Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

set-of-hands.jpg
Aangepast op

Algemene informatie over schenken

Op deze pagina

Wat is een schenking?

Kijk ook even naar de videoSuccessieplanning : waarom een schenking interessant kan zijn!” van Notaris.be

De schenking is een contract waarbij de schenker (de gever) een goed vrijwillig en met de bedoeling om te begiftigen overdraagt aan een begiftigde (de ontvanger) die dat goed aanvaardt.

Een schenking is onherroepelijk (behalve tussen echtgenoten) - “gegeven is gegeven” - en wordt tijdens het leven van de schenker afgehandeld. Het veronderstelt automatisch een verarming van de schenker.

Een testament wordt daarentegen logischerwijze pas na je overlijden uitgevoerd.

Een jonge man kust zijn grootmoeder

Redenen om een schenking te overwegen

Je kan om vele redenen een schenking overwegen. Zo kan je bijvoorbeeld wensen om:

  • Je nalatenschap op voorhand te regelen en je erfgenamen (kinderen, kleinkinderen, echtgenoot/echtgenote …) financieel te helpen. Daarom overweeg je om je erfgenamen bij leven al een deel van je vermogen te schenken.
  • Te anticiperen op eventuele problemen of geschillen na je overlijden.
  • Ervoor te zorgen dat je erfgenamen minder successierechten moeten betalen. Schenkingsrechten zijn fiscaal immers voordeliger dan successierechten.

Wie kan een schenking doen/ontvangen?

Iedereen kan zowel goederen schenken als ontvangen.
Op het moment van de schenking moet de schenker de gevolgen van zijn handelingen kunnen inschatten. Hij moet dus gezond van geest zijn. Als je een goed schenkt, daalt immers de waarde van je vermogen. Over een schenking moet je dus goed nadenken. Overhaast te werk gaan is zeker geen optie.

Ook een minderjarige kan trouwens een schenking ontvangen. Hij mag die echter niet alleen aanvaarden. Aangezien hij niet meerderjarig is, is hij immers nog “handelingsonbekwaam”. Daarom zal zijn wettelijke vertegenwoordiger – ouder, grootouder of voogd (na daartoe door de vrederechter te zijn gemachtigd) – de schenking dus in zijn plaats moeten aanvaarden.

Na de schenking stijgt het vermogen van de minderjarige. Tot hij meerderjarig is, zal zijn wettelijke vertegenwoordiger het geschonken goed beheren. Eens hij meerderjarig is, beslist hij naar eigen goeddunken wat hij met dat goed doet.

De geldigheid van een schenking

  • De schenking moet zonder dwang gebeuren: beide partijen komen overeen dat de ene partij een deel van zijn vermogen schenkt en dat de andere partij dat deel ontvangt.
  • Daarnaast moet het voornemen bestaan om een schenking te doen (zonder tegenprestatie): bij de schenker moet dus de wil bestaan om een goed dat deel uitmaakt van zijn vermogen, over te dragen naar het vermogen van de begiftigde (i.e. de persoon die de schenking ontvangt). Laatstgenoemde moet de schenking dus aanvaarden.
  • Elk goed (roerend of onroerend goed, geld, effecten …) kan worden geschonken, op voorwaarde dat de schenker de eigenaar van het geschonken goed is.