Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Vergelijkingstool spaarrekeningen

Hoe werkt de Vergelijkingstool spaarrekeningen?

 • De vergelijkingstool toont het bedrag waar de spaarder recht op heeft op het einde van de gekozen spaarperiode. Het is een raming die steunt op:

  Het resultaat is een lijst met de spaarrekeningen die beantwoorden aan de gegevens die de spaarder heeft ingevuld. Voor iedere rekening verschijnt het bedrag dat de spaarder ontvangt op het einde van de periode die hij koos: dat bedrag is gelijk aan het door hem gestorte spaargeld, verhoogd met de intresten, en verminderd met de jaarlijkse beheerskosten als de bank die aanrekent.

  De resultaten staan gerangschikt in dalende volgorde van het te ontvangen bedrag. De spaarder kan de resultaten ook rangschikken volgens de naam van de bank.

  Op de pagina met resultaten kan de spaarder ook filters gebruiken, om enkel de volgende resultaten weer te geven:

  • Rekeningen van banken met of zonder een agentschappennetwerk
  • Rekeningen van categorie A, B of C
  • Rekeningen die onder het beschermingsfonds van een specifiek land uit de Europese Economische Ruimte vallen

  Wie rechts in de tabel klikt op 'detail' krijgt bijkomende gegevens over de rekening.

 • De berekening gaat uit van volgende veronderstellingen:

  • Het startbedrag krijgt als valutadatum de dag waarop de berekening gebeurt.
  • De maandelijkse storting gebeurt iedere maand.
  • De eerste maandelijkse storting gebeurt precies een maand na de storting van het startbedrag.
  • Tijdens de spaarperiode worden geen andere bedragen gestort, en er wordt ook geen geld afgehaald.

  De kredietinstellingen bezorgen op eigen verantwoordelijkheid hun geldende rentevoeten aan de FSMA.

  Als de bank jaarlijks beheerskosten aanrekent, worden die afgetrokken voor de berekening van het te ontvangen bedrag. Er werd dus rekening mee gehouden in de berekening en het berekende "bedrag na afloop" is het bedrag na aftrek van kosten. De berekening houdt geen rekening met belastingen. Het ontvangen bedrag is dus een brutobedrag: als er roerende voorheffing moet betaald worden, is die niet afgetrokken van het te ontvangen bedrag. De tool geeft wel weer of er roerende voorheffing verschuldigd is of niet.

  Voor meer informatie over belastingen op spaarrekeningen, lees de FAQ 'Hoe worden de intresten belast?'

  Het 'bedrag na afloop' zal waarschijnlijk niet het precieze bedrag zijn dat u krijgt als u vandaag een rekening opent en er op spaart. Het is immers mogelijk dat de banken tijdens de gekozen spaarperiode hun intrestvoeten wijzigen. 

 • Behalve wanneer er technische problemen zouden opduiken, vindt u op de website de meest recente essentiële spaardersinformatie die de banken aan de FSMA meedeelden. De aanpassing van de gegevens (waaronder de basisrente en de getrouwheidspremie) is een verantwoordelijkheid van de banken. Zij moeten ook indien nodig de essentiële spaardersinformatie aanpassen.

 • Informatievragen en klachten over de vergelijkingstool kan u melden via het contactformulier dat u hierbij vindt. Binnen de veertien dagen krijgt u een antwoord.

 • De FSMA bewaart geen gegevens die de spaarder invoert in de vergelijkingstool, gebruikt ze ook niet, en deelt ze niet mee aan anderen.

  Wil u meer informatie over de werking van de vergelijkingstool? Raadpleeg het protocol van samenwerking.

 • De via de vergelijkingstool getoonde gegevens en vooral het bedrag dat de spaarder na afloop van de betrokken periode ontvangt, zijn simulaties, die zijn berekend op basis van de (i) door de spaarder ingevulde gegevens en criteria en (ii) van de gegevens die de kredietinstellingen op eigen verantwoordelijkheid aan de FSMA hebben meegedeeld en geactualiseerd. De FSMA kan dus in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als de door haar ontvangen gegevens onvolledig of foutief zouden zijn, of voor enig - rechtstreeks of onrechtstreeks - nadeel dat uit het gebruik van de vergelijkingstool zou voortvloeien.

  De door de vergelijkingstool getoonde gegevens houden in geen enkel geval een beoordeling door de FSMA in van de kwaliteit van de verwerkte spaarrekeningen of van de kredietwaardigheid van de kredietinstellingen waarvan de gegevens worden getoond.

  De vergelijkingstool zelf en de resultaten die uit het gebruik ervan voortvloeien, mogen op geen enkele manier voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

 • In 2024 zijn de intresten op gereglementeerde spaarrekeningen vrijgesteld van belastingen tot 1020 euro per persoon en per jaar (inkomstenjaar 2024, aanslagjaar 2025). Staat de rekening op naam van twee gehuwden of wettelijk samenwonenden, dan is er een vrijstelling tot 2040 euro per jaar.
  Op de intresten bovenop dit grensbedrag moet de bank 15 % roerende voorheffing inhouden. De vergelijkingstool toont voor elk resultaat of de roerende voorheffing verschuldigd is of niet.
  De banken bekijken elke spaarrekening afzonderlijk. Maar het kan natuurlijk dat de som van uw intresten op uw verschillende rekeningen of bij uw verschillende banken hoger is dan het maximum dat vrijgesteld is van belastingen. Het gedeelte dat hoger is dan de 1020 euro moet u zelf vermelden op uw belastingaangifte.

 • Elke storting op een spaarrekening houdt een zeer klein risico in dat de bank u niet zal kunnen terugbetalen.
  Maar zelfs als dat toch het geval zou zijn, dan krijgt u uw spaargeld terugbetaald door een garantiefonds, tot een bedrag van 100 000 euro. Die grens van 100 000 euro geldt voor het geld dat bij dezelfde bank staat op zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons. Als uw bank een Belgische bank is, dan is uw geld op die manier gewaarborgd door het Belgisch Garantiefonds. Gaat het om een bank uit een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de landen van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), dan komt het beschermingsfonds van die lidstaat tussenbeide. Voor meer informatie hierover kan u terecht op de website van het Garantiefonds.

 • De basisrente wordt eenmaal per jaar uitgekeerd, op valutadatum 1 januari. De getrouwheidspremie wordt viermaal per jaar uitgekeerd, telkens op de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de premie is verworven. Dat is m.a.w. op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

  Wat geeft dit in de praktijk:

  • Stel dat u op 1 mei 2023 een bedrag van 1000 euro stort op uw spaarrekening die een basisrente biedt van 0,5 % op jaarbasis.
  • Op 1 januari 2024 krijgt u de basisrente uitbetaald voor de periode van 1 mei 2023 tot en met 31 december 2023, dus voor 2/3 van een jaar. Dit levert u 2/3 op van 0,5 % op jaarbasis, wat neerkomt op 3,33 euro. Op dat ogenblik krijgt u nog geen getrouwheidspremie omdat het bedrag van 1000 euro nog maar 8 maanden op uw rekening staat.
  • Stel dat u die 1000 euro op uw rekening laat staan tot 1 mei 2024, dat is een termijn van 12 maanden (van 1 mei 2023 tot 1 mei 2024), dan hebt u recht op de getrouwheidspremie.
  • Als de getrouwheidspremie 0,5 % bedraagt, hebt u op 1 mei 2024 een bedrag van 5 euro verworven.
  • Die 5 euro zullen de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal op uw rekening worden gestort, m.a.w. op 1 juli 2024.
 • Op elk bedrag dat u op uw spaarrekening stort krijgt u een basisrente. Die wordt berekend over de hele periode dat uw geld op uw spaarrekening staat. Opgelet, de bank mag op ieder moment de basisrente aanpassen. Als ze dat doet, moet ze haar klanten daarvan op de hoogte brengen.

 • Bovenop de basisintrest krijgt u ook een getrouwheidspremie: 

  • Op het ogenblik dat u een bedrag op uw rekening stort, wordt de rentevoet van de getrouwheidspremie voor dat bedrag vastgelegd voor een periode van 12 maanden. Tijdens die periode kan de bank deze rentevoet dus niet wijzigen.
  • U krijgt deze getrouwheidspremie enkel voor de bedragen die gedurende twaalf maanden op uw rekening blijven staan.

  U stort misschien geregeld geld op uw spaarrekening en haalt allicht ook zo nu en dan geld af.

  Laten we uitgaan van het volgende voorbeeld: op 1 februari 2023 stort u 1000 euro op uw spaarrekening. Vervolgens stort u op 5 juni 2023 nogmaals 500 euro en op 27 september 2023 600 euro. De getrouwheidspremie voor de eerste inleg van 1000 euro zal u in principe op 1 februari 2024 verwerven, die voor het bedrag van 500 euro op 5 juni 2024 en die voor de 600 euro op 27 september 2024.

  Op 5 oktober 2023 haalt u 700 euro van uw rekening.

  Hoe berekent de bank uw getrouwheidspremie? 

  Voor de berekening van uw getrouwheidspremie hanteert de bank de regel dat het bedrag dat u afhaalt, wordt afgetrokken van uw laatste storting(en). De bank is m.a.w. verplicht om de getrouwheidspremie te berekenen op de voor u voordeligste manier.

  In ons praktijkvoorbeeld betekent dit dat de afgehaalde 700 euro zal worden afgetrokken van uw laatste storting voor een bedrag van 600 euro en vervolgens van uw voorlaatste storting voor een bedrag van 100 euro. Deze werkwijze is in uw voordeel: op 1 februari 2024 zal u immers de volledige getrouwheidspremie op uw 1000 euro verwerven. Mocht de 700 euro zijn afgetrokken van uw eerste storting van 1000 euro, zou u op 1 februari 2024 slechts een getrouwheidspremie verwerven op een bedrag van 300 euro (1000 euro - 700 euro) in plaats van op de volle 1000 euro. De verworven getrouwheidspremie wordt op 1 april 2024 op uw rekening gestort.

 • Het begrip "valutadatum" betreft de berekening van de intresten. De valutadatum is meer bepaald:

  • De datum vanaf wanneer u intrest krijgt op het geld dat u op uw spaarrekening heeft gestort. Voor spaarrekeningen kan dat de dag van de storting zijn, of de dag nadien. Dit geldt zowel voor de basisrente als voor de getrouwheidspremie.

   Voorbeeld: als u op maandag een som geld op uw rekening stort, begint die som ten laatste op dinsdag intrest op te leveren. De bank kan beslissen om op de dag van de storting - op maandag dus - al te starten met de berekening van de intrest. Doet zij dat niet, dan is zij verplicht om ten laatste op dinsdag met die berekening te starten.

  • De datum waarop het geld dat u van uw rekening afhaalt, geen intrest meer oplevert. Voor spaarrekeningen is dat de dag zelf waarop u het geld afhaalt.

   Voorbeeld: als u op maandag een som geld van uw spaarrekening afhaalt, levert die som vanaf die maandag geen intrest meer op.

 • Bij iedere belegging is het belangrijk om het risico van het beleggingsproduct en de instelling die er garant voor staat goed te kunnen inschatten. Ratings zijn hierbij een van de hulpmiddelen.

  Bedrijven of banken die een beleggingsproduct zoals bv. aandelen of obligaties willen verkopen zullen vaak een rating aanvragen. Ze zijn daar nochtans niet toe verplicht. De 3 bekendste bedrijven die dergelijke ratings geven zijn Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch.

  Deze ratingbureaus onderzoeken hoe kredietwaardig bedrijven of banken zijn. Ze onderzoeken met andere woorden de financiële gezondheid van een bedrijf of bank. Een ratingagentschap kan een hoge rating toekennen als het van oordeel is dat een genoteerd bedrijf of instelling voldoende financieel gezond is. Maar als het ratingagentschap van oordeel is dat het bedrijf of de instelling niet voldoende financieel gezond is, kent ze haar een lage rating toe.

  Hier geldt dus in principe: hoe hoger de rating, hoe kleiner het risico en hoe lager de intrest. Maar ook: hoe lager de rating, hoe groter het risico en hoe hoger de intrest.

  Maar blijf voldoende kritisch ten opzichte van deze ratings. Ze worden door mensen berekend, en die maken ook al eens fouten. Bovendien, ratingbureaus zijn commerciële ondernemingen die worden betaald door de ondernemingen die om een rating vragen.

  Sommige banken die spaarrekeningen aanbieden, hebben geen rating. Dat wil echter niet zeggen dat ze niet kredietwaardig zijn. Het betekent enkel dat zij geen rating hebben aangevraagd bij een ratingbureau. Banken die spaarrekeningen aanbieden, zijn immers niet verplicht om dat te doen.

 • Meestal rekent de bank geen kosten aan voor de opening en het beheer van een spaarrekening. Soms kan u echter pas een spaarrekening openen als u bij die bank ook een zichtrekening hebt. Aan de opening en het beheer van een zichtrekening zijn wel jaarlijkse kosten verbonden; bovendien moet u vaak ook nog eens kosten per verrichting (overschrijving, afhaling ...) betalen.

  Elke bank mag beslissen welke kosten ze aanrekent. Deze kosten zijn vermeld op de website van de bank en in de tariefbrochure die beschikbaar moet zijn in elk bankkantoor. De meest voorkomende kosten zijn:

  • Jaarlijkse beheerkosten
  • Kost per verrichting (aan het loket of op afstand)
  • Bijdragen voor de bankkaarten (elektronische portemonnee, debetkaart en kredietkaart)
  • Bijdragen voor toegang op afstand (telefoon- en internetbankieren, toegang tot de self-bankautomaten)
  • Premies voor een rekeningverzekering (verzekering die een vergoeding uitbetaalt bij overlijden of invaliditeit van de rekeninghouder)
  • Eventuele portkosten (om de rekeninguittreksels op te sturen) en zegelrechten

  Als een bank haar tarieven of interestvoet aanpast, moet ze u hiervan tevoren schriftelijk op de hoogte brengen. Als u hier niet op reageert, dan aanvaardt u de nieuwe voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan kunt u zonder kosten uw rekening afsluiten en uw tegoeden naar een andere bank overschrijven.

  Voor meer informatie over zichtrekeningen kun je de vergelijkingstool zichtrekeningen van de FSMA raadplegen.

 • Conform artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 juni 2013 (hierna "koninklijk besluit van 18 juni 2013" genoemd) waarbij bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen moeten de in België gevestigde kredietinstellingen, voor elke gereglementeerde spaarrekening die zij in België commercialiseren, een document met essentiële spaardersinformatie opstellen. Dat document wordt door de kredietinstelling of door haar tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten te gelegener tijd kosteloos verkrijgbaar gesteld voor de spaarders, i.e. vóór zij door een overeenkomst of door een aanbod gebonden zijn.

  Dergelijke documenten met essentiële spaardersinformatie mogen, conform artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 juni 2013, pas voor de spaarders verkrijgbaar worden gesteld na door de FSMA te zijn goedgekeurd.

 • Er bestaan drie categorieën van spaarrekeningen:

  • Categorie A: Dit is een klassieke spaarrekening. Er is geen enkele voorwaarde verbonden aan de basisrente en ook niet aan de getrouwheidspremie.
  • Categorie B: Dit is een spaarrekening waaraan bepaalde voorwaarden verbonden zijn. Zo kan er een limiet zijn aan het maximale bedrag dat op de rekening mag aangehouden worden of op het maximale bedrag dat per maand op die rekening mag worden gestort.
  • Categorie C: Dit zijn spaarrekeningen die voorbehouden zijn aan een specifieke leeftijdscategorie, bijvoorbeeld een jongerenrekening.