Wedstrijdreglement Wikifin Quiz

Artikel 1 Inleiding

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Wikifin Quiz, hierna genoemd ‘de wedstrijd’, die wordt georganiseerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, hierna genoemd: ‘de FSMA’.
 2. Deze wedstrijd richt zich tot leerkrachten. Wanneer je als leerkracht deelneemt aan deze wedstrijd, dan word je verondersteld de inhoud van dit reglement te kennen en er onvoorwaardelijk mee in te stemmen. Het reglement is beschikbaar op de website https://www.wikifin.be/nl/wedstrijdreglement-wikifin-quiz.

Artikel 2 Deelnemingsvoorwaarden

 1. Je moet in België wonen en leerkracht zijn van een secundaire school die in België is gevestigd om aan deze wedstrijd te kunnen deelnemen.
 2. Je kan enkel met een klas uit de eerste graad van het secundair onderwijs deelnemen.
 3. Personeelsleden en leden van een orgaan van de FSMA mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.
 4. Een leerkracht kan meermaals deelnemen aan de wedstrijd, maar een klas kan slechts eenmaal deelnemen.

Artikel 3 Identificatie

 1. Je identiteit en die van je klas en school worden bepaald op basis van de gegevens die je meedeelt.
 2. De FSMA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien je identificatie als deelnemer of het bezorgen van de prijs onmogelijk is omdat je geen, foutieve of onvolledige gegevens meedeelt.
 3. Indien je valse gegevens gebruikt, word je uitgesloten van deze wedstrijd.
 4. Wanneer je aan deze wedstrijd deelneemt, aanvaard je uitdrukkelijk dat je naam, je klas en je school kunnen worden gepubliceerd in geval van winst, zonder dat dit recht geeft op enige andere vergoeding dan de prijs.

Artikel 4 Verloop van de wedstrijd en toekenning van de prijs

 1. Deze wedstrijd loopt van 27 maart 2019 om 11.00 uur tot en met 27 maart 2019 om 12.00 uur.
 2. Je kunt je met een klas inschrijven voor de wedstrijd door je vóór 9 maart 2019 via het online inschrijfformulier te registeren. De personen die zich inschrijven voor de wedstrijd ontvangen een bevestiging van hun inschrijving.
 3. De wedstrijd bestaat uit een quiz waarbij iedere deelnemende klas 20 vragen moet beantwoorden. De vragen hebben betrekking op geldzaken.
 4. De quiz wordt gespeeld aan de hand van het online platform Kahoot! Iedere deelnemende klas ontvangt een hyperlink via dewelke ze toegang heeft tot de quiz.
 5. De deelnemende klas moet zelf zorgen voor de infrastructuur om deel te nemen aan de wedstrijd. Er is (1) een device met luidspreker nodig om de vragen te bekijken en beluisteren (bv. pc, laptop, tablet of smartboard); en (2) een device om de vragen te beantwoorden (bv. smartphone).
 6. Alle deelnemende klassen spelen de quiz op hetzelfde moment, namelijk woensdag 27 maart 2019 om 11u.
 7. De score van de deelnemende klassen wordt berekend op basis van de correcte antwoorden en de snelheid van antwoorden.
 8. De prijzen worden toegekend aan de deelnemers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden van artikel 2 en waarvan de inzending de hoogste score krijgt.
 9. Er worden tien prijzen toegekend:
  • Eerste prijs: een reischeque ter waarde van 1.000 euro
  • Tweede tot tiende prijs: filmtickets voor de hele klas (max. 25 personen)
 10. Daarenboven neemt de winnaar uit België het in een Europese finale op tegen de winnaars uit andere Europese landen. Deze Europese finale vindt in mei plaats in Brussel. De winnende klas wordt vertegenwoordigd door 2 leerlingen en begeleiders. Treintickets in tweede klasse worden voorzien (max. 6 personen).
 11. De prijs moet worden aanvaard zoals hij wordt toegekend. De geldigheid ervan kan beperkt zijn in de tijd. De prijs kan niet worden omgeruild of omgewisseld in geld.
 12. De FSMA heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de prijzen niet uit te reiken, of slechts één of enkele prijzen uit te reiken.
 13. De winnaars worden per e-mail verwittigd.
 14. De bekendmaking van de uitslag en de uitreiking van de prijzen heeft plaats in maart 2019.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. De FSMA is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, als gevolg van de organisatie van deze wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan deze wedstrijd en het winnen of het gebruik van de prijs. De FSMA kan bijvoorbeeld niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade als gevolg van een ongeval dat zich voordoet in het kader van de uitstap of het filmbezoek bedoeld in artikel 4, negende en tiende lid.
 2. De FSMA is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het versturen van prijzen. Ook indien de prijs om een andere reden buiten de wil van de FSMA niet, beschadigd of laattijdig toekomt bij de winnaar, is de FSMA daarvoor niet aansprakelijk.
 3. De FSMA kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd wordt gewijzigd, opgeschort of geannuleerd, wegens overmacht of redenen buiten haar wil. In geen geval is de FSMA een schadevergoeding verschuldigd aan de deelnemers of winnaars van de wedstrijd.
 4. Als je deelneemt, aanvaard je dat de FSMA niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een mislukte verbinding, verliezen, vertragingen of andere technische mankementen veroorzaakt door het internet of door de technische dienstverleners die tussenkomen bij de transmissie van de berichten, documenten en formulieren, en de accommodatie van de websites. De FSMA kan niet aangesproken worden voor eventuele kosten die gepaard gaan met de internetverbinding die noodzakelijk is voor je deelname aan de wedstrijd.

Artikel 6 Rechten

 1. Enkel de auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van de inzending. Door de inzending verleent de inzender toestemming aan de FSMA om na bekendmaking van de uitslag (delen van) de inzending te publiceren en te verspreiden.

Artikel 7 Privacy

 1. Het privacybeleid van Wikifin is toepasselijk op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. Voor meer informatie, gelieve het privacybeleid te raadplegen.

Artikel 8 Toezicht op de wedstrijd en beslissingen

 1. De FSMA ziet toe op het correcte verloop van deze wedstrijd.
 2. Er zullen geen klachten in verband met deze wedstrijd worden aanvaard, behoudens in geval van een opzettelijke fout en op voorwaarde dat deze klachten ten laatste binnen de 30 dagen na het einde van de wedstrijd op 27 maart 2019 schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd: FSMA, Wikifin, Congresstraat 12-14, te 1000 Brussel.
 3. Bij een geschil zal de FSMA een onherroepelijke beslissing nemen.
 4. Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgisch recht.

 Alle rechten voorbehouden, de FSMA, oktober 2018.