Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Als je niet kan werken wegens ziekte

Op deze pagina

Ben je te ziek om te werken, dan moet je:

 1. Zo snel mogelijk je werkgever daarvan op de hoogte brengen. De termijn die hiervoor hebt, staat in je arbeidsreglement.
 2. Tijdig je doktersbriefje aan je werkgever bezorgen.
 3. Een medisch onderzoek ondergaan als je werkgever een controlearts stuurt.

Als die drie zaken niet in orde zijn, kan je werkgever weigeren je gewaarborgd loon te betalen. 

Eerste fase: eerste dagen

Tijdens de eerste dagen van je ziekte heb je recht op een gewaarborgd loon dat door je werkgever wordt betaald. De voorwaarden verschillen naargelang je arbeider dan wel bediende bent.

Voor zelfstandigen geldt de eerste fase niet.

Tweede fase

Na de eerste fase word je als werknemer niet langer betaald door je werkgever, maar door je ziekenfonds. Dat keert je de tegemoetkoming uit die je van de sociale zekerheid krijgt. Het gaat om zo’n 60 % van je brutoloon. Opgelet, dit bedrag is geplafonneerd. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) geeft over deze bedragen meer info op zijn website. Men noemt dit ook de primaire arbeidsongeschiktheid.

Ben je (langdurig) ziek? Vraag bij je personeelsdienst na of er geen "verzekering gewaarborgd loon bij ziekte" is in je bedrijf. Met deze verzekering krijg je een supplement bovenop het bedrag van de mutualiteit. Controleer dat ook indien je moederschapsrust opneemt.

En denk aan je hospitalisatieverzekering. Misschien neemt die bepaalde kosten voor haar rekening, ook al word je niet gehospitaliseerd.

Als je langer dan dertig dagen arbeidsongeschikt bent wegens medische redenen, bezorgt je ziekenfonds je een "getuigschrift van arbeidsongeschiktheid", ook bekend onder de naam document "Vertrouwelijk". Het moet worden ingevuld door de arts die je behandelt. Hij moet er ook de waarschijnlijke einddatum van je ziekteverlof op invullen. Meer informatie hierover vind je bij je ziekenfonds of je personeelsdienst.

Weetje

Indien je je ziekenfonds niet tijdig verwittigt, dat is vóór het einde van deze eerste periode van arbeidsongeschiktheid, verlies je een deel van je ziektevergoeding.

Een zieke vrouw in bed snuit haar neus

Derde fase

Na één jaar arbeidsongeschiktheid treed je in invaliditeit en heb je recht op een vervangingsinkomen.

Arbeidsongeschiktheid: 3 fases

Terug aan het werk

Als na je ziekteperiode terug gaat werken, moet je je ziekenfonds niet verwittigen. Je erkenning en de betaling van je uitkeringen worden automatisch stopgezet.

Ga je echter al opnieuw aan de slag vóór de einddatum die werd doorgegeven aan het ziekenfonds, dan moet je wel een bewijs van arbeidshervatting aan dat fonds bezorgen. Begin ook nooit opnieuw te werken zonder dat aan te vragen bij de adviserend geneesheer.

Enkele financiële tips bij langdurige arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval

 1. Zoek uit wat de gevolgen zijn voor je inkomen
  Vraag bij je personeelsdienst na hoe lang je werkgever je loon betaalt. Dit is beperkt in de tijd. Bij langdurige ziekte ontvang je na een tijdje een vervangingsinkomen van de sociale zekerheid. Dat ligt wel lager dan je loon. Vraag daarom aan je werkgever ook of hij een "verzekering gewaarborgd loon" heeft, waardoor het verschil (gedeeltelijk) gecompenseerd wordt.
 2. Andere verzekeringen zorgen misschien voor een extra compensatie. Misschien sloot je in het verleden een individuele ongevallenverzekering af. Controleer bij je verzekeraar of je in dat geval recht hebt op een uitkering. Betaal je nog een hypothecaire lening af? Dan kan je misschien genieten van de verzekering "gewaarborgd wonen" van de Vlaamse Overheid.
 3. Kijk of je in aanmerking komt voor extra voorzieningen of hulp
  Mensen met een beperking hebben vaak recht op extra hulp. Denk maar aan poets- en strijkhulp. Informeer bij je ziekenfonds, het OCMW van je gemeente of een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).
 4. Check je toeslagen en je recht op andere subsidies
  Door de verandering in je inkomen heb je misschien recht op hogere toeslagen en subsidies. Misschien verhoogt je kindergeld of heb je recht op een studiebeurs. Informeer bij je ziekenfonds of het OCMW.
 5. Kijk naar je pensioen
  Normaal gezien worden periodes van ziekte en invaliditeit volledig gelijkgesteld voor je pensioenopbouw. Je kan altijd even controleren bij je personeelsdienst, vakbond of ziekenfonds of je pensioen weldegelijk verder wordt opgebouwd.

Op de website van het RIZIV vind je meer info over arbeidsongeschiktheid.

Voor statutaire ambtenaren bestaat een specifieke regeling. Hierover vind je meer informatie op http://www.fedweb.belgium.be.

Ben je zelfstandige en word je ziek? Dan heb je recht op een vervangingsinkomen.