Een studentenjob

Een kot huren, boeken kopen voor de cursussen, op kroegentocht gaan, ... kan je budget wel eens onder druk zetten. Heb je daarom al eens aan een studentenjob gedacht? Opgelet, want niet alle werkaanbiedingen worden beschouwd als een financieel interessante studentenjob. Hiervoor moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn. Zo mag je bijvoorbeeld niet meer dan 475 uren per jaar werken. Zodra je meer werkt, zal je sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing moeten betalen. Let er ook op om niet teveel te verdienen zodat je je recht op kinderbijslag behoudt en fiscaal ten laste blijft van je ouders
 
Als je na enig zoekwerk een studentenjob hebt gevonden die voldoet aan al deze vereisten, moet je - vooraleer je aan de slag gaat - je baas vragen om een arbeidscontract te ondertekenen. Dat is verplicht. Hierin moet onder meer staan hoeveel uur je gaat werken en welk loon je daarvoor zal krijgen. Opgelet, in je arbeidscontract wordt je brutoloon vermeld. Dat is niet het bedrag dat daadwerkelijk op je rekening zal worden gestort. Om een idee te hebben hoeveel je exact netto gaat verdienen, moet je eerst nog een solidariteitsbijdrage aftrekken van dit brutobedrag.
 
Stel: je bent een paar weken aan het werk en je ondervindt dat de arbeidsomstandigheden en de werkuren zo zwaar zijn dat je sommige belangrijke lessen niet kan volgen. Je besluit bijgevolg om ontslag te nemen. Stel dan een ontslagbrief op en laat die ondertekenen door je baas. Voor een studentenjob is de opzegtermijn vrij kort. Binnen een paar dagen kan je terug naar de les.

De Wikifin-tips

 • Lees het arbeidscontract heel zorgvuldig voor je het ondertekent. Je krijgt er een kopie van. Bewaar die zorgvuldig. Je zal ze misschien nodig hebben om je loon te controleren of andere belangrijke informatie op te zoeken.
 • Noteer nauwkeurig de dagen en uren waarop je gewerkt hebt om na afloop van het contract te kunnen nagaan of het loon dat gestort werd wel degelijk overeenstemt met wat je gepresteerd hebt.
 1. Dat mag. Veel studenten werken om via een studentenjob hun studies of hobby’s te financieren.

  Voorwaarden voor aanwerving

  Vanaf je 15de kan je met een studentencontract werken als je de eerste twee jaar van het middelbaar onderwijs voltooide. In het andere geval moet je wachten tot je 16 bent.

  Heel wat werkgevers nemen echter geen studenten onder de 18 jaar in dienst omwille van hun verzekering en hun aansprakelijkheid.
  Zet je in juni een punt achter jouw studies, dan kan je in de zomervakantie nog steeds als student aan de slag. Je mag nog werken als jobstudent, ongeacht je ingeschreven bent of niet als werkzoekende, tot 30 september.

  Meer informatie over het studentenstatuut.

 2. Er is niet alleen sprake van een minimumleeftijd voor studenten. Een studentenjob moet ook aan bepaalde criteria voldoen.

  Belangrijke voorwaarden voor een studentenjob

  • Werkgever en student moeten een contract voor bepaalde duur afsluiten, de zogenaamde ‘overeenkomst voor tewerkstelling van studenten’;
  • De student heeft recht op een bruto minimumloon dat in het arbeidscontract wordt vermeld en varieert naargelang de sector. Bestaat er in de sector geen barema, dan ontvangt de student een percentage van het 'gemiddeld minimum maandinkomen';
  • Eventuele overuren moeten apart worden uitbetaald;
  • Bepaalde gevaarlijke of ongezonde jobs zijn verboden, net als nachtwerk. Ook wat de veiligheid en de gezondheid op het werk betreft, gelden specifieke regels;
  • Net als andere werknemers, moet de student bij ziekte of ongeval de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen. Heeft de student minder dan een maand gewerkt bij dezelfde werkgever, dan worden zijn ziektedagen niet betaald.
    

  Meer informatie over de voorwaarden voor een studentenjob.

  De Wikifin-tip

  • Noteer nauwkeurig de dagen en uren waarop je gewerkt hebt. Zo kan je op het einde van het contract nagaan of je loon overeenstemt met je prestaties.

   

 3. Er bestaan verschillende kanalen om een job te vinden.

  Onderwijsinstelling

  De meeste universiteiten en hogescholen hebben een Dienst voor Arbeidsbemiddeling die de jobaanbiedingen centraliseert en klasseert per sector, vereist studieniveau en dergelijke. Zij kunnen je helpen om een studentenjob te vinden en adviseren je omtrent je rechten en verantwoordelijkheden.

  Regionale tewerkstellingsdiensten

  In Vlaanderen, Brussel en Wallonië beschikken de regionale tewerkstellingsdiensten over een lijst met studentenjobs. Het kan, bijvoorbeeld, gaan om studiebegeleiding aan huis, vakantiekampen voor kinderen, …

  Uitzendkantoren

  Werkgevers doen steeds meer een beroep op uitzendkantoren, ook voor jobstudenten. Ga je daarmee in zee, dan is niet het bedrijf waar je werkt, maar wel het uitzendkantoor je werkgever. De voorwaarden voor tewerkstelling met betrekking tot de twee statuten – student en uitzendkracht – moeten dan worden gerespecteerd.

  Jongerenorganisaties

  Jongerenorganisaties kunnen je ook aan werk helpen. Sommige websites zijn gespecialiseerd in studentenjobs. StudentJob, bijvoorbeeld, is een van de grootste portaalsites voor de tewerkstelling van studenten in Europa.

  Spontane sollicitatie

  Bij een spontane sollicitatie stuur je jouw cv en motivatiebrief rechtstreeks naar de bedrijven van je voorkeur. In sommige sectoren is er tijdens de zomermaanden veel vraag naar jobstudenten: in warenhuizen, in het toerisme, in de horeca, …

  De Wikifin-tips

  • Surf naar de site Student@work voor alle informatie over je studentenjob.
  • Besteed de nodige zorg aan je sollicitatiebrief. Leg de nadruk op vaardigheden die nuttig kunnen zijn voor het werk dat je wil gaan doen (talenkennis, kennis informatica, rijbewijs, …)

   

 4. Om minder sociale bijdragen te betalen dan een 'standaard' werknemer, mag je niet meer dan 475 uur per kalenderjaar werken (d.w.z. van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar).

  Overschrijd je de grens van 475 uur, dan moeten zowel jij als ook jouw werkgever de normale sociale bijdragen betalen. Die bijdragen liggen sowieso hoger. Enkel op de uren boven de 475 uur zijn de gewone sociale bijdragen verschuldigd. 

  Weet ook dat jouw inkomen niet hoger mag liggen dan een bepaald plafond, als je fiscaal ten laste van jouw ouders wil blijven. Als je te veel uren werkt, kunnen jouw ouders voor jou het recht op kinderbijslag verliezen, en moet je misschien zelf bij een ziekenfonds aansluiten.

  Met de online toepassing Student@work kan je nagaan hoeveel dagen je nog als jobstudent mag werken. Je kan er ook een attest voor jouw toekomstige werkgever afdrukken. Zo weet die ook hoeveel dagen hij je als jobstudent kan tewerkstellen. 

  Als jobstudent moet je dus drie grenzen in de gaten houden:

  • de 475 uren voor je lagere sociale bijdragen;
  • als je meer verdient dan een bepaald bedrag (dat afhangt van je persoonlijke situatie), ben je fiscaal niet meer ten laste van je ouders;
  • je ouders verliezen de kinderbijslag voor jou als je meer dan 240 uren per kwartaal werkt (let wel, hierop bestaan uitzonderingen).
 5. Als het om een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten gaat, dan ben je dat inderdaad verplicht! Je moet met je werkgever een schriftelijke overeenkomst van bepaalde duur sluiten. Die overeenkomst moeten jij en je werkgever ondertekenen. Je moet van de overeenkomst een kopie ontvangen. Een studentenovereenkomst is erg belangrijk: ze geeft je zekerheid over je rechten en plichten.  Ter informatie vind je hier een modelcontract.

  Het contract moet ten laatste worden ondertekend op het moment dat je in dienst treedt. Zelfs als je nog geen 18 bent, kan je zelf een contract afsluiten en opzeggen. Je hebt ook het recht je loon te ontvangen op een bankrekening op jouw naam, tenzij je ouders of je wettelijke voogd zich daartegen verzetten.

  Wettelijke vermeldingen

  In jouw overeenkomst voor tewerkstelling van studenten moet volgende informatie worden vermeld:

  • de identiteit van de werkgever. Dat is niet noodzakelijk de persoon die je voor je hebt. Het kan gaan om het uitzendkantoor of om een firma (bijvoorbeeld: een grootwarenhuisgroep, een boetiek, …);
  • de datum waarop het contract ingaat en wordt beëindigd;
  • het aantal te presteren uren per dag en per week;
  • de plaats waar je zal moeten werken;
  • het soort werk dat je wordt toevertrouwd;
  • de vergoeding of alle elementen die de berekening ervan mogelijk maken;
  • het al dan niet instellen van een proefperiode en de gevolgen indien de werkgever na de proefperiode niet tevreden is.
    

  Meer informatie over de wettelijke vermeldingen in de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten

  Wat als ik in het zwart werk?

  Zwartwerk (arbeid die niet wordt aangegeven) kan nefaste gevolgen hebben voor de werkgever én voor jou: geen dekking bij ongevallen, het risico dat je niet het gegarandeerd minimumloon ontvangt, het risico dat je jouw kinderbijslag verliest, …

  De Wikifin-tip

  • Lees het contract aandachtig door vóór je het ondertekent. Bewaar het exemplaar dat je ontvangt. Je kan het nodig hebben om je loon te controleren of om belangrijke informatie op te zoeken.
 6. Onder bepaalde voorwaarden kan je jouw studentenjob vroegtijdig opzeggen.

  Tijdens de proefperiode

  In een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten bedraagt de proefperiode normaal gezien 3 dagen. Je kan je contract gedurende die termijn beëindigen zonder opzegging of vergoeding. Je werkgever kan dat van zijn kant uit ook.

  Tijdens de proefperiode kan het contract mondeling worden verbroken, zonder verdere formaliteiten.

  Na de proefperiode

  Na afloop van de proefperiode voorziet de wet een opzegtermijn, met andere woorden: een aantal dagen die je nog moet presteren als je ontslag neemt of ontslagen wordt.

  Neem je zelf ontslag, dan moet je in het kader van een arbeidsovereenkomst van niet meer dan een maand nog 1 dag blijven werken. Sloot je een contract voor méér dan een maand af, dan bedraagt de opzegtermijn 3 dagen.

  Besluit je werkgever je te ontslaan, dan bedraagt de opzegtermijn respectievelijk 3 of 7 dagen.

  De opzeg moet hoe dan ook schriftelijk worden gemeld.

 7. Het brutoloon is wat je werkgever je betaalt. Daarop ben je sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd. Het bedrag dat overblijft, is je nettoloon.

  Sociale bijdragen

  In de praktijk zal je nettoloon nauwelijks lager liggen dan je brutoloon, omdat je aan de Sociale Zekerheid enkel een solidariteitsbijdrage moet betalen. Je mag dan in geen geval meer dan 475 uur per kalenderjaar werken, ongeacht je aantal werkgevers. De solidariteitsbijdrage loopt op tot 2,71 % van je brutoloon. De werkgever moet eveneens een solidariteitsbijdrage betalen: 5,42 % van het brutoloon.

  Werk je meer dan 475 uur per jaar, dan zijn jij en je werkgever de normale sociale bijdragen verschuldigd vanaf het 476ste uur. Daardoor daalt uiteraard je nettoloon. Over het algemeen betaal je 13,07 % op je brutoloon.

  Bedrijfsvoorheffing

  Op je loon wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden op voorwaarde dat:

  • een geldig schriftelijk contract werd opgemaakt;
  • geen sociale zekerheidsbijdragen op je loon (met uitzondering van de solidariteitsbijdrage) moeten worden betaald;
  • je minder werkt dan 475 uur per jaar.
    

  Vakantiegeld

  Indien je enkel een solidariteitsbijdrage betaalt, heb je geen recht op vakantiedagen, noch op vakantiegeld. Je kan wél genieten van de wettelijke feestdagen.

  Wat met de belastingen?

  Zoals bij iedereen die aan personenbelasting onderworpen is, wordt een deel van je belastbaar inkomen vrijgesteld van belastingen. We spreken in dat verband over de ‘belastingvrije som’. Voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) gaat het om 7.570 euro netto als je belastbaar inkomen niet hoger ligt dan 27.030 euro. Ligt je inkomen onder 7.570 euro, dan hoef je dus geen belastingen te betalen.

  Let op: Als jobstudent moet je een aangifteformulier voor personenbelastingen invullen, ongeacht de hoogte van je inkomen. Van elk van je werkgevers moet je een document ontvangen waarop de verschillende vakjes reeds staan aangevinkt. De daarop vermelde bedragen moet je op je aangifteformulier invullen. Bewaar die documenten dan ook zorgvuldig. Vaak ontvang je ze heel wat maanden vóór je een belastingaangifte moet invullen.

  Meer informatie over de aangifte van personenbelastingen.
   

 8. Fiscaliteit

  Over het algemeen zijn kinderen fiscaal ten laste van hun ouders. Dan hebben de ouders recht op een hogere van belasting vrijgestelde som, dan als ze geen kinderen ten laste zouden hebben. Voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) bedraagt de belastingvrije som (het gedeelte van het belastbaar inkomen waarop geen belastingen moeten worden betaald) 7.570 euro. Dat bedrag wordt vermeerderd met 1.550 euro voor wie één kind ten laste heeft, met 3.980 euro voor wie 2 kinderen ten laste heeft, met 8.920 euro voor wie drie kinderen ten laste heeft, en zo verder.

  Met andere woorden: of je fiscaal ten laste bent van je ouders of niet, heeft een aanzienlijke impact op de belastingen die zij moeten betalen.

  Voorwaarden

  Om fiscaal ten laste van je ouders te blijven, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

  • Je moet deel uitmaken van hun gezin op 1 januari van het jaar dat volgt op het inkomensjaar. In het kader van de aangifte 2018 (inkomsten 2017) moet je dus bij je ouders gedomicilieerd zijn op 1 januari 2018. Als kotstudent kan je nog steeds bij je ouders ingeschreven staan;
  • Je mag geen vergoedingen ontvangen die voor je ouders beroepslasten vormen. Met andere woorden: als je hen in het familiebedrijf (bijvoorbeeld: een winkel) helpt, dan mogen zij je daarvoor niet betalen;
  • Je netto inkomsten mogen niet hoger liggen dan 3.270 euro (inkomsten 2017) als je ouders door de belastingen worden beschouwd als echtgenoten. Jouw netto inkomsten mogen niet hoger liggen dan 4.720 euro (inkomsten 2017) als je ouders door de belastingen als alleenstaanden worden beschouwd. Die bedragen liggen hoger als je een persoon met een handicap bent.
    

  Let op: een deel van het alimentatiegeld en (voor meerderjarige of ontvoogde jongeren) van de onroerende inkomsten en inkomsten uit beleggingen maakt deel uit van het netto inkomen.

  Meer informatie over het bedrag van het netto inkomen.

  Kinderbijslag

  Kinderbijslag wordt zonder beperkingen toegekend tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt. Het recht op kinderbijslag wordt tot op de datum van je 25ste verjaardag verlengd als je in voltijds onderwijs verder studeert.

  Om tussen je 18de en 25ste recht te hebben op kinderbijslag, mag je in de loop van het school- of academiejaar niet meer dan 240 uur per kwartaal werken. Overschrijd je die limiet, dan verliezen je ouders het recht op kinderbijslag gedurende een volledig kwartaal.

  Die grens van 240 uur geldt niet voor de maanden juli, augustus en september (tijdens dit derde kwartaal staat er dus geen beperking op je inkomsten), behalve als je in september niet opnieuw gaat studeren.

  Ziekenfonds

  Ben je jonger dan 25 en heb je nog steeds recht op kinderbijslag? Dan kan je bij het ziekenfonds van je ouders ingeschreven blijven als persoon ten laste.
  Studeer je na je 25ste nog verder, dan moet je je zelf bij een ziekenfonds aansluiten als student. Je kan je ziekenfonds vrij kiezen. Vergeet dus niet de verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken!

  Werk je als jobstudent met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten of met een ander arbeidscontract, dan kan je enkel als persoon ten laste ingeschreven blijven als je inkomsten niet hoger liggen dan een bepaald plafond. Win hierover informatie in bij het ziekenfonds van je ouders of het ziekenfonds van je keuze.