vergoedingen door een arbeidsongevallenverzekeraar.

Tenslotte kan je ook advies vragen aan de vakbond of een advocaat en, indien nodig, een procedure instellen voor de Arbeidsrechtbank. Dat is de bevoegde rechtbank voor betwistingen over arbeidsongevallen.