Werken als zelfstandige

Werken als zelfstandige houdt heel wat aantrekkelijke aspecten in: je bent je eigen baas, je regelt zelf je werk en je werktijden, je bouwt aan een persoonlijk project dat op termijn ook voor een mooi inkomen kan zorgen.

Maar de autonomie van een zelfstandige heeft een prijs. Zo moet je veel zelf regelen: de opstart van je zaak, een klantenbestand uitbouwen, administratie op orde houden, …

En financieel kent een zelfstandige heel wat uitdagingen. Vaak heb je een behoorlijke som geld nodig om te beginnen met een eigen zaak. In tijden van crisis daalt het aantal opdrachten misschien en kan je inkomen dalen. Je bent als zelfstandige dus best voorbereid op mogelijk inkomensverlies. Ook ligt het wettelijk pensioen dat je als zelfstandige ontvangt, vaak lager dan dat van ambtenaren of werknemers. Overweeg dus als zelfstandige zeker om tijdig voor je pensioen te sparen. Sommigen kiezen voor de combinatie zelfstandig werken en een job in loondienst: een bijberoep dus.

Hierna komen acht vragen aan bod die cruciaal zijn voor het financiële leven van een zelfstandige.

 1. Als je overweegt een eigen zaak op te richten, dan moet je beslissen of je daarvoor een vennootschap (rechtspersoon) opricht. Je kan immers ook zonder vennootschap aan de slag, in een éénmanszaak (zelfstandige natuurlijke persoon).

  Met een eenmanszaak kan je snel van start gaan: de administratie en de kosten om je activiteit op te richten zijn minimaal. Een vennootschap oprichten vraagt meer inspanningen en geld. Elke formule heeft voor- en nadelen.

  Om te beslissen of je kiest voor een eenmanszaak of een vennootschap, zal je verschillende criteria in overweging moeten nemen, zoals:

  • welke activiteit je wil uitoefenen;
  • of je alleen aan de slag gaa of met anderen samenwerkt;
  • hoeveel geld je nodig hebt;
  • de belastingen die je zal moeten betalen;
  • het risico dat je al je privébezittingen verliest door je zelfstandig beroep.


  Op de website van de FOD Economie vind je een uitgebreide omschrijving van het verschil tussen een eenmanszaak en een vennootschap (p53). 

  Je staat er niet alleen voor om hierover te beslissen. Een boekhouder, een notaris of een andere expert waarin je vertrouwen hebt, kan je hierbij helpen. Ook verschillende gespecialiseerde organisaties, zoals Agentschap Ondernemen, Unizo, NSZ, Dyzo, ... kunnen je helpen om je zaak op te starten en je verder te begeleiden.

  Denk zeker na over volgende thema’s:

  Je aansprakelijkheid

  Veronderstel dat je start met een eenmanszaak, dus zonder vennootschap. Je leent geld bij de bank of bij vrienden. De zaken lopen echter minder goed dan verwacht. Je kan je leningen niet terugbetalen. Dan zal je eventueel al je privébezittingen moeten verkopen om die schulden terug te betalen. Dat heet "onbeperkte aansprakelijkheid". 
Die aansprakelijkheid kan ertoe leiden dat je schuldeisers je woning laten verkopen om zo hun schulden terugbetaald te zien. Om dat te vermijden kan je een “verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag” afleggen bij een notaris. Overweeg die mogelijkheid, ook als je zelfstandige activiteit enkel een bijberoep is, of wanneer je gepensioneerd bent en nog wat bijklust als zelfstandige.

  Meer info over de bescherming van de privéwoning tegen beslag.

  Schuldeisers kunnen overigens ook aankloppen bij je echtgenoot of echtgenote om jouw schulden terug te eisen. Of ze daarin slagen, hangt mee af van de inhoud van je huwelijkscontract.

  Heb je een vennootschap, dan kan je het mogelijke verlies in principe beperken tot het geld dat je in die vennootschap hebt gestoken. Je aansprakelijkheid is dan beperkt. Hierop bestaan echter uitzonderingen.

  Van waar komen de centen om te investeren?

  Bij de start van een zelfstandige activiteit heb je heel wat nodig: een voertuig, een computer, werkmateriaal, een gebouw, … Daarom moet je geld investeren in je eigen zaak. Van bij de start heb je ook centen nodig om de rekeningen te betalen, terwijl er misschien weinig inkomsten zijn.

  Hoeveel je zelf moet investeren in je eigen zaak, ligt niet vast. Het Vlaams Agentschap Ondernemen schrijft dat 20 à 40% aan eigen middelen op het totaal kapitaal dat je nodig hebt een realistisch cijfer is, maar het kan ook 10% zijn. Wees er dus op voorbereid dat je zelf een deel van de investering zal moeten betalen.

  Om voldoende geld bij elkaar te sprokkelen kan je eventueel een beroep doen op familie en vrienden. Ze kunnen geld ter beschikking stellen en voor een deel eigenaar van je zaak worden. Ze kunnen ook geld aan je lenen.

  Je kan ook terecht bij een bank voor startkapitaal. Als je bij de bank gaat lenen, zal je zeker een uitgewerkt businessplan voor je zaak moeten voorleggen. De bank vraagt vaak ook waarborgen voor het risico dat zij neemt.

  Denk eraan dat de overheid startende ondernemingen een financieel duwtje in de rug kan geven. Informeer je of je hierop een beroep kan doen.

  En misschien hoorde je van crowdfunding: een alternatieve manier om aan startkapitaal te geraken zonder bij de bank te moeten aankloppen.

  Sociale zekerheid, een verplichting die jezelf beschermt

  Als zelfstandige moet je zelf instaan voor je sociale zekerheid. Door je aan te sluiten bij een sociale verzekeringsfonds en elke drie maanden correct sociale bijdragen te betalen, ben je in orde. Wanneer je de sociale verzekeringsbijdragen correct betaalt, heb je als zelfstandige recht op pensioen, kinderbijslagen, terugbetaling van gezondheidszorgen en een vervangingsinkomen bij ziekte. Vrouwelijke zelfstandigen hebben recht op betaald moederschapsverlof.

  De hoogte van de bijdragen die je moet betalen, is afhankelijk van je inkomen als zelfstandige gedurende de voorbije drie jaar. Startende zelfstandigen betalen sociale bijdragen op het inkomen dat ze verwachten te zullen verdienen.

  Een lijst van de sociale verzekeringsfondsen vind je op de website van RSVZ. Je kan ook terecht bij de Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

  Je eigen zaak en de belastingen

  Als zelfstandige moet je belastingen betalen op de opbrengsten van de zelfstandige activiteit. Je moet ook bepaalde taksen betalen en misschien een btw-aangifte doen. Je moet bovendien ook een correcte boekhouding voeren.

  Er is een groot verschil tussen de fiscaliteit voor een eenmanszaak en die voor een vennootschap. Bij een eenmanszaak zal de winst van de onderneming belast worden via de personenbelasting. De belasting wordt berekend op je netto beroepsinkomen (= beroepsinkomsten - beroepsuitgaven). Het percentage belastingen dat je moet betalen, verhoogt naarmate je netto beroepsinkomen stijgt. Het is een zogenaamde progressieve belasting. Hoe meer je verdient, hoe hoger het percentage belastingen dat je zal betalen.

  Vennootschappen betalen vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting wordt berekend op de winst van de vennootschap. Hier wordt dus niet gekeken naar wat de vennoten zelf verdienen, maar naar de winst van de vennootschap in zijn geheel. De vennootschapsbelasting werkt met een eenvormig tarief van maximaal 25% vanaf 2020 (aanslagjaar 2021) en sommigen hebben nog recht op verlaagde tarieven.

  Als zaakvoerder of vennoot van een vennootschap kan je soms voor je werk via een loon vergoed worden. Je werkt dan met andere woorden als mandataris. Dat loon komt terecht in je personenbelasting. Je vennootschap kan ook een deel van haar winst aan jou en de andere eigenaars uitkeren in de vorm van een dividend. Daar moet roerende voorheffing op betaald worden. Het is de vennootschap die de roerende voorheffing betaalt. Het tarief van de roerende voorheffing bedraagt 30%.

  Je hebt het al begrepen: de fiscaliteit rond een eigen zaak is erg ingewikkeld. Laat je daarom bijstaan door een specialist, zoals een boekhouder.

  Onder het motto ‘goed begonnen is half gewonnen’ lijstte de FOD Economie alle nodige informatie om de startende ondernemer te helpen.

 2. Je hebt heel wat verplichtingen als je een zelfstandige activiteit opstart:

  • Sluit je aan bij een sociale verzekeringsfonds
   Als je dat niet doet, mag je je aan een boete verwachten. Wanneer je de sociale verzekeringsbijdragen correct betaalt aan dat fonds, heb je als zelfstandige recht op pensioen, kinderbijslagen, terugbetaling van gezondheidszorgen en een vervangingsinkomen bij ziekte. Vrouwelijke zelfstandigen hebben recht op betaald moederschapsverlof.
  • Informeer je ziekenfonds
   Meld dat je een zelfstandige activiteit gaat opstarten.
  • Meld wijzigingen in je beroeps- of gezinssituatie
   Je bent verplicht om elke wijziging te melden aan je sociale verzekeringsfonds. Krijg je bv. een kindje, ga je trouwen, scheiden, …? Laat dat zeker weten.
  • Vraag een ondernemingsnummer aan
   Bij het Ondernemingsloket naar jouw keuze kan je je laten inschrijven in de Kruispuntenbank van Ondernemingen. En dan ontvang je ineens je ondernemingsnummer.
  • Activeer je btw-nummer
   Dat doe je met je ondernemingsnummer bij de btw-administratie in jouw omgeving. Het ondernemingsloket kan je hierbij helpen.
   Een btw-nummer is verplicht voor elke Belgische onderneming die btw-plichtige activiteiten uitoefent. Je ondernemingsnummer is een uniek identificatienummer voor jouw onderneming. Je kan het vergelijken met het rijksregisternummer dat iedere Belg heeft.
  • Open een rekeningnummer voor je zelfstandige activiteit
   Het is geen verplichting, maar wel aan te raden een rekening te openen specifiek voor je zelfstandige activiteit. Dat maakt het beheer van je financiën heel wat gemakkelijker.


  De website van het RSVZ, het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, geeft uitgebreide informatie over de wettelijke verplichten voor zelfstandigen.

  De FOD Economie stelt ook informatie ter beschikking over de oprichting van je eigen zaak. Op hun website vind je een lijst met alle stappen die je moet nemen om zelfstandige te worden.

  In Vlaanderen, helpt ook het Agentschap Ondernemen je met informatie rond het opstarten van je eigen zaak. Je vindt op hun website een lijst met alle stappen die je moet doorlopen. VOKA (Vlaams Netwerk van Ondernemingen) richtte specifiek voor jonge starters het project Bryo op. Bryo staat voor 'bright and young' en begeleidt jonge (toekomstige) ondernemers tussen 18 en 36 jaar.

  In Brussel, focust BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry) zich meer op jonge Brusselse zelfstandigen en geeft een antwoord op een aantal vragen rond 'Hoe sticht ik mijn onderneming?'

  In Wallonië vind je ook informatie bestemd voor de 'toekomstige zelfstandigen' die een ondernemingen willen stichten.

 3. Je hebt vaak behoorlijk wat geld nodig om een eigen zaak op te starten. Je zal wellicht moeten investeren in bv. een gebouw, een auto, machines en materiaal, … En het duurt wel even vooraleer je klanten jouw facturen zullen betalen. Ondertussen krijg jij rekeningen binnen voor water, gas, elektriciteit, telefoon en nog heel wat andere noodzakelijke instrumenten. Maak dan ook een realistisch financieringsplan om te berekenen hoeveel geld je precies bijeen moet krijgen om zorgeloos te kunnen starten.

  Via eigen spaargeld

  Je kan gebruik maken van je eigen spaarcenten om de opstart van je zaak te financieren.

  Via vrienden en familie

  Je eigen spaargeld kan een eerste bron van financiering zijn. Je kan ook aankloppen bij familie en vrienden. Door geld in je zaak te investeren, kunnen zij mede-eigenaar worden. Zij krijgen dan recht op een deel van de winst, maar kunnen het geïnvesteerde geld ook verliezen als je zaken niet goed lopen.

  Familie of vrienden kunnen je ook een lening toekennen. Als ze in het Vlaamse Gewest wonen, kunnen ze daarvoor een belastingvoordeel krijgen met het systeem van de winwinlening. Meer informatie hierover op http://www.pmv.eu/nl/diensten/winwinlening.

  Via een bank…

  Veel starters doen een beroep op bankkredieten om hun zaak te financieren. Er zijn verschillende soorten bankkredieten die een antwoord kunnen bieden op verschillende soorten financiële noden. De intresten op die bankkredieten zijn fiscaal aftrekbare bedrijfsuitgaven.

  Misschien vraagt de bank dat je partner zich borg stelt voor jouw lening. Dat kan een risico inhouden, ook op lange termijn. Informeer je beide dus goed over de gevolgen van borgstelling. Bekijk of het aangewezen is om jullie huwelijkscontract te wijzigen om zo de risico’s te verminderen.

  … op korte termijn

  Heb je financiële tekorten op korte termijn? Betaalt een klant een grote factuur maar niet en heb jij zo geen geld om materiaal aan te kopen? Hier kan een kaskrediet van pas komen. Met een kaskrediet kan de zichtrekening van je zelfstandige activiteit tot een bepaald bedrag onder nul gaan. Handig dus om op korte termijn tijdelijke financiële tekorten op te vangen. Let wel op: je betaalt rente op het bedrag onder nul. Die rente kan flink oplopen. Een kaskrediet is duur. Het is dus beter om het gebruik ervan zo veel mogelijk te beperken.

  … op middellange termijn

  Wil je een grote uitgave doen die je pas na enkele maanden zal kunnen terugverdienen? Misschien kan je hiervoor werken met een vast voorschot. Vaste voorschotten overbruggen geldtekorten voor een periode die je vooraf kent. Zo’n vaste voorschotten lopen voor maximum één jaar.

  Stel dat je een winkel hebt met design kookspullen. Na een faillissement van een fabrikant, kan je daarvan een grote voorraad opkopen. Je had met die grote uitgave geen rekening gehouden; ze was niet gebudgetteerd. Via een vast voorschot kan je ze toch financieren. En eens die stock enkele maanden later met winst verkocht is, betaal je in één keer de lening, inclusief de interest, terug aan de bank.

  Dergelijke vaste voorschotten worden ook ‘straight loans’ genoemd.

  … op lange termijn

  Een eigen zaak vraagt vaak ook investeringen op langere termijn. Denk maar aan het aankopen van een gebouw, een machine, … voor je zelfstandige activiteit. Een grote lening betaal je niet zomaar op één jaar terug. Voor investeringen op lange termijn gebruik je een investeringskrediet. De maximale looptijd van zo’n krediet hangt af van de “economische levensduur” van de gefinancierde zaak: hoe langer een gebouw, machine, … kan gebruikt worden, hoe langer de looptijd van een krediet kan zijn.

  De bank zal je misschien de keuze laten tussen een rentevoet die voor heel de looptijd vastligt, of een variabele rentevoet die tijdens de looptijd van het krediet kan schommelen. Meestal zal die variabele rentevoet lager zijn; maar hij kan in de loop van het krediet fors de hoogte ingaan. Je bent dus niet zeker hoeveel je later exact zal moeten terugbetalen.

  Hier vind je uitgebreide informatie over de verschillende vormen van kredieten. Ook andere kredietvormen voor professionelen worden er besproken.

  Via andere vormen

  Een alternatieve vorm van financiering is crowdfunding. Een crowdfundingproject probeert geld in te zamelen via een onlinekanaal bij het grote publiek. Vaak zijn het startende ondernemers die een beroep doen op crowdfunding, omdat ze bij banken of andere financiers niet terecht kunnen. Crowdfunding komt voor in verschillende maten en vormen. Je hebt er baat bij je goed op voorhand te informeren hoe crowdfunding werkt vooraleer ermee te beginnen. Er kan meer komen bij kijken dan bij een bankkrediet.

  Meer informatie over crowdfunding vind je hier.

 4. Een eigen onderneming starten houdt risico’s in. Door je goed te verzekeren, kun je alvast enkele risico’s uitsluiten of minimaliseren. Enkele verzekeringen zijn verplicht voor zelfstandigen. Laat je voor je verzekeringen bijstaan door een verzekeringsexpert. Die zorgt ervoor dat je niet te weinig, maar ook niet teveel verzekerd bent.

  Verplichte verzekeringen voor zelfstandigen:

  • Beroepsaansprakelijkheid: beeld je in dat je als aannemer een fout maakt bij het bouwen van een gezinswoning. Na een tijdje zakt het huis helemaal scheef en een deel valt zelfs volledig in. Je zal als aannemer de eigenaar van de woning moeten betalen voor de schade die hij daardoor lijdt. Een verzekering beroepsaansprakelijkheid zal die vergoeding terugbetalen.
  • Burgerlijke aansprakelijkheid voor auto’s: dit is voor alle auto’s een verplichte verzekering.
  • Arbeidsongevallenverzekering: heb je personeel in dienst? Dan ben je verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. De arbeidsongevallenverzekering beschermt werknemers tegen de gevolgen van mogelijke ongevallen tijdens hun werk en op weg naar en van het werk.


  Nuttige verzekeringen voor zelfstandigen:

  • Hospitalisatieverzekering
   Een deel van je ziekenkosten wordt terugbetaald door het ziekenfonds. Aangezien die terugbetaling niet volledig is, kan je overwegen een hospitalisatieverzekering af te sluiten.
  • Verzekering gewaarborgd inkomen
   Bij ziekte of na een ongeval krijg je via het ziekenfonds een vervangingsinkomen. Dat is echter beperkt. Overweeg daarom een aanvullende verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. Zie meer hierover bij “Hoe bereid ik me voor op inkomensverlies”.
  • Pensioenverzekeringen
   Het wettelijke pensioen voor zelfstandigen ligt lager ligt dan het pensioen voor werknemers. Daarom doen zelfstandigen er goed aan extra te sparen voor een aanvullend pensioen. Dat kan via verschillende formules.
   Meer info over het pensioen als zelfstandige?
  • Zaakschadeverzekeringen
   Een zaakschadeverzekering vergoedt schade aan de eigendommen van je zaak. Hieronder valt bijvoorbeeld de brandverzekering. Het kan ook nuttig zijn (dure) machines of elektronica (bv. een server, computers, …) te verzekeren tegen schade die niet voortvloeit uit een brand.


  Afhankelijk van de aard van je zelfstandige activiteit, zijn er nog andere verzekeringen bij wet opgelegd. Je vindt een lijst van de verplichte verzekeringen op de website van de FSMA.

 5. Ben je als zelfstandige werkonbekwaam door ziekte of een ongeval, dan krijg je via je ziekenfonds een vervangingsinkomen. Denk eraan dat vervangingsinkomen ook te vermelden op je belastingaangifte: het is belastbaar.

  Waarschijnlijk zal het vervangingsinkomen dat het ziekenfonds uitbetaalt, onvoldoende zijn om mee rond te komen. Overweeg daarom een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt bij arbeidsongeschiktheid op geregelde tijdstippen (bv. maandelijks) een bedrag, en dat gedurende de periode die in het contract is bepaald (bv. tot aan de pensioengerechtigde leeftijd). De premies die je als zelfstandige betaalt voor die verzekering, zijn fiscaal volledig als beroepskost aftrekbaar. De bedragen die de verzekeraar uitbetaalt bij arbeidsongeschiktheid, zijn belastbaar.

  Als je in financiële moeilijkheden komt, kun je terecht bij: Dyzo. Dyzo begeleidt kosteloos zelfstandige ondernemers in moeilijkheden in Vlaanderen. In Brussel kan je hiervoor terecht bij het CEd-COm.

  De Wikifin-tips

  Wist je dat je als zelfstandige misschien recht hebt op een financiële compensatie voor het inkomensverlies als gevolg van openbare werken? Voor meer informatie over hinder door openbare werken, zie:

   

 6. Denk tijdig aan het pensioen dat je als zelfstandige zal ontvangen. Het wettelijke pensioen ligt immers lager dan het pensioen voor een werknemer of ambtenaar. Het volstaat meestal niet om van te leven.

  Met behulp van je identiteitskaart kan je op www.mypension.be te weten komen hoeveel pensioenrechten je al hebt opgebouwd. Je kan er bovendien ook zien hoeveel rechten je in je aanvullend pensioen al hebt opgebouwd. 

  Om een extra pensioenpotje op te bouwen, kun je als zelfstandige via verschillende formules sparen op een fiscaal voordelige manier:

  • het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ),
  • pensioensparen,
  • langetermijnsparen,
  • als je met een vennootschap werkt: een groepsverzekering of Individuele Pensioentoezegging (IPT).

  Uiteraard kan je daarnaast nog sparen zonder fiscaal voordeel. Een eigen woning is ook erg nuttig om je pensioentijd zonder financiële problemen tegemoet te zien.

  Een bloeiende eigen zaak kan een mooie spaarpot voor later zijn. Als je met pensioen gaat, kan je je zaak verkopen. Als jouw zelfstandige activiteit succesvol was, verdien je hier uiteraard ook aan. Maar in economisch minder goede tijden kan je eigen zaak in waarde afnemen. Misschien daalt de waarde ervan tot minder dan waarop je had gehoopt. Reken dus voor je pensioen niet alleen op de verkoop van je eigen zaak.

 7. Vind je het tijd om het wat rustiger aan te doen of heb je nieuwe plannen en wil je de zaak die je hebt opgebouwd stopzetten of overlaten?

  Je kan je zaak overlaten aan je opvolger(s) of, als je geen opvolger hebt, ze verkopen:

  • Wanneer je de zaak overlaat aan één of meerdere van je kinderen, hou dan rekening met het erfrecht.
  • Voor de verkoop van je zaak kan je terecht bij gespecialiseerde kantoren. Veel overnemers eisen dat de vorige eigenaar nog een tijd blijft meewerken om de continuïteit van de onderneming te verzekeren.

  Je kan een zaak ook stopzetten, maar dan zal je net zoals bij de opstart enkele administratieve zaken in orde moeten brengen. Informeer je bij een notaris zodat alles correct verloopt.

  De stopzetting van een eenmanszaak is minder ingewikkeld dan het stopzetten van een vennootschap. Wat je sowieso moet doen als je jouw eenmanszaak stopzet:

  • Ga langs bij je Ondernemersloket. Het zorgt voor de uitschrijving van je onderneming uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het helpt ook met de schrapping van je ondernemingsnummer.
  • Breng de btw-administratie op de hoogte.
  • Informeer je sociale verzekeringsfonds binnen de 15 dagen.
  • Verwittig je ziekenfonds.
 8. Een ambtenaar die in het weekend als traiteur feestjes verzorgt. Een magazijnier in loondienst die na zijn uren tuinen onderhoudt. Een leerkracht die enkele uren per week als kapster bijklust.

  Allen hebben een vaste job en daarnaast nog een tweede job als zelfstandige. Als hun inkomen als zelfstandige beperkt is, zijn het ‘zelfstandigen in bijberoep’. Zelfstandigen in bijberoep betalen minder sociale bijdragen dan een zelfstandige in hoofdberoep. Maar die bijdragen leveren geen recht op uitkeringen binnen de sociale zekerheid van de zelfstandigen (kinderbijslagen, pensioen, faillissementsverzekering, ...). Ze hebben vanzelfsprekend wel recht op de uitkeringen binnen de sociale zekerheid van werknemers.

  Het statuut ‘zelfstandige in bijberoep’ kan voor velen een eerste opstap zijn naar een zelfstandige activiteit. Je dekt als zelfstandige in bijberoep deels het risico van een eigen zaak te hebben af door de zekerheid van een vaste job met een vast inkomen. Voor anderen is het een uit de hand gelopen hobby die winstgevend wordt. Er zijn veel redenen om een zelfstandige activiteit in bijberoep op te starten.

  Concreet houdt zelfstandige in bijberoep in dat je als loontrekkende minstens nog halftijds aan de slag bent in je hoofdberoep. Als ambtenaar, arbeider of bediende moet je minimum 50% van een voltijdse job presteren. Leerkrachten moeten minstens 60% van een volledig uurrooster werken.
  Je mag zoveel tijd als je wil spenderen aan je bijberoep. Ook je inkomsten als zelfstandige in bijberoep zijn niet geplafonneerd. Als die inkomsten hoog zijn, dan zal dat een impact hebben op je belastingen en sociale bijdragen.

  Je hoeft niet onmiddellijk zelfstandig in bijberoep worden als je occasioneel eens wat bijverdient. Je moet deze inkomsten van je bijverdienste wel aangeven bij je personenbelasting onder de rubriek ‘diverse inkomsten’. Zodra je regelmatig wat bijverdient, moet je wel zelfstandige in bijberoep worden.

  Beantwoord je aan de voorwaarden om zelfstandige in bijberoep te zijn, en is je netto-jaarinkomen als zelfstandige lager dan 12.870 euro? Dan betaal je minder bijdragen dan een zelfstandige in hoofdberoep.

  Vergeet niet om je fiscale verplichtingen na te komen! Net zoals alle ‘gewone’ zelfstandigen, moet je bijvoorbeeld voorafbetalingen doen. Daarmee voorkom je een belastingvermeerdering.

  Als je start als zelfstandige in bijberoep, moet je dezelfde formaliteiten regelen als een gewone zelfstandige.
  Je kan daarvoor terecht bij het Ondernemingsloket in je buurt.

  Meer info over het statuut 'zelfstandigen in bijberoep' vind je onder andere op de site van de RSVZ.