Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

De rol van de Centrale voor kredieten aan particulieren

De Centrale voor kredieten aan particulieren registreert alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die consumenten voor privédoeleinden afsluiten. Kredietgevers zijn verplicht om elk nieuw of gewijzigd krediet aan deze centrale mee te delen.

De Nationale Bank van België staat in voor de organisatie van de Centrale.

Close-up op iemand die al zijn facturen bekijkt
Op deze pagina

Een verplichte controle

Je kredietgever is verplicht om je het juiste krediet aan te bieden voor je persoonlijke situatie. Hij moet ook onderzoeken of je het krediet wel kan terugbetalen. Daarom zal hij je dus veel vragen stellen en een formulier opstellen dat je moet ondertekenen. Ook is hij verplicht om je gegevens in de Centrale voor kredieten aan particulieren op te vragen. Eerlijk zijn is dus de boodschap!

Als je niet tijdig terugbetaalt

Naast informatie over de toegekende kredieten verzamelt de Centrale voor kredieten aan particulieren ook gegevens over wanbetalingen. Als je drie (volledige of gedeeltelijke) afbetalingen achterstaat of een bedrag drie maanden na de vervaldag nog niet hebt betaald, dan meldt je kredietgever dat aan de centrale. Hetzelfde geldt als je langer dan drie maanden onafgebroken in het rood blijft staan op je zichtrekening of het openstaande bedrag op je kredietkaart niet afrekent.

De eerste keer dat je als wanbetaler in de kredietcentrale opgenomen wordt, wordt je daarvan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Hoe lang blijven de gegevens geregistreerd?

Eenmaal je een krediet krijgt, wordt dat ook in de kredietcentrale geregistreerd. Voor kredieten die zonder problemen verlopen, worden de gegevens drie maanden en acht dagen na het einde van het contract gewist. In het geval van eventuele aflossingsproblemen worden die aan je dossier toegevoegd voor een periode die tot tien jaar kan gaan.  Eens de problemen oplost, blijven de gegevens nog een jaar in het bestand van de Nationale Bank.

Hoe krijg je inzage in je gegevens?

Er zijn drie mogelijkheden om kosteloos een overzicht te krijgen van de gegevens die op je naam geregistreerd zijn door de Centrale voor kredieten aan particulieren:

  • Via het internet met je elektronische identiteitskaart
  • Per brief (Nationale Bank van België, Centrale voor kredieten aan particulieren, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) met een recto-verso kopie van je identiteitskaart
  • Aan de loketten van de Nationale Bank van België (de Berlaimontlaan 3, 1000 Brussel) op voorlegging van  je identiteitskaart

Als je gegevens fout zijn

Als je vaststelt dat er foute informatie over jou in de Centrale voor kredieten aan particulieren staat, kan je een rechtzetting vragen. Daarvoor richt je je best tot je kredietgever en verstrek je hem alle gegevens van je verzoek.

Als je het niet eens bent met de geregistreerde gegevens, kan je een gemotiveerde klacht indienen bij de Federale Overheidsdienst Economie (Algemene Directie Economische Inspectie).

Wikifin-tip