Welke risico’s worden verzekerd?

Overstromingen, brand, hagel, sneeuw, natuurrampen: uw woonverzekering dekt heel wat risico’s!

Ze kan een dekking bieden voor:

  • uw materiële bezittingen: schade aan het gebouw en aan de inboedel;
  • uw burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan andere personen (bv. buren).

Ze voorziet ook de vergoeding van sommige kosten ten gevolge van schade: bv. als u gedurende enkele weken elders onderdak moet zoeken.

U kan een woonverzekering aanvullen met een aantal bijkomende dekkingen. 

Verplichte basisdekkingen

De wet zegt dat elke woonverzekering minstens een aantal risico’s moet dekken, zoals brand, explosies of natuurrampen.

Denk bv. aan:

  • een afvoerpijp die tijdens een storm loskomt en op de wagen van uw buurman valt;
  • een overstroming die uw nieuwe salon en uw eikenhouten meubilair onbruikbaar maakt.

In dat verband spreken we over de ‘basisdekkingen’.

Natuurrampen

Stormen, orkanen, vloedgolven en aardbevingen kunnen aanzienlijke schade veroorzaken.

Natuurrampen zijn opgenomen in de basisdekkingen. Horen in die categorie thuis: aardbevingen, overstromingen, overlopende dakgoten, grondverzakkingen en grondverschuivingen.

Verzekeraars moeten slachtoffers minstens vergoeden voor:

  • rechtstreekse schade aan bezittingen van slachtoffers;
  • schade veroorzaakt door pogingen om andere mensen of goederen te redden of te beschermen (bv. een ruit die werd ingeslagen om iemand uit een huis te kunnen halen);
  • de kosten voor de opruiming van puin of voor het slopen van ruïnes met het oog op de wederopbouw;
  • de kosten voor onderdak in afwachting van de wederopbouw en dat gedurende 3 maanden na de ramp.

Tuinhuisjes, aanplantingen en voertuigen zijn doorgaans niet gedekt. Verder bent u niet gedekt bij diefstal of vandalisme die door de ramp mogelijk werden gemaakt. Stel dat uw huis na een aardbeving grote scheuren vertoont. Tijdens de herstellingswerken kan u er niet blijven wonen; dus trekt u naar een hotel. Tijdens uw afwezigheid dringen dieven uw woning binnen en nemen een aantal voorwerpen mee. Die diefstal, mogelijk gemaakt door uw afwezigheid na de ramp, wordt niet vergoed. Diezelfde redenering hanteert uw verzekeraar wanneer vandalen van de situatie profiteren om uw woning te betreden en uw muren en meubels met graffiti te bekladden.

Uw verzekeraar moet natuurrampen sowieso in uw brandverzekering opnemen.

Hij kan ervoor kiezen om daarvoor:

  • zijn eigen tarieven voor te stellen;
  • indien hij van oordeel is dat het om een hoog risico gaat,  de voorwaarden van het Tariferingsbureau voor te stellen. De voorwaarden, tarieven en franchises van het Tariferingsbureau zijn niet individueel, maar algemeen. U vindt ze op de website: www.bt-tb.be.  Het gaat om maximale tarieven en franchises, en om de minimale voorwaarden.

Hanteert de verzekeraar de voorwaarden van het Tariferingsbureau, dan moet hij de verzekerde daarover informeren en aangeven dat het hem vrij staat een andere verzekeraar te contacteren als hij niet met die voorwaarden akkoord gaat.

Verzekeraars mogen weigeren u tegen natuurrampen te verzekeren als uw woning in een risicogebied staat. Een risicogebied is een zone die herhaaldelijk zwaar onder water staat.

In uitzonderlijke omstandigheden kan een natuurramp door de minister van Binnenlandse Zaken worden beschouwd als een ‘erkende ramp’. In dat geval worden de slachtoffers niet vergoed door de verzekeraar bij wie ze een verzekering tegen natuurrampen afsloten, maar wel door het Rampenfonds.

Niet-verplichte dekkingen

Andere omstandigheden vallen dan weer niet onder de verplichte dekkingen van uw verzekeringscontract. Daarvoor kan u uw contract wel uitbreiden. Denk bv. aan een boom die op uw huis valt, aan de schade die door een stookolielek ontstaat, of diefstal uit uw woning.

Wat als u aansprakelijk bent voor schade aan andere personen?

Uw basiscontract kan uw aansprakelijkheid verzekeren. Stel: de wind rukt uw dakgoot los en die verwondt een voorbijganger op het voetpad. Dat slachtoffer ontvangt dan een schadevergoeding via uw woonverzekering. Die verzekering komt tussen voor zowel materiële als lichamelijke schade.

Let op: het gaat niet om een automatische dekking. U beslist zelf of u daarvoor een contract afsluit. Hou de mogelijke risico’s in het achterhoofd en bedenk hoeveel het u kan kosten als u niet verzekerd bent!