Welk type hypothecair krediet kiezen?

Er zijn verschillende soorten krediet:

  • hypothecair krediet met kapitaalaflossing;
  • overbruggingskrediet en andere hypothecaire kredieten met vaste termijn;
  • een combinatie van verschillende types;
  • hypothecair krediet met kapitaalopbouw.

Hypothecair krediet met kapitaalaflossing (terugbetaling)

De meest gebruikte formule is die waarbij u iedere maand hetzelfde bedrag betaalt: in dat bedrag zit een deel terugbetaling van het geleend kapitaal plus de intresten op het resterende bedrag (saldo). Omdat de intresten aanvankelijk hoog oplopen, betaalt u op dat moment slechts een heel klein deel van het kapitaal terug. Geleidelijk aan wordt die verhouding omgekeerd: de intresten liggen steeds lager en u gaat een steeds groter deel van het kapitaal aflossen.

Een voorbeeld

U leent 100.000 euro op 20 jaar (240 maanden), tegen een vaste rentevoet van 5% per jaar. Zolang uw lening loopt, betaalt u dan maandelijks 654 euro. Elke betaling omvat een (aanvankelijk heel klein) stukje kapitaal en intresten (die in het begin het grootste deel van de betaling uitmaken).

Krediet met kapitaalaflossing kan ook met dalende (degressieve) maandelijkse bedragen worden terugbetaald. Daarbij lost u maandelijks evenveel kapitaal af, plus de intresten op het nog verschuldigde bedrag. Omdat het terug te betalen bedrag maand na maand daalt, verminderen ook de intresten en betaalt u iedere maand iets minder. Precies daarom wordt deze formule ‘degressief’ genoemd.

Overbruggingskrediet en andere hypothecaire kredieten met vaste termijn

Het is mogelijk dat u voor korte termijn een aanzienlijke som geld nodig heeft, bv. voor de bouw van een nieuwe woning,  in afwachting van het geld van de verkoop van uw huis.

Het hypothecair krediet met vaste termijn kan in dergelijke situaties een oplossing zijn.

Zolang het krediet loopt, bent u in deze formule niet verplicht kapitaal terug te betalen. Het kapitaal moet pas volledig worden terugbetaald op de dag dat uw lening afloopt.

Zolang het krediet loopt, betaalt u intresten op het volledige bedrag, omdat er ondertussen geen kapitaal terugbetaald wordt.

Die formule wordt vaak gebruikt in het kader van overbruggingskredieten.

Een combinatie van verschillende types

Sommige financiële instellingen bieden interessante combinaties van verschillende types hypothecaire kredieten aan.

Als u bv. nog maar aan het begin van uw carrière staat en uw salaris in principe verder zal stijgen, wordt u een combinatie voorgesteld van het krediet op erg lange vaste termijn (20 jaar) en een klassieke hypothecaire lening.

Op het gedeelte van het ‘klassiek hypothecair krediet’ verlopen de afbetalingen op de klassieke manier, met kapitaalaflossing. De maandelijkse afbetalingen kunnen elke maand hetzelfde bedrag omvatten of degressief zijn.

Op het gedeelte ‘krediet met vaste termijn’ moet u enkel de intresten betalen. Die worden berekend op het volledig verschuldigde bedrag, met andere woorden, op de hele lening met vaste termijn. Let op: u moet dan het kapitaal in één keer volledig terugbetalen als de lening afloopt. Dat kan moeilijk worden als u er intussen niet in slaagt dat bedrag bijeen te sparen! Met deze kredietformule kan u dus hogere bedragen ontlenen, maar voorzichtigheid blijft geboden. Hou steeds in het achterhoofd dat u het volledige bedrag van een krediet met vaste termijn op de vervaldag (de datum waarop alles moet terugbetaald zijn) in één keer op tafel moet kunnen leggen.

Hypothecair krediet met kapitaalopbouw

Het hypothecair krediet met kapitaalopbouw is een krediet waarvoor u maandelijks een premie (een bedrag) stort, zodat u het ontleende kapitaal terug opbouwt tegen de dag dat het contract afloopt.

Met dat opnieuw opgebouwde kapitaal betaalt u de kredietverstrekker op de eindvervaldag van de lening het ontleende bedrag terug.

Ondertussen betaalt u op het ontleende bedrag intresten zolang de lening loopt.

In het kader van een krediet met kapitaalopbouw sluit u bijvoorbeeld een levensverzekering van het type tak 21 of tak 23 af. Het verschil tussen beide types levensverzekeringen heeft vooral te maken met de risico’s die u al dan niet bereid bent te nemen.

In tak 21  wordt de intrest op de premies die u stort van bij de start gegarandeerd. Betaalt u die premies regelmatig, dan is het terug te betalen kapitaal op de eindvervaldag in principe weer opgebouwd. Daarmee kan u het bij de kredietverstrekker ontleende kapitaal dus terugbetalen.

In tak 23  loopt het krediet via een levensverzekering, waarvan het bedrag van het kapitaal op termijn afhankelijk is van het rendement van een beleggingsfonds. Dat fonds is bv. opgebouwd uit obligaties en aandelen die sterk in waarde kunnen schommelen. En dus kan ook de waarde van het investeringsfonds sterk schommelen: soms zal die stijgen, maar op andere momenten dalen. U bent er dus niet zeker van dat uw kapitaal tegen de vervaldatum weer opgebouwd is. Het is dan ook twijfelachtig of u, uitsluitend met dat opgebouwde kapitaal, de kredietverstrekker het ontleende geld zal kunnen terugbetalen.

Die terugbetalingsformule wordt hoofdzakelijk gebruikt:

  • voor de financiering van de aankoop van een opbrengsteigendom of een tweede verblijf;
  • wanneer de kredietnemer financieel ervaren is en goed vertrouwd met het product en de daaraan verbonden risico’s;
  • als de kredietnemer veel andere bezittingen (spaargeld, beleggingen, gronden of woningen) heeft;
  • als de kredietnemer de fiscale voordelen voor het verwerven van een eigen woning al volledig gebruikt.

De Wikifintips

  • Wees voorzichtig met hypothecaire kredietformules waarbij u  (een deel van) het kapitaal moet terugbetalen wanneer het contract afloopt: u moet er zeker van zijn dat u die som tegen dan bijeen krijgt.
  • Kredieten met kapitaalopbouw via de ondertekening van een verzekeringscontract tak 23 houden behoorlijke risico’s in voor consumenten die onvoldoende geïnformeerd zijn!