Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 24 juli langs in Gent - Gentopia en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

Aangepast op

Wedstrijdreglement Wikifin Quiz

Artikel 1 Organisatie

 1. Dit reglement en de bijhorende voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Wikifin Quiz’, hierna genoemd ‘de wedstrijd’, georganiseerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, hierna genoemd ‘de FSMA’.

Artikel 2 Voorwaarden deelname

 1. Deze wedstrijd richt zich tot klassen uit het secundair onderwijs van scholen die erkend zijn in België.
 2. De deelname aan de wedstrijd is gratis. De deelname aan de wedstrijd kan geen aanleiding geven tot een verzoek tot schadevergoeding van de FSMA.
 3. Iedere klas wordt vertegenwoordigd door een leerkracht.
 4. Een klas kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Een leerkracht kan meerdere deelnemende klassen vertegenwoordigen.
 5. Personeelsleden en leden van een orgaan van de FSMA mogen geen deelnemende klassen vertegenwoordigen.

Artikel 3 Verloop van de wedstrijd

 1. Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moeten klassen vooraf zijn ingeschreven. De inschrijving voor de wedstrijd moet gebeurd zijn voor 8 maart 2024 om 23u59 via het online inschrijfformulier. De leerkrachten die klassen inschrijven, ontvangen een bevestiging van hun inschrijving per e-mail.
 2. Deze wedstrijd loopt van 11 maart 2024 om 9.00 uur tot 22 maart 2024 om 16.00 uur.
 3. De wedstrijd bestaat uit een Quiz met 20 vragen en 1 schiftingsvraag
 4. De quiz wordt uitsluitend gespeeld aan de hand van de Wikifin-website. De leerkracht ontvangt voor iedere deelnemende klas de nodige informatie om toegang te krijgen tot de quiz. De deelname gebeurt per klas en niet per leerling.

Artikel 4 Het bepalen van de winnaars, de prijzen en de toekenningsmodaliteiten van de prijzen

 1. De deelnemende klassen zullen worden gerangschikt volgens hun behaalde score op de 20 quizvragen van de wedstrijd. Bij een ex-aequo zal de score op de schiftingsvraag worden gebruikt om de winnaars aan te duiden. De score die het dichtst bij het juiste antwoord van de schiftingsvraag ligt, wordt het hoogst gerangschikt.
 2. De prijzen zullen per onderwijsgraad worden toegekend.
 3. De klas op de eerste plaats ontvangt een bedrag van 500 euro. De klas op de tweede plaats ontvangt een bedrag van 300 euro en de klas op de derde plaats ontvangt een bedrag van 200 euro.
 4. De prijs moet worden aanvaard zoals hij wordt toegekend.
 5. De winnaars worden per e-mail verwittigd.
 6. De bekendmaking van de uitslag en het opsturen van de prijzen vindt plaats in maart 2024.
  De bekendmaking van de uitslag zal de naam van de leerkracht, de naam van de deelnemende klas en de naam van de school bevatten. De leerkracht is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming om deze informatie te publiceren.

Artikel 5 Naleving en verantwoordelijkheid

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de leerkracht dat hij dit regelement heeft gelezen en zonder beperkingen aanvaardt voor de klas(sen) die hij vertegenwoordigt voor de wedstrijd. 
 2. De leerkracht verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat de klas die hij vertegenwoordigt het wedstrijdreglement naleeft. Als de FSMA gedrag vaststelt dat afwijkt van het wedstrijdreglement, behoudt de FSMA zich het recht om de betrokken klas of leerkracht te diskwalificeren. De FSMA behoudt zich ook het recht om de wedstrijd te annuleren in geval van niet-naleving van het reglement of in geval van vaststelling van oneerlijk gedrag (bv. in geval van manipulatie of poging tot manipulatie van de wedstrijd). 
 3. De leerkracht is als enige verantwoordelijk voor de correctheid van de contact- en identificatiegegevens van de deelnemende klas(sen) die via het online inschrijfformulier zijn vermeld. 
 4. FSMA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien uw identificatie als deelnemer of de toekenning van een prijs onmogelijk is wegens onjuiste of onvolledige gegevens of het niet verstrekken van gegevens.
 5. De FSMA kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, van welke aard ook, als gevolg van de organisatie van deze wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan deze wedstrijd en het winnen of het gebruik van de prijs. 
 6. De FSMA kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd wordt gewijzigd, opgeschort of geannuleerd, wegens overmacht of redenen buiten haar wil. In geen geval is de FSMA een schadevergoeding verschuldigd aan de deelnemers of winnaars van de wedstrijd.
 7. De FSMA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een mislukte verbinding, verliezen, vertragingen of andere technische defecten veroorzaakt door de internetverbinding of voor eventuele storingen aan de Wikifin-website op het moment van deelname aan de wedstrijd.

Artikel 6 Privacy

 1. Het privacybeleid van Wikifin is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. Gelieve het privacybeleid te raadplegen voor meer informatie.

Artikel 7 Geschillen

 1. Deze wedstrijd en het wedstrijdreglement worden beheerst door het Belgisch recht.
 2. De FSMA ziet toe op het correcte verloop van deze wedstrijd en behoudt zich het recht om een definitieve uitspraak te doen over alle moeilijkheden die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd of in verband met de interpretatie van dit reglement.
 3. Behoudens in geval van een opzettelijke fout van de FSMA, zullen er geen klachten in verband met deze wedstrijd worden aanvaard. Klachten worden ten laatste binnen de 30 dagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk verstuurd naar het volgende adres: FSMA, Wikifin, Congresstraat 12-14, te 1000 Brussel.
 4. Geen enkele klacht kan worden geformuleerd ten aanzien van de verkregen prijs.