De komst van een kind

De komst van een kind verandert uw leven! Al uw vrienden en familie mogen het weten. Maar nog heel wat andere personen en instellingen moeten óók op de hoogte zijn van die blijde gebeurtenis. 

Al snel merkt u dat kinderen veel geld kosten! Als financiële ondersteuning krijgt u bij de geboorte een geboortepremie; misschien krijgt u er zelfs meer dan één. Nadien krijgt u kinderbijslag worden berekend. Als zelfstandige heeft u na de bevalling recht op financiële ondersteuning voor uw huishouden.

Voor ouders zijn er verschillende mogelijkheden om bijkomend verlof te krijgen. De bekendste daarvan zijn: het zwangerschapsverlof en het ouderschapsverlof. Daarmee krijgt u de kans om uw kind beter te leren kennen.

Na de vreugde van de geboorte, wordt u geconfronteerd met de realiteit en de kosten rond de bevalling: de ziekenhuisfactuur, behandelingen bij de kinesist,… Een voor een verdwijnen al die bedragen van uw rekening! Gelukkig moet u niet voor alles opdraaien en krijgt u een aantal uitgaven terugbetaald.

 1. Het is eindelijk zover: uw baby is geboren!

  Het goede nieuws doet de ronde onder familie en vrienden. Iedereen deelt in uw vreugde.

  Maar, bent u niemand vergeten?

  Natuurlijk moet u aangifte doen bij de gemeente waar de bevalling heeft plaatsgevonden. Meer informatie leest u op deze website. De specifieke formaliteiten voor kinderen die in het buitenland werden geboren, leest u op deze website.

  Vergeet ook niet:

  • uw ziekenfonds te verwittigen;
  • de werkgever te verwittigen van de ouder die het kind fiscaal ten laste heeft. Kinderen ten laste hebben, dat heeft gevolgen voor uw belastingen: uw netto-loon verhoogt want de bedrijfsvoorheffing daalt(dat is de belasting die uw werkgever van uw loon afhoudt).
    
 2. Bij de geboorte van je kind krijgt je een premie: het kraamgeld. Het wordt op de rekening van de moeder gestort.

  Je vindt alle informatie over wie het kraamgeld moet aanvragen, waar je het kraamgeld moet aanvragen, hoe, en hoeveel het zal bedragen enz… op de website van FAMIFED, de Federale Agentschap voor Kinderbijslag.

  Het kraamgeld kan al vóór de geboorte worden aangevraagd: vanaf 24 weken zwangerschap tot 5 jaar na de geboorte van je kind. Je kan het aanvragen met het volgend formulier.

 3. Onder bepaalde voorwaarden betalen sommige ziekenfondsen een geboortepremie uit in het kader van een aanvullende verzekering. Voor meer informatie hierover en over uw specifiek dossier, kan u contact opnemen met uw ziekenfonds.

  Informeer bij uw gemeente en bij de verenigingen waarvan u lid bent of ook zij een geboortepremie uitbetalen.

 4. Net als na een geboorte, worden er na een adoptie premies toegekend. Voor een eerste kind bedraagt de adoptiepremie evenveel als de geboortepremie.

  Meer informatie leest u op deze website.

 5. Kinderbijslag krijgt u vanaf de maand die volgt op de geboorte. Werd uw kind, bijvoorbeeld, op 16 april geboren, dan krijgt u in de maand mei voor het eerst kinderbijslag. Op voorwaarde, natuurlijk, dat aan alle voorwaarden en formaliteiten werd voldaan.

  Meer informatie leest u elders op deze website.

 6. Om de band tussen ouders en kind te versterken, werden verschillende verlofformules uitgewerkt: zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof en adoptieverlof. Ook wie met de moeder van het kind samenwoont maar niet de vader is, heeft recht op verlof. Daarnaast heeft de moeder recht op borstvoedingspauzes. De vader en de moeder van het kind kunnen van bij de geboorte ouderschapsverlof overwegen.

  Zwangerschapsverlof

  Na het vervullen van een aantal administratieve formaliteiten heeft u recht op betaald zwangerschapsverlof. Dat geldt zowel voor loontrekkenden als voor zelfstandigen.

  De duur van het zwangerschapsverlof varieert naargelang uw statuut: 15 weken voor loontrekkenden en 8 weken voor zelfstandigen.

  Een deel van het zwangerschapsverlof kan vóór de bevalling worden opgenomen, de rest daarna.

  Via het ziekenfonds ontvangt u een moederschapsuitkering.

  Meer informatie over de voorwaarden, de duur van het zwangerschapsverlof en het bedrag leest u:

  Vaderschapsverlof

  Papa’s die werknemer zijn, hebben eveneens recht op verlof, al is dat veel korter dan dat van de mama’s. Vaderschapsverlof duurt 10 dagen. Meer informatie over de duur van het vaderschapsverlof, het bedrag van de uitkering en de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen, leest u op deze website. Ambtenaren hebben recht op wat ‘omstandigheidsverlof’ wordt genoemd. Meer informatie leest u op deze website. Een deel van dat omstandigheidsverlof wordt door de werkgever betaald, een ander deel door het ziekenfonds.

  Vaderschapsverlof bestaat niet voor zelfstandigen.

  Geboorteverlof voor co-ouders

  De co-ouder is diegene die met de moeder van het kind samenwoont, maar niet de vader is.

  Ook een co-ouder heeft recht op geboorteverlof. Dat duurt net zo lang als vaderschapsverlof: 10 dagen.

  Een co-ouder heeft uitsluitend recht op geboorteverlof indien het vaderschap niet wettelijk kan worden vastgesteld en het kind dus geen vader heeft.

  Ook geboorteverlof wordt gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door het ziekenfonds betaald.

  Een aantal voorwaarden moeten vervuld zijn. Meer informatie leest u op deze website.

  Borstvoedingspauzes

  Bent u werknemer en werkt u minstens 7.30 uur per dag, dan heeft u recht op 2 x ½ uur borstvoedingspauze. Die pauzes zijn cumuleerbaar tot een uur per dag. Voor ambtenaren bestaat een gelijkaardig systeem.

  Werkt u minder dan 4 uur per dag, dan mag u ½ uur borstvoedingspauze nemen.

  Meer informatie over borstvoedingspauzes:

  Adoptieverlof

  Zowel werknemers als zelfstandigen krijgen adoptieverlof indien het adoptiekind jonger is dan 8 jaar. Zij hebben ook recht op een uitkering.

  De maximale duur van het adoptieverlof bedraagt, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen:

  • 4 weken indien het kind tussen 3 en 8 jaar oud is
  • 6 weken indien het kind jonger is dan 3 jaar
    

  Adoptieverlof wordt door het ziekenfonds betaald:

  • volledig voor zelfstandigen
  • voor het grootste gedeelte voor werknemers (slechts 3 dagen worden door de werkgever betaald)
    

  Adopteert u een kind samen met een partner, dan kan u allebei van adoptieverlof genieten.

  Meer informatie voor zelfstandigen leest u op deze website.
  Meer informatie voor werknemers leest u op deze website.

  Voor statutaire ambtenaren in de openbare sector bestaat een gelijkaardig verlof.

  Meer informatie hierover leest u op deze website.

 7. U heeft recht op 105 dienstencheques, die u kan aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Met deze dienstencheques kan u huishoudhulp betalen.

  Meer informatie leest u op deze website.

 8. Een bevalling is duur: de ziekenhuiskamer, de anesthesist, de gynaecoloog,…

  En dan zijn er nog de postnatale zorgen: de behandelingen voor de moeder bij de kinesist.

  Die kosten worden grotendeels terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering.

  Die dekt echter niet alles. Bepaalde supplementen kunnen hoog oplopen als u, bijvoorbeeld, in een eenpersoonskamer ligt, en worden niet terugbetaald. Daarvoor kan u eventueel een hospitalisatieverzekering afsluiten. Zo verkleint het bedrag waarvoor u zelf opdraait.

  Let op: u moet voldoen aan de voorwaarden van het contract van uw aanvullende verzekering. Lees het contract een paar weken vóór de bevalling aandachtig, zodat u met kennis van zaken voorbereidingen kan treffen en weet in welk ziekenhuis u terugbetaling geniet, of u een eenpersoonskamer kan boeken of niet,… Contracten kunnen erg van elkaar verschillen! Sluit u een verzekering af als u al zwanger bent, dan is het niet zeker dat alle kosten verbonden aan de bevalling en de geboorte wel worden gedekt.

  Meer informatie over de verzekering voor geneeskundige verzorging leest u elders op deze website.