Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Kinderalimentatie wanneer men uit elkaar gaat: hoeveel en hoelang?

Op deze pagina

Het bedrag van de kinderalimentatie kan door de echtgenoten onderling worden bepaald. Raken ze het niet eens, dan wordt het bedrag door de rechtbank vastgelegd.

In welke mate welke ouder de lasten voor de kinderen draagt, hangt vooral af van de financiële mogelijkheden van elk van hen en van de behoeften van de kinderen. De rechter houdt rekening met de huisvesting van de kinderen en met de kinderbijslag.

Wat bedoelt men met financiële mogelijkheden van de ouders?

De rechter houdt rekening met:

  • Beroepsinkomsten
  • Roerende inkomsten zoals inkomsten uit spaarformules of aandelen
  • Onroerende inkomsten zoals huurgelden van een huis dat ze verhuren

Wat bedoelt men met de behoeften van de kinderen?

  • Er zijn de kosten van het leven van alledag zoals voeding, kledij en normale medische kosten. In de wet worden dat de gewone kosten genoemd.
  • En er zijn de “buitengewone” kosten die niet noodzakelijk te voorzien waren op het moment dat de scheiding werd uitgesproken óf waarvan het bedrag niet kon worden voorzien. Die kosten vallen buiten het dagelijks budget. Het gaat om kosten voor bijvoorbeeld bosklassen, zware medische kosten zoals gebitsverzorging en kosten voor buitenschoolse activiteiten.

Elke ouder moet mee betalen voor de gewone en voor de buitengewone kosten van zijn kind. De gewone kosten zitten in het bedrag van de kinderalimentatie. De buitengewone kosten moeten bovenop de kinderalimentatie worden betaald.

Het is niet altijd gemakkelijk om uit te maken wat gewone kosten zijn en welke uitgaven tot de buitengewone kosten horen.  Ouders moeten over deze kosten voorafgaandelijk en in onderling overleg tot een akkoord komen. Om duidelijkheid te scheppen en scheidende partners een houvast te geven, bestaat er sinds 2 mei 2019 een lijst van ‘buitengewone’ onderhoudskosten en een regeling rond de betalingen van deze kosten. Partijen kunnen van deze regelingen afwijken.

Een indicatieve lijst van voorbeelden van buitengewone uitgaven zoals bepaalde medische kosten (orthodontie, logopedie …), kosten met betrekking tot de opleiding van het kind (bijlessen), kosten verbonden aan de ontwikkeling van het kind (kinderopvang, rijopleiding …) is beschikbaar op notaris.be.

Wikifin-tip

Reken de kosten voor schoolreizen als buitengewone kosten. Ongeacht bij welke ouder het kind op het moment van die schoolreis verblijft, de betaling van de schoolreis hoort bij de buitengewone kosten. Op die manier is er minder discussie over ieders aandeel in de kosten.

Objectieve berekening

Niet alleen de rechter moet kunnen aantonen hoe hij tot de alimentatieverdeling is gekomen, ook de ouders moeten dit kunnen aantonen als zij dit bepalen in de regelingsovereenkomst. Niet alleen rechtelijke beslissingen over onderhoudsbijdragen moeten vandaag gemotiveerd worden, maar sinds 10 januari 2019 moeten ook de overeenkomsten tussen ouders over de onderhoudsbijdragen (bv. in het kader van een EOT-vereenkomst) het bedrag van de onderhoudsbijdrage ten opzichte van kinderen rechtvaardigen. Wel zullen de ouders dit bedrag niet moeten verantwoorden aan de hand van alle hierboven vermelde criteria. Een rechtvaardiging aan de hand van één of een aantal criteria volstaat.

Dankzij deze wijziging kunnen rechters die geconfronteerd worden met ouders die hun onderhoudsbijdragen willen aanpassen na een echtscheiding, veel gemakkelijker de oorspronkelijke criteria achterhalen die de ouders hebben gebruikt bij het bepalen van hun aanvankelijke onderhoudsbijdrage. Rechters zullen bijgevolg beter kunnen oordelen of die criteria gewijzigd zijn en of een aanpassing van de onderhoudsbijdrage dus al dan niet noodzakelijk is.

Wat zijn de gevolgen voor de belastingen?

Lees onze pagina’s i.v.m. belastingaangifte om alles te weten over de fiscale behandeling van de kinderalimentatie.

Weetje

De gewone kosten zitten in het bedrag van de kinderalimentatie. De buitengewone kosten moeten bovenop de kinderalimentatie worden betaald.