De BA Familiale

Uiteraard wil u de kleine ongelukjes van alledag liever vermijden. Toch wordt iedereen ermee geconfronteerd: uw hond vernielt een tapijt bij de buren, uw kind breekt een ruit terwijl het voetbalt,… Volgens de wet bent u aansprakelijk voor de financiële gevolgen van de ongevallen die u veroorzaakt in het kader van uw privéleven. Een verzekering BA Familiale draagt een deel van de kosten verbonden aan die risico’s.

Wat verzekert een BA Familiale?

Wordt u aansprakelijk gesteld voor een ongeval in het kader van uw privéleven, dan vergoedt de BA Familiale (ook verzekering ‘privéleven’ genoemd) de slachtoffers. Ze verzekert materiële, lichamelijke en andere vormen van schade. Ze biedt echter geen bescherming tegen de risico’s die een andere BA verzekering dekt (bijvoorbeeld auto-ongevallen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld).  

De BA Familiale komt enkel tussen wanneer u voor een ongeval aansprakelijk wordt gesteld.

‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’, wat is dat?
‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ is de verplichting om schade veroorzaakt door uzelf of door mensen voor wie u verantwoordelijkheid bent te herstellen. Zo zijn ouders verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen en voogden voor de personen die onder hun hoede staan (bijvoorbeeld ook voogden van dementerenden).

Die verantwoordelijkheid geldt in alle omstandigheden: tijdens het sporten, terwijl u in de tuin werkt, tijdens uw vakantie in een hotel,… Of u werkelijk aansprakelijk bent voor een ongeval, hangt af van de omstandigheden. De verzekeraar onderzoekt die geval per geval.

Om voor een ongeval aansprakelijk te worden gesteld, moeten minstens drie voorwaarden vervuld zijn: u moet een fout hebben begaan, anderen moeten schade hebben ondervonden en de schade moet het gevolg zijn van die fout (we spreken dan van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade).

 • een fout: u kan een fout begaan door iets te doen, maar ook door iets niet te doen of door niet op te letten.. Als u doet wat een redelijk en voorzichtig persoon zou doen in dezelfde omstandigheden, dan begaat u geen fout. Omgekeerd: het is niet redelijk en voorzichtig om uw kind tennis te laten spelen tegen de scheidingsmuur in de tuin, waarachter de glazen veranda van uw buren staat. Door dat toe te laten, begaat u een fout.
 • schade: het kan gaan om lichamelijke, materiële of een andere vorm van schade (inkomensverlies, loonverlies, omzetverlies,…)
  Wie heeft die schade veroorzaakt?
  - uzelf;
  - iemand voor wie u verantwoordelijkheid bent;
  - een voorwerp dat u bezit of onder uw hoede heeft (bijvoorbeeld een televisietoestel dat ontploft);
  - uw gebouw dat niet goed werd onderhouden (uit een vervallen pand komt bijvoorbeeld een baksteen los, die op een wagen valt);
  - een dier dat u verzorgt, ook al bent u er niet de eigenaar van. Stel: uw buur laat iedere dag uw hond uit. Tijdens een wandeling bijt die een voorbijganger in de kuiten. Voor de duur van die wandeling moet uw buur voor de hond zorgen. Uw buur is dan ook verantwoordelijk voor de schade die uw hond heeft veroorzaakt. In dit geval zal zijn BA Familiale tussenkomen.
 • een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade: er moet een verband zijn tussen de gemaakte fout en de veroorzaakte schade. Even terug naar het voorbeeld van een kind dat tennist tegen de scheidingsmuur en daarbij een ruit in de veranda breekt. Bij het horen van het glasgerinkel krijgt uw buur (die een zwak hart heeft) een infarct. Hij wordt in het ziekenhuis opgenomen. Het oorzakelijk verband tussen het kind dat tegen de scheidingsmuur tenniste en de kapotte ruit staat vast. De BA Familiale zal voor die schade dan ook tussenkomen. Het oorzakelijk verband tussen het tennis tegen de scheidingsmuur en het hartinfarct van uw buur is minder duidelijk. De oorzaak van het infarct is waarschijnlijk eerder zijn zwakke hart. Daarom moet ieder voorval worden onderzocht, en zal de beoordeling ervan de doorslag geven.

Wie is verzekerd?

De familiale verzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid en die van de personen voor wie u verantwoordelijk bent. We hebben het dan niet alleen over de leden van uw gezin. Het kan gaan om:

 • uw echtgeno(o)t(e) of uw samenwonende partner met wie u onder hetzelfde dak woont;
 • alle personen die bij u wonen, zelfs al staan ze niet op uw adres ingeschreven (bijvoorbeeld: de kinderen van een gescheiden koppel met co-ouderschap, de kinderen van uw partner) en zelfs al verblijven ze niet op uw adres (bijvoorbeeld: kotstudenten, kinderen die op reis vertrekken,…);
 • mensen die tijdelijk bij u verblijven (bijvoorbeeld: een uitwisselingsstudent, een au pair). Breng uw verzekeraar wel op de hoogte!
 • personen die u onder uw hoede heeft (bijvoorbeeld: minderjarige kinderen tijdens een verjaardagsfeestje, minderjarigen die bij u komen logeren,…);
 • mensen die zorgen voor uw kinderen of uw huisdieren;
 • personen die u helpen in het huishouden (assistenten, thuiszorg, huispersoneel, huishoudster,…), voor de schade die ze niet aan uw woning of aan u toebrengen, maar aan andere personen.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Wat ‘verzekerden’ betekent, kan verschillen van contract tot contract. Ga na wat er in uw verzekeringscontract staat. Vraag uw verzekeraar of makelaar  wat er in het voorgestelde contract zal staan.

De belangrijkste uitsluitingen

De BA Familiale beschermt mensen in het kader van hun privéleven. Het begrip ‘privéleven’ is erg ruim, wat betekent dat de verzekering in heel wat situaties kan tussenkomen.

Toch zijn er voorvallen die de verzekeraar contractueel kan uitsluiten.

Hieronder enkele voorbeelden:

 • ongevallen in het kader van een beroepsactiviteit (bijvoorbeeld: als loodgieter veroorzaakt u per ongeluk een overstroming bij een van uw klanten);
 • schade gedekt door een verplichte BA, zoals de BA Auto;
 • schade die u veroorzaakt tijdens het uitoefenen van een bepaalde hobby of risicosport, zoals: bungeejumpen, parachutesprong,…;
 • schade veroorzaakt door sommige voertuigen of toestellen waarvoor u de verantwoordelijkheid draagt (een motorboot);
 • jachtongevallen;
 • schade veroorzaakt in het kader van een contractuele relatie. U huurt bijvoorbeeld een huis aan zee en uw kinderen vernielen een lattenbodem door op het bed te springen.

Let op: verzekeraars zijn niet verplicht die uitsluitingen toe te passen. De wet voorziet een minimale dekking. Het staat de verzekeraar vrij om veel verder te gaan dan dat minimum. Zo kan de schade die rijpaarden veroorzaken wettelijk worden uitgesloten. Verzekerden die paardrijden, kunnen hun verzekeraar echter vragen die uitsluiting niet toe te passen.

Vergeet niet dat schade waarvan u of een lid van uw gezin het slachtoffer is, niet wordt verzekerd door uw BA Familiale.

Moet u zelf geen deel van de schade betalen?

Over het algemeen voorzien verzekeraars een franchise in een verzekeringscontract BA Familiale. Die franchise is het deel van de schade waarvoor u zelf moet opdraaien. De BA Familiale vergoedt dus wel de slachtoffers voor de schade waarvoor de verzekerde aansprakelijk is, maar trekt daar de franchise af. De verzekerde moet zelf het bedrag van de franchise aan het slachtoffer betalen.
Stel: uw kind speelt met een telegeleid autootje en doet een voetganger struikelen. De voetganger moet aan de knie worden geopereerd. De kosten daarvoor bedragen 1.500 euro. De franchise in uw BA Familiale is 200 euro. Uw verzekeraar betaalt een bedrag van 1.300 euro (1.500 euro - 200 euro franchise) aan de voetganger, en als verzekerde betaalt u de resterende 200 euro.

De Wikifintips

 • Analyseer uw gezinssituatie en bepaal de behoeften van uzelf en van de personen die u met uw verzekeringscontract BA Familiale wil verzekeren.
 • Kies een contract in functie van de premie, maar ook – en vooral – in functie van de aangeboden dekkingen. De wet voorziet een minimaal kader, maar veel verzekeraars gaan heel wat verder.
 • Informeer waarvoor een specifieke dekking nodig is (vooral bepaalde sporten).
 • Uw BA Familiale komt niet tussen voor de kosten (griffiekosten, deurwaarderskosten, advocaatkosten) die te maken hebben met een betwisting. Die kosten kunnen wel worden gedekt door een verzekering ‘juridische bescherming’.