Overschrijvingen

De Belgische overschrijving wordt Europees

Met een overschrijving zet u een som geld over van een rekening naar een andere. In 2011 werd het papieren oranje Belgische overschrijvingsformulier vervangen door een rood Europees formulier. U kan een papieren overschrijvingsformulier invullen en aan uw bank afgeven, maar u kan een overschrijvingsformulier ook via de betaalautomaten invullen en uitvoeren of via internetbankieren. U hebt de volgende informatie nodig:
 • het bedrag dat u wenst over te schrijven (in euro);
 • het internationale bankrekeningnummer IBAN. U vindt dit van uw eigen rekening terug op o.a. uw rekeninguittreksels of uw betaalkaart. Het bestaat uit maximum 34 karakters, maar het aantal kan verschillen van land tot land. In België bestaan alle IBAN-nummers uit 16 karakters: een landcode die bestaat uit 2 letters: BE; gevolgd door een controlegetal van 2 cijfers bv. 28; gevolgd door de cijfers van het rekeningnummer zelf bv. 7351 2248 7800. Voor een overschrijving hebt u uw eigen IBAN nodig en de IBAN van degene aan wie u betaalt; 
 • de naam en het adres van degene aan wie u wil betalen;
 • uw handtekening op papier of elektronisch via een kaartlezer of ander apparaatje;
 • wanneer u wenst dat de overschrijving niet onmiddellijk maar op een latere datum wordt uitgevoerd, kan u die datum vermelden onder de rubriek memodatum.

Het is ook mogelijk dat u de vraag krijgt om de 'BIC' op te geven . De BIC is de unieke identificatiecode van de bank. Deze code bestaat uit minimum 8 en maximum 11 karakters. U vindt de BIC van uw eigen bank terug op o.a. uw rekeninguittreksels of uw betaalkaart. De BIC van andere banken kan u terugvinden op de website van de Nationale Bank van België. Voor een overschrijving hebt u uw eigen BIC nodig en de BIC van de bank van degene aan wie u betaalt.

Wat met automatische betalingen?

Het betalen van uw rekeningen met een overschrijving via online bankieren of in het bankkantoor, kan een vervelende klus zijn en veronderstelt een zeker opvolging. Misschien overweegt u automatische betalingen om alvast de regelmatig terugkerende facturen te betalen. U kan dan ofwel een doorlopende (of permanente) opdracht geven aan uw bank ofwel een domiciliëring toestaan aan bv. uw elektriciteitsleverancier of telefoonmaatschappij. Maar ook daarmee gaat het soms mis. We geven hierna antwoord op de vraag wat u kan doen als het met dergelijke betalingen verkeerd gaat.

1. Alles over domiciliëringen

Wat is een domiciliëring?

Met een domiciliëring geeft u een leverancier, zoals bv. de elektriciteitsmaatschappij of de kabeldistributeur, toelating om het factuurbedrag automatisch van uw bankrekening te halen. U regelt domiciliëringen niet meer zoals vroeger met uw bank. Sinds februari 2014 geeft u een toestemming (een “mandaat”) aan een leverancier om het geld van de factuur van uw rekening af te halen.

Hoe gaat u een domiciliëring aan?

Voor het openen van een domiciliëring heeft de leverancier uw handtekening nodig. In tegenstelling tot wat sommige bedrijven soms beweren, kan een domiciliëring niet geldig geopend worden enkel op een mondelinge instructie, bv. per telefoon.

U kan gebruik maken van enkele beschermingsmaatregelen. Welke?

Bij een domiciliëring geeft u aan een derde partij de toestemming om automatisch geld van uw rekening te halen: het initiatief ligt dan ook bij die partij en niet meer bij u. Om uw belangen te beschermen, kan u het volgende doen:

 • Als u niet akkoord gaat met een bepaalde betaling die is gebeurd in het kader van een domiciliëring, dan hebt u 8 weken de tijd om aan uw bank te vragen dat het betaalde bedrag wordt teruggestort. U meldt dus binnen de 8 weken dat u niet akkoord gaat met een bepaalde betaling en dan zal de bank dit zonder onderzoek terugstorten. Ook als u de geldigheid van een mandaat betwist, zal de bank alle betalingen van de voorbije 8 weken terugstorten.
 • Als u meent dat de domiciliëring onterecht is gebeurd, dus zonder geldig mandaat, doet u het volgende:
  • Breng uw bank ervan op de hoogte dat er een onterechte betaling is gebeurd en dat er geen geldig mandaat bestaat;
  • U kunt de terugstorting van de onterechte betaling(en) tot 13 maanden terugvragen. Uw bank vraagt op dat moment aan de bank van de “leverancier-schuldeiser” een kopie van het mandaat en beoordeelt de geldigheid ervan. Het kan ook dat de “leverancier-schuldeiser” antwoordt dat er geen mandaat bestaat.
 • U kan ook:
  • aan uw bank opdracht geven om nooit enigerlei domiciliëring te aanvaarden, van welke schuldeiser ook.
  • aan uw bank opdracht geven om enkel bedragen onder een bepaald maximumbedrag te betalen in het kader van een domiciliëringsmandaat of enkel volgens een bepaalde periodiciteit te betalen (bv. niet meer dan 1x per maand).
  • een lijst aanleggen van leveranciers van wie u nooit een domiciliëring zal aanvaarden (een zwarte lijst) of uw bank verbieden een domiciliëring te aanvaarden, behalve van bepaalde leveranciers (een witte lijst).

Opgelet! Het is niet omdat uw bank u een gedomicilieerde betaling terugstort, dat u uw leverancier niet meer moet betalen. Zo kan u betwisten dat u een domiciliëring hebt ondertekend en zal de bank u uw betalingen terugstorten, maar dat betekent niet dat u bv. uw telefoonrekening niet meer moet betalen.

Hoe beeindigt u een domiciliëring?

Om een domiciliëring stop te zetten, volgt u best de instructies van uw leverancier of vraagt u informatie bij uw bank. Om problemen te voorkomen, bevestigt u dat best nog eens via een aangetekende brief aan de leverancier. Vergeet niet bevestiging van de opzegging te vragen via e-mail of post.

2. Alles over de doorlopende opdracht

Wat is een doorlopende opdracht en hoe maakt u die aan?

Als u regelmatig een overschrijving moet doen voor hetzelfde bedrag aan dezelfde persoon, zoals voor uw huishuur of de afbetaling van uw hypothecair krediet, dan kan u een doorlopende opdracht aan uw bank geven. Uw bank schrijft dan een vaste som geld over op een door u bepaald tijdstip. Het gaat dus om een overschrijving, maar dan één die wekelijks, maandelijks of jaarlijks gebeurt.

U geeft de opdracht aan uw bank, uw schuldeiser is daar niet bij betrokken. U bepaalt dus zelf hoeveel en op welke tijdstip er betalingen plaats vinden.

Hoe beëindigt u een doorlopende opdracht?

U kan dit eenvoudigweg doen via online bankieren of in uw bankkantoor. Let wel! Een gedane betaling in het kader van een doorlopende opdracht is onomkeerbaar: net zoals bij een overschrijving geldt hier het principe: “betaald is betaald”.

De voordelen van overschrijvingen

Overschrijvingen zijn een handig en veilig betaalmiddel voor grotere bedragen. Vooraleer een overschrijving kan worden uitgevoerd, moet u daar uw akkoord voor geven via een handtekening (op papier of elektronisch). Er geldt geen maximumbedrag voor overschrijvingen, maar bij hele grote bedragen kan het zijn dat uw bank om veiligheidsredenen de uitvoering van de overschrijving vertraagt. U kan niet méér overschrijven dan het bedrag dat op uw rekening staat. Met een overschrijving hebt u ook een bewijs van betaling via uw rekeninguittreksel. U kan ook een mededeling toevoegen aan uw overschrijving als geheugensteun.

De Wikifintips

 • Met een Europese overschrijving kan u gemakkelijk en veilig geld overschrijven naar gelijk wie. Let op als u geld overschrijft naar landen buiten de Europese Unie. Banken rekenen daar soms kosten voor aan. Bevraag u eerst over de kostprijs van z'n overschrijving bij uw bank.
 • Als er te weinig geld op uw bankrekening staat, dan zal uw permanente opdracht of domiciliëring niet uitgevoerd worden, tenzij u op uw zichtrekening onder nul mag gaan. Zorg er dus voor dat er genoeg geld op uw rekening staat zodat uw facturen correct betaald kunnen worden.