Een lening terugbetalen

Uw tegenprestatie voor de lening is een stipte terugbetaling. Soms hebt u een meevaller en kan u uw schulden vervroegd aflossen (met herbeleggingsvergoeding). Als u daarentegen moeilijkheden hebt om terug te betalen, dan bestaan er verschillende oplossingen om niet in een negatieve schuldenspiraal te belanden. Het is vooral belangrijk dat u op tijd erkent en signaleert dat er een probleem is. Schaam u daar niet voor. Het overkomt veel mensen. En er bestaan in België veel goede oplossingen.

Regelmatige aflossingen

De maandelijkse terugbetaling van een deel kapitaal en intresten maakt deel uit van de kredietovereenkomst. Het contract vermeldt ook de dag waarop betaald moet worden. Dit zal in de meeste gevallen via een domiciliëring op uw zichtrekening gebeuren.  Meestal kan u de datum waarop u maandelijks moet afbetalen, zelf bepalen. Kies een dag die kort volgt op de dag dat uw inkomsten (bv. loon, uitkering, ontvangen huur, enz.) op uw rekening komen. Zo vermijdt u dat er niet meer genoeg op uw rekening staat om uw schulden af te lossen.

Uw lening vervroegd terugbetalen

U hebt het recht om uw lening sneller af te lossen dan voorzien. Stuur daarvoor een aangetekende brief, minstens 10 dagen vóór uw volgende aflossing. Uw kredietgever mag een compensatie aanrekenen voor het verlies aan intresten die hij anders zou opstrijken. Dat is de herbeleggingsvergoeding. De wet bepaalt hiervoor wel maxima.

  • Als het bedrag dat u in één keer vervroegd terugbetaalt nog op meer dan een jaar terugbetaald moest worden, dan mag de compensatie maximaal 1% van dat bedrag zijn.
  • Als het bedrag dat u in één keer vervroegd terugbetaalt binnen het jaar terugbetaald moest worden, dan mag de compensatie maximaal 0,5% van dat bedrag zijn.

Lees daarom eerst goed uw contract na of bevraag u bij uw kredietgever over de kosten als u vervroegd zou terugbetalen.

Deze compensatievergoeding voor de kredietgever geldt niet bij het onder nul gaan op een bankrekening of voor een kredietkaart. Maar ook bij flexibele geldreserves moet u de afspraken uit het contract respecteren.

Als u in betalingsmoeilijkheden zit

Als de schulden u boven het hoofd groeien, dan contacteert u best onmiddellijk uw kredietgever. Soms zal die samen met u naar een oplossing zoeken. Ook de kredietgever heeft er baat bij dat u erin slaagt om uw lening terug te betalen. Ook als dat betekent dat er afgeweken moet worden van het in het contract afgesproken betalingsschema. In andere gevallen stapt u best naar een schuldbemiddelaar.

Als er uiteindelijk geen oplossing gevonden wordt, dan kan de kredietgever de kredietovereenkomst beëindigen en het verschuldigde geld op andere manieren terugvorderen. Hij kan bv. uw waarborg aanspreken en schadevergoedingen aanrekenen.

De Wikifintips

  • Maak het u gemakkelijk. Geef uw bank een doorlopende opdracht of domiciliëring om de terugbetalingen van uw lening tijdig uit te voeren. Zo vergeet u geen enkele aflossing.
  • Zolang u schulden heeft moet u daar intresten op betalen. Een vervroegde terugbetaling brengt misschien kosten met zich mee, maar die wegen waarschijnlijk niet op tegen de uitgespaarde intresten.
  • Zoek tijdig hulp bij een professionele schuldbemiddelaar als u uw schulden niet meer aankan. Raadpleeg het OCMW van uw gemeente of een Centrum Algemeen Welzijnswerk.