Sociale Zekerheid

Het ouderschap heeft belangrijke gevolgen voor uw Sociale Zekerheid. Zo heeft u recht op een aantal uitkeringen: kraamgeld, adoptiepremie, kinderbijslag,…; wanneer ze kinderen ten laste hebben, kunnen werklozen en invaliden een hogere uitkering krijgen.

Dat u kinderen hebt, heeft geen gevolgen voor het bedrag van uw wettelijk pensioen niet. Uw pensioen kan wel lager uitvallen indien u tijdskrediet of loopbaanonderbreking nam en indien u niet voltijds maar deeltijds werkte.

U zal vaker met de Sociale Zekerheid te maken krijgen, meestal via uw ziekenfonds. Kinderen zijn immers geregeld ziek

 1. Om ouders te helpen bij het financieren van de kosten voor de opvoeding van kinderen, zijn er een aantal (eenmalige of terugkerende) steunmaatregelen.

  Kraamgeld

  Dat bedrag ontvangt u na de geboorte van een kind.

  Elders op deze website leest u meer over het kraamgeld en wat u moet doen om dat aan te vragen.

  Adoptiepremie

  Die premie vervangt het kraamgeld in het geval van een adoptie.

  De premie komt elders op deze website aan bod.

  Kinderbijslag

  Kinderbijslag wordt maandelijks betaald, rond de 10de dag van de maand (voor ambtenaren is dat afhankelijk van de openbare dienst waarvoor ze werken). Kinderbijslag wordt meestal aan de moeder gestort. Woont het kind alleen, dan kan het in bepaalde omstandigheden zelf kinderbijslag ontvangen.

  Het bedrag van de kinderbijslag varieert in functie van:

  • uw beroepsstatuut: loontrekkende of zelfstandige
  • de leeftijd van het kind
  • het aantal kinderen in het gezin
  • het feit of u een kind met een handicap hebt
    

  Kinderbijslag komt elders op deze website aan bod.

  Schoolpremie

  Die premie krijgt u in de maand augustus, meestal samen met de kinderbijslag voor de maand juli. Daarmee kunnen ouders een deel van de kosten voor het nieuwe schooljaar betalen.

  Meer informatie over het bedrag dat u krijgt, leest u op deze website.

  Wezenuitkering

  Wanneer minstens een van beide ouders overleden is, kunnen – onder bepaalde voorwaarden – wezenuitkeringen worden aangevraagd. Het gaat om verhoogde kinderbijslag.

  Meer informatie over het bedrag dat u ontvangt, leest u op deze website.

 2. Het bedrag van uw werkloosheidsuitkering wordt berekend als een percentage van uw laatste loon. Maar dat geldt niet voor een onbeperkt loon: er bestaat daarvoor een plafond.

  Uw werkloosheidsuitkering hangt ook af van uw gezinssituatie. Tijdens de eerste drie maanden dat u werkloos bent, ontvangt u als volledig werkloze een uitkering die overeenstemt met 65 % van uw laatste loon. De negen maanden daarna ontvangt u 60 %.

  Vanaf het tweede jaar hangt uw werkloosheidsuitkering af van uw gezinssituatie. Er zijn drie mogelijkheden:

  • gezinshoofd: het gezinshoofd is diegene die samenwoont met een of meerdere gezinsleden die geen eigen inkomsten hebben
  • alleenstaanden: een alleenstaande woont werkelijk alleen
  • samenwonenden: wie samenwoont met minstens één andere persoon die een eigen inkomen heeft
    

  Vanaf de 13de maand werkloosheid, ontvangen gezinshoofden een uitkering gelijk aan 60 % van hun laatste loon. Voor alleenstaanden gaat het om 55 % van hun laatste loon. Samenwonenden hebben slechts recht op 40 % van hun laatste loon.

  De uitkeringen dalen daarna geleidelijk tot het forfaitair minimum wordt bereikt. In sommige gevallen ontvangt u een vaste werkloosheidsuitkering.

  Meer informatie leest u op deze website.
  Meer informatie over die verschillende statuten leest u op de website van de RVA, op deze website en op de website van de Sociale Zekerheid.

  De verschillende statuten stemmen overeen met heel specifieke en uiteenlopende situaties.

  Let op: dat u deeltijds heeft gewerkt, kan gevolgen hebben voor het bedrag van de uitkering die u ontvangt. Informeer u zodat u met kennis van zaken kan beslissen om deeltijds te gaan werken.

  Meer informatie leest u op deze website.

 3. Dat u kinderen heeft of had, heeft geen invloed op uw wettelijk pensioen.

  Voorzichtig met verlof als u werknemer of ambtenaar bent!

  Bij de berekening van uw pensioen wordt enkel rekening gehouden met uw beroepsactiviteiten, met andere woorden: met de periodes waarin u heeft gewerkt. Hoe zit dat dan met de verlofperiodes, zoals het (soms lange) ouderschapsverlof? En wat als u deeltijds heeft gewerkt? Of als u tijdskrediet of een loopbaanonderbreking nam?

  De verschillende verlofformules voor ouders komen elders op deze website aan bod: zowel de algemene formules als degene die specifiek zijn voor jonge ouders.

  Vele verlofformules worden met een gewerkte periode gelijkgesteld en hebben dus geen negatieve gevolgen voor uw pensioen. Dat is het geval voor: zwangerschapsverlof, ziekteverlof, ouderschapsverlof, vaderschapsverlof en adoptieverlof, als de betrokken werknemer daarvoor een wettelijke uitkering ontvangt.

  Meer informatie leest u op deze website.

  Deeltijdse arbeid kan wél negatieve gevolgen hebben als aan bepaalde voorwaarden niet werd voldaan.

  Meer informatie leest u op deze website.

  Dat geldt ook voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking bij ambtenaren.

  Meer informatie leest u hier en op deze website.

  Laat u informeren over eventuele gevolgen voor uw pensioen vóór u dergelijke verlofformules overweegt. Die eventuele gevolgen hoeven u niet af te schrikken, maar het is belangrijk dat u er zich bewust van bent vóór u verlof aanvraagt.

  U bent zelfstandige

  Ook voor zelfstandigen worden voor de berekening van het pensioen bepaalde verlofperiodes met arbeidstijd gelijkgesteld.

  Meer informatie leest u op deze website.

 4. U bent werknemer

  Uw gezinssituatie heeft gevolgen voor het bedrag van de uitkering die u ontvangt na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid.

  U ontvangt:

  • 65 % van uw laatste loon indien u gezinslast hebt
  • 55 % van uw laatste loon indien u alleenstaand bent, zonder gezinslast
  • 40 % van uw laatste loon indien u een samenwoont, en geen gezinslast hebt.
    

  Draagt u een gezinslast, dan zal uw uitkering hoger liggen.

  Let op: er werden in alle gevallen maximumbedragen ingesteld.

  Meer informatie over deze begrippen en over de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeit voor loontrekkende leest u op deze website.

  U bent zelfstandige

  Het bedrag dat zelfstandigen in het geval van arbeidsongeschiktheid ontvangen, hangt eveneens af van hun gezinssituatie. er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën:

  • personen met gezinslast
  • alleenstaanden
  • samenwonenden
    

  Indien u een gezinslast hebt, zal u een hogere uitkering ontvangen.

  Meer informatie over de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeit voor zelfstandigen leest u op deze website én krijgt u bij uw ziekenfonds.

 5. De Sociale Zekerheid organiseert de verplichte verzekering geneeskundige verzorging. Die verzekering geeft iedereen (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, werklozen, kinderen, personen met een handicap, studenten,…) terugbetaling van medische kosten. Het systeem wordt gefinancierd door bijdragen van loontrekkende, zelfstandigen en werkgevers, aangevuld met overheidssubsidies.

  De medische kosten voor uw kind worden helemaal of gedeeltelijk door die verzekering gedragen.

  Meer informatie leest u elders op deze website.