Het kredietonderzoek. Hoeveel kan u terugbetalen?

Schat het risico in

Uw kredietgever heeft er alle baat bij dat u uw lening goed kan terugbetalen. Want als blijkt dat u uw lening niet kan betalen, dan verdient de kredietgever er niets aan. Ook voor uzelf is het cruciaal om niet te veel hooi op uw vork te nemen. Want schulden zijn veel sneller gemaakt dan afbetaald. Ga daarom samen met uw kredietgever na hoeveel u comfortabel kan terugbetalen, ook als u een keer een financiële tegenvaller zou hebben.

De kredietgever moet nagaan of u de lening kan terugbetalen

Het is niet omdat kredietgevers geld verdienen aan leningen dat ze u dan maar zoveel mogelijk  uitlenen. Als u een lening vraagt is uw kredietgever verplicht om na te gaan of u de lening realistisch gezien kan terugbetalen. De kredietgever zal u daarom vermoedelijk de volgende  vragen stellen:

  • Hoe hoog is uw inkomen? De kredietgever zal u om uw loonfiches of belastingaanslag vragen. Vermeld al uw inkomsten, ook bv. alimentatie, vervangingsinkomen, enz.
  • Welke kosten heeft u? De kredietgever zal nagaan hoeveel terugkerende kosten u per maand en per jaar hebt. Reken daarbij ook te verwachten uitzonderlijke uitgaven zoals bv. de vervanging van uw wasmachine, werken in uw woning, enz.
  • Hoe stabiel is uw situatie? De kredietgever zal polsen naar uw gezinssituatie, het soort arbeidscontract dat u hebt, enz.

Het is belangrijk om een zo eerlijk en volledig mogelijk beeld van uw situatie te geven. Daar heeft u zelf ook baat bij.

Heeft u nog andere leningen?

De kredietgever controleert ook of u nog andere kredieten heeft of ooit gehad heeft. Hij doet dit via de Centrale voor Kredieten aan Particulieren  van de Nationale Bank van België.

Deze kredietcentrale houdt de gegevens bij van alle leningen die u heeft of heeft gehad. De centrale weet ook wie afbetalingsproblemen heeft of gehad heeft. De kredietgevers zijn verplicht om deze centrale te raadplegen vooraleer ze u een krediet geven.

Als de kredietgever uw aanvraag voor een lening onderzocht heeft, beslist hij of hij u een lening geeft. Hij mag en moet zelfs een lening weigeren als hij denkt dat u de lening niet zal kunnen terugbetalen.

Eenmaal u een lening krijgt, wordt die ook in de kredietcentrale geregistreerd. Eventuele aflossingsproblemen worden aan uw dossier toegevoegd.

De bank kan uw waarborgen aanspreken

Vaak vraagt uw kredietgever een waarborg (zoals een hypotheek) als hij u een lening toekent. Dat is voor de kredietgever een extra verzekering indien u niet meer in staat zou zijn om uw schulden terug te betalen.

Wat als uw lening niet wordt toegekend?

Als de kredietgever uw lening weigert, moet hij u uitleggen waarom en welke informatie hij heeft gebruikt om tot die beslissing te komen. Als deze informatie fout is, kan u ze laten rechtzetten.

De Wikifintips

  • Neem de analyse van uw financiële situatie serieus. Zo voorkomt u dat u te veel schuldenlast op uw schouders neemt.
  • Kredietgevers zijn verplicht om uw kredietgeschiedenis na te kijken en u te vragen naar uw financiële gegevens. Zo kunnen ze inschatten hoeveel u kan terugbetalen.
  • Ga nooit tot het uiterste van uw budget . Beperk het bedrag van uw maandelijkse afbetalingen en voorzie een marge voor onvoorziene omstandigheden  (bv. werkloosheid, ziekte, enz.).