Alimentatie

Iedere maand alle openstaande rekeningen betalen, ging makkelijker toen er nog twee inkomens in huis waren. Nu u uit elkaar bent, is het soms niet vanzelfsprekend om tegen het einde van de maand rond te komen. Misschien heeft u wel recht op alimentatie? Om voor alimentatie in aanmerking te komen, hoeft u niet noodzakelijk kinderen te hebben. Als er ook kinderen bij betrokken zijn, spreken we trouwens over kinderalimentatie.

Wie alimentatie wil ontvangen, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is zeker zo als het om een vechtscheiding gaat en de rechter moet beslissen over de alimentatie. Hoe lang u welk bedrag zal ontvangen en of dat mettertijd kan worden herzien, hangt af van een aantal factoren, zoals uw inkomenssituatie.

Kinderalimentatie moet bijna altijd betaald worden, wat niet het geval is voor partneralimentatie. Zelfs nadat ze uit elkaar gingen, moeten beide ouders immers goed voor hun kinderen blijven zorgen.

"Hoeveel bedraagt de kinderalimentatie?", "Kan ze worden verhoogd?", "Tot op welke leeftijd wordt ze gestort?" Al die aspecten moet u met uw voormalige partner bespreken. Raakt u het onderling niet eens, dan zal de rechter beslissen.

Gelooft u niet dat uw partner bereid is te betalen? Dan kan enkele maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat u wel degelijk partner- en kinderalimentatie ontvangt. Mocht uw partner toch plots last krijgen van geheugenverlies, hoeft u het daar niet bij te laten.

 1. U bent gescheiden met onderlinge toestemming. Vooraf belooft u  aan uw echtgenote 400 euro per maand voor haar en 200 euro voor uw zoon te betalen. U betaalt dus partneralimentatie aan uw echtgenote en kinderalimentatie voor uw zoon.

  Partneralimentatie of kinderalimentatie is dus:

  • een geldsom
  • die op geregelde tijdstippen (vaak maandelijks) wordt betaald
  • vrijwillig of na een beslissing van de rechter
  • aan een ex-partner of aan kinderen
    

  Om alimentatie te krijgen, moet u in principe behoeftig zijn. Toch is dat geen algemene regel. Als een echtpaar met een hoge levensstandaard scheidt met onderlinge toestemming, dan kan de echtgenoot die een goed betaalde job heeft worden gevraagd om aan zijn echtgenote meer alimentatiegeld te betalen dan wat ze eigenlijk nodig heeft.

 2. Heeft u niet veel vertrouwen in uw voormalige partner en wil u garanties omtrent de betaling van de alimentatie die aan u en uw kinderen moet worden betaald?

  Er zijn verschillende mogelijkheden om garanties in te bouwen:

  • voorzie in de mogelijkheid om de onbetaalde alimentatie door de werkgever van uw vroegere partner te laten afhouden van zijn wedde. U kan die mogelijkheid overeenkomen met uw vroegere partner en op papier vastleggen, of aan de rechter vragen om ze in te voeren.
  • vraag de borgstelling van een van de ouders van uw vroegere partner. Als uw partner dan niet meer zou betalen, moet die ouder dat doen.
    

  Meer informatie over deze en andere mogelijkheden leest u op deze website.

 3. Uw ex-partner betaalt u en/of uw kinderen niet de vastgelegde alimentatie. U kan contact opnemen met een advocaat!

  Betaalt uw ex-partner bewust geen alimentatie, dan gaat hij zwaar in de fout: als hij de alimentatie bewust 2 keer niet betaalt, kan hij daarvoor een gevangenisstraf en een boete krijgen.

  Wie alimentatie moet betalen mag zich ook niet onvermogend maken: hij mag zijnlevensstijl niet zó wijzigen dat hij niet meer in staat is alimentatie te betalen. Zoiets is strafbaar! Al blijft de vraag hoe u het geld waarop u recht heeft kan recupereren…

  Om het geld waarop u recht heeft te recupereren, heeft u twee mogelijkheden:

  • Vraag de tussenkomst van de Dienst voor Alimentatievordering (DAVO). De DAVO kan u helpen om de nog door uw voormalige partner verschuldigde bedragen te innen. U kan er onder bepaalde  voorwaarden ook een voorschot krijgen op toekomstige alimentatie (in geen geval op wat voor het verleden nog moet worden betaald).

   Meer informatie over tussenkomst van de DAVO leest u op de website van die dienst.

  • Laat beslag leggen op de bezittingen van uw voormalige partner: diens loon, werkloosheidsuitkering, terugbetalingen door het ziekenfonds,…

   Als u recht heeft op alimentatie, heeft u voorrang op alle andere schuldeisers. Stel: uw ex-partner betaalt al een tijdje geen alimentatie meer. U wachtte af, maar het verschuldigde bedrag liep aanzienlijk op en u besluit stappen te ondernemen. Het enige waarop u beslag kan laten leggen het huis is van uw ex-partner. Maar daarop nam hij een hypotheek bij de bank. Als u het huis laat verkopen, moet de opbrengst van de verkoop eerst dienen om u te betalen, en pas dan de bank. Als er dus niet genoeg geld is om u en de bank te betalen, krijgt u uw geld en de bank niet.

 4. Ja, er zijn fiscale gevolgen: voor wie alimentatie betaalt, voor wie alimentatie krijgt en voor de ouder met een kind ten laste dat kinderalimentatie krijgt.

  Deze gevolgen zijn er:

  • voor de alimentatie tussen partners die vroeger gehuwd waren of wettelijk samenwoonden. Dus niet voor de alimentatie tussen partners die feitelijk samenwoonden.
  • altijd voor de kinderalimentatie.
    

  Indien u alimentatie ontvangt

  Ontvangt u alimentatie voor uzelf, dan moet u het bedrag ervan invullen op uw belastingaangifte. U wordt dan belast op 80 % van het ontvangen bedrag. Indien u op jaarbasis 2.400 euro ontving, wordt u dus belast op 1.920 euro (80% van 2.400 euro).

  Indien u kinderalimentatie ontvangt voor uw kind, dan moet er een fiscale aangifte op zijn naam gebeuren, waarin het ontvangen bedrag wordt vermeld. Theoretisch wordt uw kind belast op 80% van het ontvangen bedrag. Ontving u voor uw kind 2.400 euro op jaarbasis, dan wordt uw kind (theoretisch) belast op 1.920 euro (80% van 2.400 euro).

  Meestal zal uw kind echter niet worden belast, omdat de bedragen die het aangeeft vaak te laag liggen. De kinderalimentatie die uw kind ontvangt, komt bovenop wat uw kind eventueel met een studentenjob verdient. Dat kan ervoor zorgen dat hij/zij toch belastingen moet betalen. Het is dan nog maar de vraag of uw kind voor u fiscaal ten laste blijft.

  Meer informatie over belastingen op het inkomen van uw kind leest u op deze website.
  Meer informatie over wanneer uw kind fiscaal voor u ten laste blijft, vindt u op deze website.

  Indien u alimentatie betaalt

  U betaalt alimentatie aan uw voormalige echtgeno(o)t(e) of aan uw ex-partner waarmee u wettelijk samenwoonde. U kan onder bepaalde voorwaarden 80% van dat betaalde bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen.

  Meer informatie leest u op deze website.

  Die regel geldt ook als u kinderalimentatie betaalt voor uw kind, aan de andere ouder of aan het kind zelf (indien dat meerderjarig is en dat zo werd afgesproken).

  Meer informatie leest u op deze website.

  Partneralimentatie en kinderalimentatie zijn slechts voor 80% aftrekbaar. Betaalt u op jaarbasis dus een bedrag van 2.400 euro, dan kan u slechts 1.920 euro (80% van 2.400 euro) van uw belastbaar inkomen aftrekken.

 5. Dat hangt af van uw situatie.

  Getrouwde koppels zijn elkaar bijstand verschuldigd. Ze kunnen elkaar niet aan hun lot overlaten tot de rechtbank de scheiding heeft uitgesproken.

  De alimentatie na een scheiding wordt geregeld door wat de partners onderling overeenkomen (bij een scheiding door onderlinge toestemming) óf door rechtbank bepaald (men spreekt dan van een scheiding op grond van onherstelbare ontwrichting).

  Koppels die niet getrouwd waren maar wettelijk of feitelijke samenwoonden, moeten na een scheiding elkaar enkel bijstand geven als ze dat in een contract hadden afgesproken.

  Meer informatie over mogelijke contracten tussen samenwonenden leest u op deze website.

  We maken een onderscheid tussen de informatie voor wettelijk en feitelijk samenwonenden.

  Indien u scheidt met onderlinge toestemming

  In dat geval  moet u het met uw partner eens raken over de alimentatie. Het gaat dan om:

  • het principe dat er alimentatie zal worden betaald
  • het bedrag
  • de mogelijke indexatie en de index die daarvoor zal gebruikt worden: de gezondheidsindex, de index van de consumptieprijzen of nog een andere maatstaf
  • hoe lang alimentatie zal worden betaald: een jaar, tien jaar, tot aan de dood van wie de alimentatie krijgt,…
  • vanaf wanneer alimentatie zal worden betaald: zodra de scheiding werd uitgesproken? Of van bij de start van de scheidingsprocedure?
  • moet er nog alimentatie worden betaald als wie de alimentatie krijgt hertrouwt of een beter betaalde job vindt?
  • kan de alimentatie worden herzien als het inkomen daalt van wie moet betalen?

  •  

  Daarover kan tijdens de onderhandelingen  worden gepraat en in een overeenkomst vastgelegd. Besef dat zodra de scheiding met onderlinge toestemming definitief is, u niet meer opnieuw kan discuteren over de afgesproken alimentatie die uw ex-partner moet betalen.

  Bent u het niet eens met wat uw echtgenoot voorstelt, dan kan u afzien van een scheiding met onderlinge toestemming. Wil u toch scheiden, dan kan dat volgens een andere procedure: op grond van onherstelbare ontwrichting.

  Indien u scheidt op grond van onherstelbare ontwrichting

  Als u behoeftig bent, kan u bij de rechtbank die uw scheiding behandelt vragen om uw voormalige echtgenoot te verplichten tot het betalen van alimentatie.

  De rechter zal dat weigeren indien u eerder geweld tegen uw partner gebruikte. Hij kan dat ook weigeren als u de misstap beging die aan de basis ligt van de onherstelbare ontwrichting (bv. overspel).

  In afwachting van de echtscheidingsbeslissing kan u de rechtbank trouwens vragen om u een voorlopige alimentatie toe te kennen. Raakt u het daarover met uw echtgenoot eens, dan zal de rechtbank die overeenkomst bevestigen.

  Meer informatie leest u op deze website.

  Indien u wettelijk of feitelijk samenwoonde

  Woonde u wettelijk of feitelijk samen, dan heeft u geen recht op alimentatie.

 6. Dat hangt af van uw situatie.

  Indien u scheidt met onderlinge toestemming

  Dan moet u onder elkaar het bedrag afspreken en vastleggen.

  Indien u scheidt op grond van onherstelbare ontwrichting

  De rechtbank bepaalt het bedrag. Tijdens de procedure, dus vooraleer de scheiding is uitgesproken, zal het bedrag worden bepaald in functie van de levensstijl die u had tijdens het huwelijk. Voor de periode na de scheiding, hangt het bedrag af van uw staat van behoefte. Er kan dan ook een verschil zijn tussen het bedrag dat u tijdens de procedure ontvangt (vóór de scheiding werd uitgesproken) en wat u na het einde van de procedure ontvangt (als de scheiding definitief is uitgesproken).

  Indien u woonde wettelijk of feitelijk samen

  U heeft geen recht op alimentatie. U kan wel trachten daarover met uw partner tot afspraken te komen maar de wet verplicht hem niet u te helpen.

 7. Dat hangt af van uw situatie.

  Indien u scheidt met onderlinge toestemming

  Het bedrag van de alimentatie kan door de rechtbank worden verhoogd of verlaagd als er iets gebeurt buiten de wil van u en uw vroegere partner.

  Stel dat de echtgenoot die moet betalen een handicap oploopt en daardoor een flink deel van zijn inkomsten verliest. Dat heeft die echtgenoot zeker niet gewild. In dat geval kan de rechter het bedrag van de alimentatie verminderen of zelfs beslissen dat er geen alimentatie meer moet betaald worden.

  In de overeenkomst kan echter staan dat een aanpassing van de alimentatie onmogelijk is. In dat geval kan de rechter de alimentatie niet aanpassen of ongedaan maken. Ook niet als er iets gebeurt buiten de wil van de vroegere echtgenoten omdat een aanpassing zou rechtvaardigen.

  Wil u vermijden dat de alimentatie later kan worden aangepast, laat dat dan opnemen in de voorafgaande overeenkomst.

  Indien u scheidt op grond van onherstelbare ontwrichting

  Ook in die situatie kan het bedrag van de alimentatie door de rechtbank worden verhoogd of verlaagd indien er  buiten de wil van de voormalige echtgenoten iets gebeurt dat een aanpassing rechtvaardigt. De rechtbank kan zelfs beslissen dat er geen alimentatie meer betaald hoeft te worden.

  Indien er een einde komt aan de wettelijk of feitelijke samenwoning

  U heeft geen recht op alimentatie. Als uw partner toch alimentatie betaalt, kan u hem eventueel later vragen die te verhogen. Maar hij kan niet verplicht worden dat te doen.

 8. Dat hangt af van uw situatie.

  Indien u scheidt met onderlinge toestemming

  Alles hangt af van wat u bent overeengekomen. Indien er iets gebeurt buiten de wil van u en uw vroegere partner, kan de rechter beslissen dat er geen alimentatie meer moet betaald worden. Dat kan bv. het geval zijn wanneer degene die de alimentaie betaalde, door een ongeval werkonbekwaam wordt.

  Meer informatie leest u elders op deze website.

  Indien u scheidt op grond van onherstelbare ontwrichting

  De wet bepaalt dat de periode waarin alimentatie wordt betaald niet langer mag duren dan het huwelijk zelf. Was u, bijvoorbeeld, 17 jaar getrouwd, dan kan de rechtbank beslissen dat uw echtgenoot gedurende 8 jaar alimentatie moet betalen. Of gedurende 15 jaar. Maar in ieder geval nooit langer dan 17 jaar.

  In uitzonderlijke omstandigheden kan de termijn worden verlengd. Stel dat de echtgenoten 60 jaar oud zijn en 10 jaar geleden trouwden. In principe ontvangt de behoeftige partner niet langer dan 10 jaar alimentatie, tot op de leeftijd van 70 jaar. Er wordt echter van uitgegaan dat iemand van 70 onmogelijk nog nieuwe inkomsten kan vinden. In die uitzonderlijke omstandigheden kan de rechtbank dan beslissen om de termijn van 10 jaar te herbekijken.

  De alimentatie vervalt trouwens automatisch als degene die de alimentatie krijgt, opnieuw trouwt óf met iemand wettelijk gaat samenwonen. Gaat die partner feitelijk samenwonen, dan kan de rechter beslissen dat er geen alimentatie meer moet betaald worden.

  Het bedrag van de alimentatie kan door de rechtbank worden verhoogd of verlaagd als er iets gebeurt buiten de wil van u en uw vroegere partner, bv. wanneer de betaler van de alimentatie door een zwaar ongeval werkonbekwaam wordt.

  Meer informatie over de verschillende mogelijkheden leest u elders op deze site.

  Indien u wettelijk of feitelijk samenwoonde

  U heeft geen recht op alimentatie. U kan wel trachten daarover met uw partner tot afspraken te komen maar de wet verplicht hem niet u te helpen.

 9. Alimentatie die ouders voor hun kinderen betalen, noemen we hier verder "kinderalimentatie".

  Tegenover hun kinderen hebben ouders plichten, los van het feit of ze nu getrouwd zijn óf wettelijk of feitelijk samenwonen.

  Zo zijn ouders verplicht om te betalen voor  de behoeften van hun kinderen. Die plicht is zó belangrijk dat partners  niet kunnen beslissen dat die plicht voor een van beide niet meer zou gelden.

  Uw partner moet dus mee de lasten dragen voor de kinderen die u samen heeft. Mogelijks wordt hij dan ook verplicht kinderalimentatie voor de kinderen te betalen.

  Tegelijk bent ook ú verplicht de lasten voor de kinderen mee te dragen.

 10. Het bedrag kan samen door de echtgenoten worden bepaald. Raken ze het niet eens, dan wordt het bedrag door de rechtbank vastgelegd.

  In welke mate de ouders mee de lasten voor de kinderen dragen, hangt vooral af van:

  • de financiële mogelijkheden van elk van de ouders
  • de behoeften van de kinderen
    

  Er wordt ook rekening gehouden met hoe de huisvesting van de kinderen tussen de ouders werd geregeld.

  Wat bedoelt men met financiële mogelijkheden van de ouders

  Er wordt rekening gehouden met:

  • beroepsinkomsten
  • roerende inkomsten, zoals: inkomsten uit spaarformules of aandelen
  • onroerende inkomsten zoals: huurgelden van een huis dat ze verhuren
    

  Er wordt ook rekening gehouden met de kinderbijslag.

  Wat bedoelt men met de behoeften van de kinderen?

  Er zijn de kosten van het leven van alledag. Het gaat om: voeding, kledij, normale medische kosten,… In de wet worden dat de "gewone" kosten genoemd.

  En er zijn de onverwachte kosten die niet noodzakelijk te voorzien waren op het moment dat de scheiding werd uitgesproken óf waarvan het bedrag niet kon worden voorzien. Die kosten vallen buiten het dagelijks budget. Het gaat om: kosten voor bosklassen, zware medische kosten (bijvoorbeeld: voor gebitsverzorging), kosten voor buitenschoolse activiteiten. In de wet worden dat de "buitengewone" kosten genoemd.

  Elke ouder moet mee betalen voor de gewone en buitengewone kosten.

  De gewone kosten zitten in het bedrag van de kinderalimentatie. Dat is niet het geval met de buitengewone kosten. Die moeten bovenop de kinderalimentatie worden betaald.

  Het is soms moeilijk om uit te maken wat:

  • een gewone kost is, waarvoor de ouder die kinderalimentatie betaalt dus niet extra moet bijbetalen
  • een buitengewone kost is, waarvoor de ouder die kinderalimentatie betaalt dus moet meebetalen bovenop de kinderalimentatie.
    

  De ouders zetten dan ook best gedetailleerd op papier te zetten wat buitengewone kosten zijn; daarbij kunnen bv. de kosten voor schoolreizen horen, ongeacht bij welke ouder het kind op het moment van die schoolreis verblijft.

  Op die manier zal er minder discussie zijn over ieders aandeel in de kosten.

  Objectieve berekening

  De rechter moet duidelijk maken hoe hij de kinderalimentatie heeft berekend.

  Meer informatie leest u op deze website.

 11. Het bedrag van de kinderalimentatie moet gekoppeld zijn aan de index van de consumptieprijzen: als die stijgt, moet de alimentatie ook stijgen. Maar u kan ook aan de rechtbank vragen om het bedrag van het kinderalimentatie te verhogen.

  Kinderalimentatie gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen

  Of het nu door de rechter werd bepaald of tussen de ouders werd overeengekomen, het bedrag van de kinderalimentatie moet altijd worden gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen. Zowel de rechtbank als de ouders, kunnen beslissen om het bedrag aan een andere maatstaf aan te passen. De aanpassing gebeurt jaarlijks.

  Kinderalimentatie aangepast aan de omstandigheden

  U kan aan de rechter vragen om het bedrag van de kinderalimentatie te verhogen. De rechter bekijkt dan of de omstandigheden en de belangen van het kind een verhoging rechtvaardigen. Let op: ook het bedrag afgesproken bij een scheiding met onderlinge toestemming kan door de rechtbank worden verhoogd indien de omstandigheden en de belangen van het kind dat vereisen.

 12. Kinderen hebben recht op kinderalimentatie zolang ze studeren. Het is dus best mogelijk dat u nog kinderalimentatie betaalt als uw kinderen al meerderjarig zijn.