Bij vragen of problemen over jouw aanvullend pensioen

Bij vragen of problemen over jouw aanvullend pensioen, kan je in de eerste plaats jouw werkgever of de pensioeninstelling contacteren. Mag je daar geen gehoor vinden, kan je terecht bij de FSMA.

De eerste stappen bij een probleem

Als je een vraag of een probleem hebt, richt je je in de eerste plaats tot de personeelsdienst van jouw werkgever of tot de betrokken pensioeninstelling. Zij kennen jouw situatie en jouw pensioenplan het best.

Verschillende Belgische verzekeraars hebben een charter ondertekend dat de klachtenprocedure duidelijk omschrijft. Je vindt deze klachtenprocedure op de website van de Ombudsman van de Verzekeringen.

Voor bijkomend advies over jouw specifieke situatie kan je je ook wenden tot jouw vakbond of een advocaat.

Als je geen oplossing vindt

Bij aanhoudende problemen, bv. als jouw direct contact met de werkgever of de pensioeninstelling niets oplevert, dan kan je de FSMA contacteren.

Bij voorkeur via het contactformulier.

Post: FSMA
Dienst Toezicht op de Pensioenen
Congresstraat 12-14
1000 Brussel
E-mail: info@fsma.be

De FSMA ziet toe op de naleving van de wetgeving inzake aanvullende pensioenen en kan haar interpretatie van die wetgeving geven. Als de FSMA inbreuken op de regelgeving vaststelt, zal ze hiertegen optreden.

Let wel: de FSMA komt niet tussen in betwistingen waarvoor je, jouw werkgever of de pensioeninstelling reeds naar de rechtbank zijn gegaan. De FSMA komt ook niet tussen voor feitenkwesties, zoals berekeningen van pensioenbedragen, de vaststelling van de pensioenleeftijd, het bedrag van het wettelijk pensioen, enz. Bovendien schorst de indiening van een klacht bij de FSMA de verjaringstermijnen niet.

Opgepast voor verjaringstermijnen: best snel reageren

Merk je op dat er iets niet correct gebeurt tijdens de opbouw van jouw aanvullend pensioen, op het ogenblik van jouw ontslag of bij jouw pensionering? Bv. je wordt niet aangesloten bij het pensioenplan terwijl je hier recht op hebt, jouw pensioen werd niet uitbetaald, ...

Dan is het belangrijk om hier tijdig op te reageren en dit bij jouw werkgever en/of de pensioeninstelling aan te kaarten. Indien je niet reageert en de dingen op z'n beloop laat, is het mogelijk dat je na een bepaalde tijd jouw rechten verliest. Dit wordt verjaring genoemd.

Verjaring betekent dat men na het verloop van een bepaalde tijd het recht verliest om iets op te eisen. Zo is bv. een schuld na verloop van een bepaalde tijd verjaard en dus niet meer opeisbaar: men heeft dan geen recht meer om de betaling te eisen.

Sinds 29 juni 2014 bedraagt de verjaringstermijn 5 jaar: als je binnen deze termijn niet reageert en de dingen op z'n beloop laat, is het nadien niet meer mogelijk om jouw rechten op te eisen.

De Wikifin-tips

  • Vooraleer je een klacht indient, probeer eerst de nodige informatie in te winnen om de situatie goed te begrijpen. Veel problemen berusten op een simpel misverstand.
  • Contacteer eerst wie het meest van jouw situatie afweet, namelijk jouw werkgever en de pensioeninstelling. Als je er samen niet uit komt, dan kan je verdere stappen ondernemen.