De BA Familiale

Uiteraard wil je de kleine ongelukjes van alledag liever vermijden. Toch wordt iedereen ermee geconfronteerd: jouw hond vernielt een tapijt bij de buren, jouw kind breekt een ruit terwijl het voetbalt,… Volgens de wet ben je aansprakelijk voor de financiële gevolgen van de ongevallen die je veroorzaakt in het kader van jouw privéleven. Een verzekering BA Familiale draagt een deel van de kosten verbonden aan die risico’s.

Wat verzekert een BA Familiale?

Word je aansprakelijk gesteld voor een ongeval in het kader van jouw privéleven, dan vergoedt de BA Familiale (ook verzekering ‘privéleven’ genoemd) de slachtoffers. Ze verzekert materiële, lichamelijke en andere vormen van schade. Ze biedt echter geen bescherming tegen de risico’s die door een andere verplichte BA verzekering gedekt moeten zijn (bijvoorbeeld auto-ongevallen waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld).

De BA Familiale komt enkel tussen wanneer je voor een ongeval aansprakelijk wordt gesteld.

‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’, wat is dat?
‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ is de verplichting om schade veroorzaakt door jezelf of door mensen voor wie je verantwoordelijk bent te herstellen. Zo zijn ouders verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen en voogden voor de personen die onder hun hoede staan (bijvoorbeeld ook voogden van dementerenden).

Die verantwoordelijkheid geldt in alle omstandigheden: tijdens het sporten, terwijl je in de tuin werkt, tijdens jouw vakantie in een hotel,… Of je werkelijk aansprakelijk bent voor een ongeval, hangt af van de omstandigheden. De verzekeraar onderzoekt die geval per geval.

Om voor een ongeval aansprakelijk te worden gesteld, moeten minstens drie voorwaarden vervuld zijn: je moet een fout hebben begaan, anderen moeten schade hebben ondervonden en de schade moet het gevolg zijn van die fout (we spreken dan van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade).

 • een fout: je kan een fout begaan door iets te doen, maar ook door iets niet te doen of door niet op te letten. Als je doet wat een redelijk en voorzichtig persoon zou doen in dezelfde omstandigheden, dan bega je geen fout. Omgekeerd: het is bijvoorbeeld niet redelijk en voorzichtig om jouw kind tennis te laten spelen tegen de scheidingsmuur in de tuin, waarachter de glazen veranda van jouw buren staat. Door dat toe te laten, bega je een fout.
 • schade: het kan gaan om lichamelijke, materiële of een andere vorm van schade (inkomensverlies, loonverlies, omzetverlies,…)
  Wie heeft die schade veroorzaakt?
  - jezelf;
  - iemand voor wie je verantwoordelijk bent;
  - een voorwerp dat je bezit of onder jouw hoede hebt (bijvoorbeeld een televisietoestel dat ontploft);
  - jouw gebouw dat niet goed werd onderhouden (uit een vervallen pand komt bijvoorbeeld een baksteen los, die op een wagen valt);
  - een dier dat je onder jouw hoede hebt, ook al ben je er niet de eigenaar van. Stel: jouw buur laat iedere dag jouw hond uit. Tijdens een wandeling bijt die een voorbijganger in de kuiten. Voor de duur van die wandeling moet jouw buur voor de hond zorgen. Jouw buur is dan ook verantwoordelijk voor de schade die jouw hond heeft veroorzaakt. In dit geval zal zijn BA Familiale tussenkomen.
 • een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade: er moet een verband zijn tussen de gemaakte fout en de veroorzaakte schade. Even terug naar het voorbeeld van een kind dat tennist tegen de scheidingsmuur en daarbij een ruit in de veranda breekt. Bij het horen van het glasgerinkel krijgt jouw buur (die een zwak hart heeft) een infarct. Hij wordt in het ziekenhuis opgenomen. Het oorzakelijk verband tussen het kind dat tegen de scheidingsmuur tenniste en de kapotte ruit staat vast. De BA Familiale zal voor die schade dan ook tussenkomen. Het oorzakelijk verband tussen het tennissen tegen de scheidingsmuur en het hartinfarct van jouw buur is minder duidelijk. De oorzaak van het infarct is waarschijnlijk eerder zijn zwakke hart. Daarom moet ieder voorval worden onderzocht, en zal de beoordeling ervan de doorslag geven.

Wie is verzekerd?

De familiale verzekering dekt jouw burgerlijke aansprakelijkheid en die van de personen voor wie je verantwoordelijk bent. We hebben het dan niet alleen over de leden van jouw gezin. Het kan gaan om:

 • jouw echtgeno(o)t(e) of jouw samenwonende partner met wie je onder hetzelfde dak woont;
 • alle personen die bij jou wonen, zelfs al staan ze niet op jouw adres ingeschreven (bijvoorbeeld: de kinderen van een gescheiden koppel met co-ouderschap, de kinderen van jouw partner) en zelfs al verblijven ze niet op jouw adres (bijvoorbeeld: kotstudenten, kinderen die op reis vertrekken,…);
 • mensen die tijdelijk bij jou verblijven (bijvoorbeeld: een uitwisselingsstudent, een au pair). Breng jouw verzekeraar wel op de hoogte!
 • personen die je onder je hoede hebt (bijvoorbeeld: minderjarige kinderen tijdens een verjaardagsfeestje, minderjarigen die bij jou komen logeren,…);
 • mensen die zorgen voor jouw kinderen of jouw huisdieren;
 • personen die je helpen in het huishouden (assistenten, thuiszorg, huispersoneel, huishoudster,…), voor de schade die ze niet aan jouw woning of aan jou toebrengen, maar aan andere personen.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Wie ‘verzekerden’ zijn, kan verschillen van contract tot contract. Ga na wat er in jouw verzekeringscontract staat. Wanneer je van plan bent een contract te sluiten, vraag je best aan jouw verzekeraar of makelaar wat er in het voorgestelde contract zal staan.

De belangrijkste uitsluitingen

De BA Familiale beschermt mensen in het kader van hun privéleven. Het begrip ‘privéleven’ is erg ruim, wat betekent dat de verzekering in heel wat situaties kan tussenkomen.

Toch zijn er voorvallen die de verzekeraar contractueel kan uitsluiten (artikel 6).

Hieronder enkele voorbeelden:

 • ongevallen in het kader van een beroepsactiviteit (bijvoorbeeld: als loodgieter veroorzaak je per ongeluk een overstroming bij een van jouw klanten);
 • schade gedekt door een verplichte BA-verzekering, zoals de BA Auto;
 • schade die je veroorzaakt tijdens het uitoefenen van bepaalde hobby’s of risicosporten die door de verzekeraar worden vermeld in de overeenkomst omdat hij de deelname eraan beschouwt als een grove fout die hij niet wil verzekeren, bijvoorbeeld: bungeejumpen, parachutesprong,…;
 • schade veroorzaakt door sommige voertuigen of toestellen waarvoor je de verantwoordelijkheid draagt (een motorboot);
 • jachtongevallen;
 • schade veroorzaakt in het kader van een contractuele relatie. Je huurt bijvoorbeeld een huis aan zee en jouw kinderen vernielen een lattenbodem door op het bed te springen.

Let op: verzekeraars zijn niet verplicht die uitsluitingen toe te passen. De wet voorziet een minimale dekking. Het staat de verzekeraar vrij om veel verder te gaan dan dat minimum. Zo kan de schade die rijpaarden veroorzaken wettelijk worden uitgesloten. Verzekerden die paardrijden, kunnen hun verzekeraar echter vragen die uitsluiting niet toe te passen. Je dient dus goed jouw contract na te lezen om te weten welke uitsluitingen jouw verzekering heeft.

Vergeet niet dat schade waarvan je of een lid van jouw gezin het slachtoffer is, niet wordt verzekerd door jouw BA Familiale.

Moet je zelf geen deel van de schade betalen?

Over het algemeen voorzien verzekeraars een franchise (vrijstelling) in een verzekeringscontract BA Familiale. Die vrijstelling is het deel van de schade waarvoor je zelf moet opdraaien. De BA Familiale vergoedt dus wel de slachtoffers voor de schade waarvoor de verzekerde aansprakelijk is, maar trekt daar de vrijstelling af. De verzekerde moet zelf het bedrag van de vrijstelling aan het slachtoffer betalen.
Stel: jouw kind speelt met een telegeleid autootje en doet een voetganger struikelen. De voetganger moet aan de knie worden geopereerd. De kosten daarvoor bedragen 1.500 euro. De vrijstelling in jouw BA Familiale is 200 euro. Jouw verzekeraar betaalt een bedrag van 1.300 euro (1.500 euro - 200 euro vrijstelling) aan de voetganger, en als aansprakelijke voor de schade betaal je de resterende 200 euro.

De Wikifintips

 • Analyseer jouw gezinssituatie en bepaal jouw behoeften en van de personen die je met jouw verzekeringscontract BA Familiale wil verzekeren.
 • Kies een contract in functie van de premie, maar ook – en vooral – in functie van de aangeboden dekkingen. De wet voorziet een minimaal kader, maar veel verzekeraars gaan heel wat verder.
 • Informeer waarvoor een specifieke dekking nodig is (vooral bepaalde sporten).
 • Jouw BA Familiale komt niet tussen voor de kosten (griffiekosten, deurwaarderskosten, advocaatkosten) die te maken hebben met een betwisting. Die kosten kunnen wel worden gedekt door een verzekering ‘rechtsbijstand’.