Kinderen, werk en financiën

Uw baby wordt stilaan groter, en u gaat terug aan het werk. Uw baby moet dus door iemand anders worden opgevangen. Om de juiste keuzes te maken, moet u verschillende mogelijkheden tegen elkaar afwegen. Wat zal u doen als uw kind ziek wordt of als het niet naar school moet?
Uw baby heeft u doen beseffen dat het leven meer is dan werken alleen. En dus besluit u gebruik te maken van de verschillende verlofformules, of deeltijds te gaan werken.

Het leven is duur, zeker als u kinderen heeft! Gelukkig zijn er nog de kinderbijslag, de premies voor vakantiekampen, de studietoelagen en de woonpremies. ‘Grote gezinnen’ hebben bovendien recht op kortingen.

 1. De meesten onder ons werken buitenshuis. Onze kinderen moeten op dat moment door iemand anders worden opgevangen. Wie kan er voor uw baby zorgen?

  Sommigen doen een beroep op familie: ouders, schoonouders,…

  Anderen schakelen hulp van buitenaf in. Brengt u de kinderen dan naar een kinderdagverblijf, huurt u een babysitter of een kindermeisje in?

  Meer informatie over de verschillende mogelijkheden in de Vlaamse en de Franse Gemeenschap vindt u op deze website.

  Elk opvangsysteem heeft eigen kenmerken qua flexibiliteit, kostprijs, toezicht en kwaliteit. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn sommige formules fiscaal aftrekbaar.

  Meer informatie over het aftrekbaar maximumbedrag en de verschillende voorwaarden leest u elders op deze website.

 2. U heeft vandaag een belangrijke vergadering op het werk. U maakt uw kind wakker, maar voelt dan dat het koorts heeft. Wat nu?

  Uw kind is ziek en niemand in uw familie kan het opvangen. Uw moeder ligt met rugpijn in bed. Uw schoonouders maken ergens een cruise.

  U ziet geen andere oplossing dan het inhuren van een ziekenoppas.

  Via de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds kan u gelukkig iemand in huis halen om voor uw zieke kind te zorgen. U kan die dienst een aantal keer per jaar inschakelen. U moet wel een bijdrage in de kosten betalen.

  Aarzel niet om nu al contact op te nemen met uw ziekenfonds en hierover meer informatie te vragen. Zo weet u al waar u aan toe bent als er zich een noodsituatie voordoet.

 3. Specifiek verlof naar aanleiding van de komst van een kind komt elders op deze website aan bod.

  Daarnaast zijn er andere verlofformules:

  • ouderschapsverlof: op te nemen vóór uw kind 12 wordt
  • loopbaanonderbreking of tijdskrediet
  • adoptieverlof: voor kinderen jonger dan 8 jaar
    

  Ouderschapsverlof

  Enkel werknemersen ambtenaren hebben recht op ouderschapsverlof. Zowel mama’s als papa’s kunnen ervan genieten. En dat zowel voor hun biologische kinderen als voor adoptiekinderen.

  Ouderschapsverlof duurt maximaal 4 maanden voor wie voltijds werkt.

  Het kan:

  • voltijds: de werknemer komt gedurende 4 maanden niet werken. Die 4 maanden hoeft hij niet in één keer op te nemen. Hij kan ze spreiden over blokken van telkens een maand.
  • halftijds: de werknemer komt gedurende 8 maanden slechts halftijds werken. Die 8 maanden hoeft hij niet in één keer op te nemen. Hij/ kan ze spreiden over blokken van telkens 2, 4 of 6 maanden.
  • voor 1/5: de werknemer komt gedurende 20 maanden slechts 4/5 werken. Die 20 maanden hoeft hij niet in één keer op te nemen. Hij kan ze spreiden over blokken van 5, 10 of 15 maanden.
    

  Ouderschapsverlof moet worden opgenomen vóór het kind 12 jaar oud is. Voor een kind met een handicap mag u ouderschapsverlof onder bepaalde voorwaarden opnemen tot het kind 21 jaar oud is.

  In principe betaalt de Rijkdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) u tijdens het ouderschapsverlof een onderbrekingsuitkering uit.

  Meer informatie over de voorwaarden om van ouderschapsverlof te genieten, leest u op deze website. Over de specifieke regels voor ambtenaren leest u meer op deze website.

  Tijdskrediet of loopbaanonderbreking

  Met tijdskrediet (voor werknemers in de privésector) of loopbaanonderbreking (voor ambtenaren) kan u voor een periode helemaal of gedeeltelijk stoppen met werken. Er zijn verschillende formules en het bedrag van de uitkering die u ontvangt, hangt af van de voorwaarden waaraan u voldoet. Die worden dossier per dossier bekeken.

  Meer informatie over tijdskrediet en over de mogelijkheden die u in dat kader heeft, leest u op deze website.
  Meer informatie over loopbaanonderbreking leest u op deze website.

  Let op: het opnemen van tijdskrediet of loopbaanonderbreking heeft wellicht gevolgen voor:

  Adoptieverlof

  Adoptieverlof:

  • duurt maximaal 6 weken indien het kind jonger is dan 3 jaar
  • duurt maximaal 4 weken inden het kind ouder is dan 3 jaar
  • moet worden opgenomen vóór het kind 8 jaar oud is
    

  Meer informatie leest u elders op deze website.

 4. Nu je een kind hebt, ontvang je maandelijks kinderbijslag, vanaf de maand volgend op die van de geboorte.

  Dat bedrag wordt uitbetaald door een kinderbijslagfonds om een deel van de kosten voor de opvoeding van je kind te financieren.

  Zowel zelfstandigen, werknemers, ambtenaren of daarmee gelijkgestelden hebben recht op kinderbijslag.

  Kinderbijslag wordt maandelijks gestort, meestal op de rekening van de moeder. Woont het kind alleen, dan kan het onder bepaalde voorwaarden zelf kinderbijslag ontvangen.

  Het bedrag van de kinderbijslag hangt af van:

  • de leeftijd van het kind
  • het aantal kinderen in het gezin
  • het feit dat het een kind met een handicap is

  Let op: als je kind een studentenjob doet, mag zijn inkomen niet hoger liggen dan een bepaald plafond, anders verlies je je recht op kinderbijslag.

  Meer informatie leest je hier elders op deze website.

  Kinderbijslag ontvang je tot op de 18de verjaardag van je kind. Als je kind verder studeert, wordt die leeftijdsgrens opgetrokken tot 25 jaar.

  Eenoudergezinnen die hun kind alléén opvoeden kunnen hogere kinderbijslag krijgen. Alles hangt af van het inkomen.

  Meer informatie over het bedrag van de kinderbijslag voor werknemers, leest u op deze website.

 5. Twee maanden zomervakantie in juli en augustus, kerstvakantie, paasvakantie, krokusvakantie, herfstvakantie. Ouders kunnen niet altijd thuisblijven. Vakantiekampen zijn een leuke oplossing, maar kunnen een aardig centje kosten!

  Hoe kunnen we die kosten verlagen?

  Belastingvermindering

  Indien de vakantiekampen aan bepaalde voorwaarden voldoen, dan kan u een deel van het bedrag dat u betaalt van uw inkomen aftrekken.

  Meer informatie leest u elders op deze website.

  Tussenkomst van het ziekenfonds

  Soms komt het ziekenfonds tussen in het kader van de aanvullende ziekteverzekering. Zijn bepaalde voorwaarden vervuld, dan kan u rekenen op een kleine tussenkomst. Die is uiteraard beperkt tot een maximum aantal dagen per jaar.

 6. Er wordt wel eens gezegd dat onderwijs gratis is. Maar er komen nogal wat kosten bij kijken:

  • warme maaltijden
  • voorschoolse opvang
  • naschoolse opvang en avondstudie
  • schoolreizen
  • uitstapjes
  • boeken

  En dan hebben we het nog niet eens over alle schoolbenodigdheden!

  Gelukkig bestaan er manieren om die facturen te verlichten.

  Schoolpremie

  Sinds enkele jaren ontvangen ouders begin augustus een bedrag om de kosten aan het begin van een nieuw schooljaar te dekken. Meestal wordt die schoolpremie gestort samen met de kinderbijslag van de maand juli. De premie volstaat zeker niet om alle kosten tijdens het nieuwe schooljaar van uw kind te betalen, maar is wel mooi meegenomen.

  Meer informatie over de bedragen leest u op deze website.

  Belastingvermindering voor schooltoezicht

  De kosten voor middagtoezicht (warme maaltijden niet inbegrepen), naschoolse opvang en avondstudie kan u tot een bepaald bedrag van uw belastbaar beroepsinkomen aftrekken.

  Het gaat dan om kinderen jonger dan 12 jaar (of jonger dan 18 jaar als het een kind met een handicap is).

  Om van die belastingvermindering te kunnen genieten, moet u aan verschillende voorwaarden voldoen:

  Meer informatie over het maximaal aftrekbaar bedrag en de voorwaarden leest u op deze website.

  Tussenkomst van het ziekenfonds

  Soms voorziet uw ziekenfonds een tussenkomst in het kader van een aanvullende verzekering. Zijn bepaalde voorwaarden vervuld, dan kan u voor vakantiekampen of
  -verblijven een klein bedrag ontvangen. Ook bosklassen, sneeuwklassen en dergelijke komen in aanmerking. Uiteraard werd een maximaal aantal dagen per jaar ingesteld.

  Studiebeurzen

  De overheid nam ook maatregelen om de onderwijskosten voor ouders met een bescheiden inkomen draaglijk te houden. Iedereen kent studiebeurzen in het hoger onderwijs. Wist u dat ook kinderen in het middelbaar onderwijs een studiebeurs kunnen krijgen? Het bedrag van de studiebeurs hangt af van de leeftijd van het kind en het inkomen van de ouders.

  Meer informatie leest u op deze website.

  De betaling van de schoolfactuur spreiden

  Krijgt u het echt moeilijk om de schoolkosten van uw kinderen te betalen? Vraag de school om hulp door, bijvoorbeeld, het aanvaarden van een afbetalingsplan.

  Steun van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)

  Heeft u het echt moeilijk, klop dan aan bij het OCMW van uw gemeente.

 7. Om een idee te krijgen van de kosten die hogere studies met zich meebrengen, en – vooral – van hoe u die allemaal kan financieren, kan u elders op deze website terecht.

 8. Drie kinderen die aan een nieuw schooljaar beginnen, drie keer warme maaltijden op school, drie treinabonnementen, kledij en schoenen, …

  Als u lid wordt van de Gezinsbond, kunt u een kaart aanvragen voor ‘grote gezinnen’ (meer informatie over de Gezinsbond leest op u deze website). Met uw kaart krijgt u korting op het openbaar vervoer van de Spoorwegen en De Lijn, bij bepaalde handelaars, in culturele centra,…

  Meer informatie over die kortingen leest u op deze website.

 9. Zowel voor de huur als voor de aankoop van een huis kan u hulp krijgen via een sociale huisvestingsmaatschappij die u een sociale woning toewijst.

  Om voor een sociale woning in aanmerking te komen, mag uw inkomen niet hoger liggen dan een bepaalde grens. Een bijkomende voorwaarde kan zijn dat u kinderen ten laste moet hebben. Dat is niet noodzakelijk, maar zorgt wel voor een verhoging van de inkomensgrens en geeft u dus meer kans op een sociale woning.

  De voorwaarden voor toekenning van een sociale woning verschillen naargelang de huisvestingsmaatschappij. Wil u meer weten over de voorwaarden, neem dan contact op met:

  De overheid werkte steunmaatregelen uit die het voor mensen makkelijker moeten maken om eigenaar te worden van een huis:

  • sociale leningen. Het gaat om voordelige leningen voor kandidaat-kopers waarvan inkomen niet hoger ligt dan een bepaald plafond. De voorwaarden voor toekenning van een sociale lening hangen af van het gewest waar u een huis wil kopen of bouwen, van uw inkomen, van de samenstelling van uw gezin, van de gemeente waar u gaat wonen,… Voordelen van een sociale lening zijn o.a.: een lagere rentevoet, lagere notariskosten, lagere dossierkosten, financiële steun tijdens de eerste jaren van terugbetaling van de lening,…
  • premies en belastingvoordelen. Ook al lag uw inkomen te hoog om voor de aankoop van een gezinswoning een sociale lening te krijgen, u kan voor de renovatie van uw huis nog altijd premies aanvragen! In tegenstelling tot wat het geval is voor sociale leningen, zijn aan de meeste premies geen inkomensplafonds verbonden.
    

  De federale overheid kent belastingvoordelen toe voor de aankoop van een gezinswoning. Ook voor isolatiewerken aan uw dak of voor het beveiligen van uw woning tegen inbraak of brand kan u van belastingvoordelen genieten.

  Meer informatie leest u elders op deze website.