Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

Wedstrijdreglement Wikifin Quiz

Artikel 1 Inleiding

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Wikifin Quiz, hierna genoemd ‘de wedstrijd’, die wordt georganiseerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, hierna genoemd: ‘de FSMA’.
 2. Deze wedstrijd richt zich tot leerkrachten. Wanneer je als leerkracht deelneemt aan deze wedstrijd, dan word je verondersteld de inhoud van dit reglement te kennen en er onvoorwaardelijk mee in te stemmen. 

Artikel 2 Deelnemingsvoorwaarden

 1. Je moet in België wonen en leerkracht zijn van een secundaire school die in België is gevestigd om aan deze wedstrijd te kunnen deelnemen.
 2. Je kan enkel met een klas uit het secundair onderwijs deelnemen.
 3. Personeelsleden en leden van een orgaan van de FSMA mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.
 4. Een leerkracht kan meermaals deelnemen aan de wedstrijd, maar een klas kan slechts eenmaal deelnemen.

Artikel 3 Identificatie

 1. Je identiteit en die van je klas en school worden bepaald op basis van de gegevens die je meedeelt.
 2. De FSMA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien je identificatie als deelnemer of het bezorgen van de prijs onmogelijk is omdat je geen, foutieve of onvolledige gegevens meedeelt.
 3. Indien je valse gegevens gebruikt, word je uitgesloten van deze wedstrijd.
 4. Wanneer je aan deze wedstrijd deelneemt, aanvaard je uitdrukkelijk dat je naam, je klas en je school kunnen worden gepubliceerd in geval van winst, zonder dat dit recht geeft op enige andere vergoeding dan de prijs.

Artikel 4 Verloop van de wedstrijd en toekenning van de prijs

 1. Deze wedstrijd loopt van 13 maart 2023 om 9.00 uur tot 24 maart 2023 om 16.00 uur.
 2. Je kunt je met een klas inschrijven voor de wedstrijd door je vóór 10 maart 2023 23u59 via het online inschrijfformulier te registeren. De personen die zich inschrijven voor de wedstrijd ontvangen een bevestiging van hun inschrijving.
 3. De wedstrijd bestaat uit een Quiz met 12 vragen en 1 schiftingsvraag.
 4. De quiz wordt gespeeld aan de hand van de Wikifin-website. Iedere deelnemende klas ontvangt de nodige informatie om toegang te krijgen tot de quiz. De deelname gebeurt per klas (en niet per leerling).
 5. De persoonlijke code kan slechts 1 keer gebruikt worden. Indien we 2 deelnames met dezelfde code ontvangen, worden beide deelnames gediskwalificeerd.
 6. De prijzen worden per graad en taal als volgt toegekend:
  • De rangschikking van de klassen wordt bepaald aan de hand van de score op de quizvragen en bij een ex-aequo op basis van de score op de schiftingsvraag. De score die het dichtst bij het juiste antwoord ligt, wordt het hoogst gerangschikt.
  • De eerst gerangschikte klas wint een cadeaucheque ter waarde van 500 euro, de tweede 300 euro en de derde 200 euro.
 7. De prijs moet worden aanvaard zoals hij wordt toegekend.
 8. De prijs kan niet worden omgeruild.
 9. De winnaars worden per e-mail verwittigd.
 10. De bekendmaking van de uitslag en het opsturen van de prijzen heeft plaats in maart 2023.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. De FSMA is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, als gevolg van de organisatie van deze wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan deze wedstrijd en het winnen of het gebruik van de prijs. 
 2. De FSMA is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het versturen van prijzen. Ook indien de prijs om een andere reden buiten de wil van de FSMA niet, beschadigd of laattijdig toekomt bij de winnaar, is de FSMA daarvoor niet aansprakelijk.
 3. De FSMA kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd wordt gewijzigd, opgeschort of geannuleerd, wegens overmacht of redenen buiten haar wil. In geen geval is de FSMA een schadevergoeding verschuldigd aan de deelnemers of winnaars van de wedstrijd.
 4. Als je deelneemt, aanvaard je dat de FSMA niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een mislukte verbinding, verliezen, vertragingen of andere technische mankementen veroorzaakt door het internet of door de technische dienstverleners die tussenkomen bij de transmissie van de berichten, documenten en formulieren, en de accommodatie van de websites. De FSMA kan niet aangesproken worden voor eventuele kosten die gepaard gaan met de internetverbinding die noodzakelijk is voor je deelname aan de wedstrijd.

Artikel 6 Privacy

 1. Het privacybeleid van Wikifin is toepasselijk op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. Voor meer informatie, gelieve het privacybeleid te raadplegen.

Artikel 7 Toezicht op de wedstrijd en beslissingen

 1. De FSMA ziet toe op het correcte verloop van deze wedstrijd.
 2. Er zullen geen klachten in verband met deze wedstrijd worden aanvaard, behoudens in geval van een opzettelijke fout en op voorwaarde dat deze klachten ten laatste binnen de 30 dagen na het einde van de wedstrijd op 24 maart 2023 om 16u00 schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd: FSMA, Wikifin, Congresstraat 12-14, te 1000 Brussel.
 3. Bij een geschil zal de FSMA een onherroepelijke beslissing nemen.
 4. Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgisch recht.

 Alle rechten voorbehouden, de FSMA, november 2022.