Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Hoe wordt de vergoeding berekend bij een ongeval gedekt door een BA Auto?

Op deze pagina

Voor de regeling van de schadevergoeding maken we een onderscheid tussen de materiële en de lichamelijke schade.

Materiële schade

Om de vergoeding van materiële schade te vergemakkelijken, werd een snelle procedure ingesteld door de BA Auto-verzekeraars, de zogenaamde RDR-regeling (Règlement Direct - Directe Regeling). Deze regeling is enkel van toepassing voor ongevallen waarvoor er geen twijfel bestaat wie aansprakelijk is en waarbij de schade onder een bepaald bedrag blijft.

De aansprakelijkheid wordt in deze gevallen vooral op basis van het aanrijdingsformulier vastgesteld.

De niet-aansprakelijke bestuurder wordt rechtstreeks door zijn eigen BA Auto-verzekeraar vergoed. Deze betaling gebeurt voor rekening van de verzekeraar van de tegenpartij die aansprakelijk geacht wordt. Indien er gewonden zijn kunnen de verzekeraars de materiële schade in RDR regelen, maar de lichamelijke schade niet.

De schadevergoeding

In de eerste plaats moet bepaald worden welke schade er is:

  • De schade aan het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, wordt niet vergoed door de BA Auto. Ook niet als de bestuurder niet de eigenaar van het voertuig is.
  • Schade aan voertuigen of eigendommen van derden:
    • Als het voertuig of een andere beschadigde eigendom kan worden hersteld, spreken we over partieel verlies en wordt de schadevergoeding berekend op basis van de reparatiekosten.
    • Als het aangereden voertuig niet kan worden hersteld of als de reparatie meer kost dan de vervangingswaarde van het voertuig, spreken we over volledig verlies. Het slachtoffer heeft dan recht op de vervangingswaarde van het voertuig. Hij kan dan een bedrag vragen dat nodig is om een identiek voertuig te kopen.

Naast die kosten kan het slachtoffer de terugbetaling van bijkomende kosten eisen. Denk daarbij aan de uitgaven voor het huren van een vervangwagen terwijl de expertise en de herstellingen worden uitgevoerd, opslagkosten, eventuele professionele verliezen, sleepkosten, …

Lichamelijke schade

Om de lichamelijke schade te schatten, doet de verzekeraar een beroep op een medisch expert. Die houdt rekening met de medische kosten, het inkomensverlies, de morele schade en de tijdelijke of blijvende invaliditeit.

Termijnen

De wetgever heeft termijnen bepaald binnen dewelke een verzekeraar een voorstel tot schadevergoeding moet overmaken en wanneer hij tot betaling dient over te gaan. 

Indien het slachtoffer niet tijdig een gemotiveerd antwoord krijgt van de verzekeraar, kan aan het Gemeenschappelijk waarborgfonds gevraagd worden een deel van de schadevergoeding aan het slachtoffer voor te schieten. Dat vraagt dan nadien het bedrag terug aan de verzekeraar van de aansprakelijke bestuurder.

Geval apart: zwakke weggebruikers

De wet beschermt zwakke weggebruikers zoals voetgangers, fietsers, passagiers en rolstoelgebruikers. Zij krijgen hun lichamelijke schade vergoed door de verzekeraar BA Auto van het voertuig dat betrokken is bij het ongeval, ongeacht wie aansprakelijk is.

Zijn er meerdere wagens bij het ongeval betrokken, dan kan het slachtoffer kiezen welke verzekeraar hem moet vergoeden.

Is de zwakke weggebruiker zelf aansprakelijk voor het ongeval, dan kan de eigenaar van het beschadigde voertuig nadien van hem of haar een vergoeding vragen.

Wat als het voertuig van de aansprakelijke voor een ongeval niet is verzekerd? In dat geval komt het Gemeenschappelijk Waarborgfonds tussen.

De franchise in jouw BA Autoverzekering

In een BA Autoverzekering is meestal geen franchise voorzien. Let op: je verzekeraar kan ze in specifieke omstandigheden toch opleggen. Zo kunnen jonge bestuurders soms enkel een verzekering met franchise krijgen.

Wat is het schadeattest?

Dat document geeft een overzicht van het aantal ongevallen dat je elk jaar hebt gehad en heeft maximaal betrekking op de laatste vijf jaar.

Wil je voor de verzekering van je wagen overstappen naar een andere verzekeraar? Dan is je vroegere verzekeraar wettelijk verplicht om je binnen de veertien dagen na ontvangst van je opzeggingsbrief een schadeattest te bezorgen. Ben je in die periode van verzekeraar veranderd? Dan moet je aan iedere verzekeraar een schadeattest vragen, zodat je voor de hele tijdsspanne de nodige attesten kan voorleggen.

Dit attest geeft je nieuwe verzekeraar een idee van het risico dat hij verzekert.

Reed je in de afgelopen vijf jaar met een wagen van je werkgever, vraag de schadeattesten dan aan die werkgever.

Wikifin-tip

Rij defensief. Je verzekeraar houdt bij de berekening van je premie, en bij de jaarlijkse herziening daarvan, rekening met het aantal ongevallen dat je veroorzaakt.