Een verzekeringscontract, wat is dat?

Een verzekeringscontract is een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekeringsnemer, waarin de rechten en plichten van beide partijen worden vastgelegd.

De verzekeraar zal een bepaalde prestatie moeten leveren, als het contractueel gedekte risico zich voordoet. Via een overlijdensverzekering, bv. wil u uw partner financieel beschermen  in het geval u vroeg zou sterven, dan moet de verzekeraar een som geld betalen  aan uw partner. Sterft u vroeg (het risico dat u wil dekken), dan betaalt de verzekeraar dat bedrag (bepaalde prestatie) aan uw partner volgens de voorwaarden en modaliteiten in het contract.

De verzekeringsnemer moet het risico waartegen hij zich wil verzekeren, correct aangeven en aan de verzekeraar een premie betalen. 

Om het risico mee te delen moet de verzekeringsnemer alle elementen en omstandigheden signaleren, op basis waarvan de verzekeraar het risico kan inschatten. Die inschatting van het risico zal bepalen hoe hoog de premie is. Om het risico te kunnen inschatten, zal de verzekeraar de kandidaat-verzekeringsnemer meestal een vragenlijst laten invullen.

Vergeet de verzekeringsnemer tijdens de contractonderhandelingen sommige elementen aan te geven of maakt hij daarbij fouten, dan voorziet de wet sancties:

  • gaat het om een opzettelijk verzwijgen of fout, dan is het contract nietig. Een ‘nietig’ contract is een contract dat niet bestaat. De verzekeraar zal niet tussenkomen als er zich een schadegeval voordoet;
  • gaat het om een onopzettelijke verzwijgen of fout? Dan kan de verzekeraar het contract aanpassen; hij zal de premie herzien tot op het niveau dat hij had kunnen vragen  als hij de volledige informatie zou gehad hebben. Is er echter een schadegeval vooraleer het contract werd aangepast, dan kan de verzekeraar het bedrag van zijn tussenkomst proportioneel verminderen. Stel: volgens uw aangifte is uw huis 300 000 euro waard, terwijl de reële waarde 400 000 euro bedraagt. Daar was u zich niet van bewust. U betaalt jaarlijks een premie van 600 euro, terwijl u eigenlijk 800 euro zou hebben moeten betalen. U betaalt dus slechts 3/4 van de premie die u zou moeten betalen. Als uw woning beschadigd raakt, betaalt de verzekering u dan ook slechts 3/4 van het bedrag van de schade.

Zijn alle partijen het eens over de inhoud van het contract, dan stelt de verzekeraar het op en ondertekenen zowel de verzekeringsnemer als de verzekeraar.

Het verzekeringscontract bestaat uit:

  • de algemene voorwaarden: dat zijn de voorwaarden, rechten en plichten die gelden voor alle verzekerden met eenzelfde verzekeringsproduct (woonverzekering, Autoverzekering, Familiale verzekering,…);
  • de bijzondere voorwaarden: dat zijn voorwaarden die specifiek zijn voor de verzekerde, en voor het risico dat wordt verzekerd (tarifering, verzekerde bedragen, vrijstellingen, persoonlijke gegevens, adres van het risico, ingangsdatum en duur van het contract,…).

Het houdt ook rekening met het verzekeringsvoorstel: dat is een formulier van de verzekeraar waarop de verzekeringsnemer aangeeft welke risico’s hij loopt.

Als in de loop van het contract uw situatie verandert of het risico evolueert, dan moet u dat aan uw verzekeraar signaleren. Het is mogelijk dat daardoor het risico verzwaart. In dat geval zijn er in bepaalde types verzekeringen – net als voor verzwijgen en onjuistheden – wettelijke sancties voorzien, zoals: het contract wordt aangepast; het contract wordt vanaf een bepaalde datum ontbonden, de prestaties worden verminderd (de verzekeraar betaalt bij een schadegeval een lager bedrag uit dan oorspronkelijk was voorzien),…

De Wikifintips

  • Vóór u een contract ondertekent, overloopt u met uw makelaar of verzekeraar ongetwijfeld de risico’s die u wil laten verzekeren. Neem de tijd om het contract aandachtig te lezen vóór u het ondertekent. Vraag gerust aan uw verzekeraar om het aan te passen als er nog fouten instaan of als u de oorspronkelijk voorziene dekkingen wil aanpassen.
  • Lees het contract aandachtig, zodat u op de hoogte bent van alle uitzonderingen die uw verzekeraar voorziet.
  • Vraag uitleg aan uw verzekeraar als u een bepaling in het contract niet begrijpt.
  • Vergeet nooit: u bent enkel verzekerd als u alle contractuele voorwaarden naleeft (u hebt de premies betaald, u leeft de veiligheidsmaatregelen na in het kader van een diefstalverzekering, er is geen sprake van fraude,…).