Sociale zekerheid

In de loop van je leven zal je ongetwijfeld op bepaalde momenten een uitkering van de sociale zekerheid ontvangen: een rust- of overlevingspensioen, een werkloosheidsuitkering, vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid, … Voor welke uitkering je in aanmerking komt, hangt grotendeels af van je gezinssituatie.

Zo is voor de berekening van je pensioen een van de belangrijkste vragen: "ben je gehuwd of niet?". Voor de berekening van de werkloosheidsuitkering en de invaliditeitsuitkering zijn er twee gezinselementen die de hoogte bepalen van het bedrag dat je zal ontvangen: "krijgt iemand in je gezin reeds een uitkering?" en "heb je personen ten laste? ". Of je getrouwd bent of wettelijk samenwoont heeft geen enkele invloed op de berekening van deze uitkeringen.

 1. Een pensioen is een individuele uitkering waarop u op basis van uw beroepsloopbaan recht heeft. Aan uw pensioenrechten verandert dan ook niets als u besluit te trouwen of te gaan samenwonen. Als echtpaar komt u mogelijks wel in aanmerking voor het ‘gezinstarief’.

  U bent getrouwd

  Voor pensioenen van echtparen worden er twee tarieven gehanteerd: het tarief voor alleenstaanden en het gezinstarief. Het gezinstarief is in principe voordeliger, maar u komt er pas voor in aanmerking als aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • uw partner mag eigen beroepsactiviteiten uitoefenen, maar de inkomsten daaruit mogen niet hoger zijn dan bepaalde drempels;
  • uw partner mag geen eigen pensioen ontvangen;
  • uw partner mag geen sociale uitkeringen (werkloosheid, invaliditeit, ziekte) ontvangen.
    

  Hebben u en uw partner recht op een pensioen als werknemer of als zelfstandige? De Federale Pensioendienst (FPD) berekent automatisch welke situatie voor u de voordeligste is! U zal een pensioen aan gezinstarief óf twee pensioenen als alleenstaanden ontvangen.

  Meer informatie over het tarief voor alleenstaanden en het gezinstarief.

  Let op: ontvangt u een overlevingspensioen of een pensioen berekend op basis van de loopbaan van uw gescheiden echtgenoot of echtgenote? Als u hertrouwt, verliest u dat pensioen.

  Enkel gehuwden hebben recht op een overlevingspensioen.

  Meer informatie over de pensioenrechten van echtparen.

  U woont (wettelijk of feitelijk) samen

  Of u wettelijk of feitelijk samenwoont, heeft geen impact op uw individuele pensioenrechten. Het gezinstarief geldt enkel voor getrouwde echtparen. Wettelijk of feitelijk samenwonen heeft geen gevolgen voor uw ouderdomspensioen, uw overlevingspensioen of uw pensioen berekend op basis van de loopbaan van uw gescheiden partner.

  Meer informatie over de pensioenrechten van samenwonenden.

 2. Uw werkloosheidsuitkering hangt af van uw gezinssituatie. Gedurende de eerste drie maanden ontvangen volledig werklozen een uitkering ten belope van 65 % van hun laatste loon (er werd wél een plafond ingesteld). In de negen maanden daarna, daalt dat percentage tot 60 %. Vanaf het tweede jaar werkeloosheid, hangt de uitkering af van uw gezinssituatie. Er zijn drie mogelijke situaties:

  • U bent gezinshoofd: dat is diegene die samenwoont met een of meerdere gezinsleden die geen eigen inkomsten hebben.
  • U bent alleenstaande: u woont daadwerkelijk alleen.
  • U bent samenwonende: u bent geen gezinshoofd en geen alleenstaande.
    

  Meer informatie over die verschillende statuten leest u op de website van de RVA. De verschillende statuten stemmen overeen met heel specifieke en uiteenlopende situaties.

  Vanaf de 13de maand werkloosheid, ontvangen gezinshoofden een uitkering ten belope van 60 % van hun laatste loon. Voor alleenstaanden gaat het om 55 % van hun laatste loon. Samenwonenden hebben slechts recht op 40 % van hun laatste loon.

  De uitkeringen dalen daarna geleidelijk tot het forfaitair minimum wordt bereikt. Meer informatie leest u op deze website.

  Meer informatie over de berekening van werkloosheidsuitkeringen.

 3. U bent werknemer

  Het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid, ontvangt u 60 % van uw laatste loon. We spreken in dat geval over ‘primaire arbeidsongeschiktheid’.

  Na dat eerste jaar heeft u recht op een invaliditeitsuitkering berekend in functie van uw gezinssituatie:

  • 65 % van uw laatste loon indien u als rechthebbende gezinslasten hebt;
  • 55 % van uw laatste loon indien u als rechthebbende alleenstaande bent en geen gezinslasten hebt;
  • 40 % van uw laatste loon indien u als rechthebbende samenwoont en geen gezinslasten hebt.
    

  Meer informatie over uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of invaliditeit voor werknemers.

  U bent zelfstandige

  Ook voor zelfstandigen hangen de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid af van de gezinssituatie.

  Meer informatie over uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of invaliditeit voor zelfstandigen.