Een verzekeringscontract, wat is dat?

Een verzekeringscontract is een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekeringsnemer, waarin de rechten en plichten van beide partijen worden vastgelegd.

De verzekeraar zal een bepaalde prestatie moeten leveren, als het contractueel gedekte risico zich voordoet. Via een overlijdensverzekering, bv. wil je jouw partner financieel beschermen in het geval je vroeg zou sterven, dan moet de verzekeraar een som geld betalen  aan jouw partner. Sterf je vroeg (het risico dat je wil dekken), dan betaalt de verzekeraar dat bedrag (bepaalde prestatie) aan jouw partner volgens de voorwaarden en modaliteiten in het contract.

De verzekeringsnemer moet het risico waartegen hij zich wil verzekeren, correct aangeven en aan de verzekeraar een premie betalen. 

Om het risico te omschrijven moet de verzekeringsnemer alle elementen en omstandigheden signaleren, op basis waarvan de verzekeraar het risico kan inschatten. Die inschatting van het risico zal bepalen hoe hoog de premie is. Om het risico te kunnen inschatten, zal de verzekeraar de kandidaat-verzekeringsnemer meestal een vragenlijst laten invullen.

Vergeet de verzekeringsnemer tijdens de contractonderhandelingen sommige elementen aan te geven of maakt hij daarbij fouten, dan voorziet de wet sancties:

  • gaat het om een opzettelijk verzwijgen of fout, dan is het contract nietig. Een ‘nietig’ contract is een contract dat niet bestaat. De verzekeraar zal niet tussenkomen als er zich een schadegeval voordoet;
  • gaat het om een onopzettelijke verzwijgen of fout? Dan kan de verzekeraar het contract aanpassen; hij zal de premie herzien tot op het niveau dat hij had kunnen vragen als hij de volledige informatie zou gehad hebben. Is er echter een schadegeval vooraleer het contract werd aangepast, dan kan de verzekeraar het bedrag van zijn tussenkomst proportioneel verminderen. Stel: in jouw aangifte voor de brandverzekering heb je niet vermeld dat jouw woning een rieten dak had. Als bij brand blijkt dat er een rieten dak is en dat dit niet werd meegedeeld aan de verzekeraar, zal de schadevergoeding berekend worden op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die je zou hebben moeten betalen als je de juiste informatie had gegeven.

Zijn alle partijen het eens over de inhoud van het contract, dan stelt de verzekeraar het op en ondertekenen zowel de verzekeringsnemer als de verzekeraar.

Het verzekeringscontract bestaat uit:

  • de algemene voorwaarden: dat zijn de voorwaarden, rechten en plichten die gelden voor alle verzekerden met eenzelfde verzekeringsproduct (brandverzekering, autoverzekering, familiale verzekering, …);
  • de bijzondere voorwaarden: dat zijn voorwaarden die specifiek zijn voor de verzekerde, en voor het risico dat wordt verzekerd (tarifering, verzekerde bedragen, vrijstellingen, persoonlijke gegevens, adres van het risico, ingangsdatum en duur van het contract, …).

Het contract houdt ook rekening met het verzekeringsvoorstel: dat is een formulier van de verzekeraar waarop de verzekeringsnemer aangeeft welke risico’s hij loopt.

Als in de loop van het contract jouw situatie verandert of het risico evolueert, dan moet je dat aan jouw verzekeraar signaleren. Het is mogelijk dat door een gewijzigde situatie het risico verzwaart. In dat geval zijn er in bepaalde types verzekeringen – net als voor verzwijgen en onjuistheden – wettelijke sancties voorzien, zoals: het contract wordt aangepast; het contract wordt vanaf een bepaalde datum ontbonden, de prestaties worden verminderd (de verzekeraar betaalt bij een schadegeval een lager bedrag uit dan oorspronkelijk was voorzien), …

Voor levensverzekeringen en ziekteverzekeringen hoef je wijzigingen in jouw gezondheidssituatie in de loop van het contract niet mee te delen.

De Wikifin-tips

  • Vóór je een contract ondertekent, overloop je met jouw makelaar of verzekeraar ongetwijfeld de risico’s die je wil laten verzekeren. Neem de tijd om het contract aandachtig te lezen vóór je het ondertekent. Vraag gerust aan jouw verzekeraar om het aan te passen als er nog fouten instaan of als je de oorspronkelijk voorziene dekkingen wil aanpassen.
  • Lees het contract aandachtig, zodat je op de hoogte bent van alle uitzonderingen die jouw verzekeraar voorziet.
  • Vraag uitleg aan jouw verzekeraar als je een bepaling in het contract niet begrijpt.
  • Vergeet nooit: je bent enkel verzekerd als je alle contractuele voorwaarden naleeft (je hebt de premies betaald, je leeft de veiligheidsmaatregelen na in het kader van een diefstalverzekering, er is geen sprake van fraude, …).